logo

Konferencja, Prawo humanitarne, Kraków 21-24.11.2002

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Informacja z konferencji „Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w państwach Europy Środkowej” Kraków, 21-24 listopad 2002 r.

W dniach 21-24 listopada 2002 r. w Międzynarodowym Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przy Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Upowszechnianie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w państwach Europy Środkowej”. Konferencja odbyła się pod patronatem Sekretarzy Generalnych Komitetów Narodowych UNESCO państw Grupy Wyszehradzkiej.

Organizatorami konferencji byli Akademia Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Kultury.

Konferencja stanowiła ukoronowanie programu badawczego realizowanego przez Akademię Obrony Narodowej w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.

Głównym celem konferencji było zachęcenie wszystkich rządowych i pozarządowych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa do upowszechniania wiedzy oraz edukacji w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego.

Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego (MPH) zarówno w okresie konfliktów zbrojnych, jak też zapobiegawczo w czasie pokoju jest warunkiem koniecznym przestrzegania tego prawa. Prawo nieznane lub nie rozumiane nie może być i nie będzie respektowane.

Postanowienia MPH wprowadzają prawne zobowiązanie państw do jego upowszechniania tak szeroko jak to możliwe. Obowiązek państw w tej dziedzinie istnieje nie tylko podczas konfliktów zbrojnych, ale i w czasie pokoju. Co więcej zobowiązanie to dotyczy nie tylko wojska, ale również ludności cywilnej. Państwa są bowiem zobowiązane na mocy konwencji genewskich i ich protokołów dodatkowych do włączenia prawa humanitarnego do programów szkolenia wojskowego i, jeżeli to możliwe, do programów szkolnictwa cywilnego , aby w ten sposób zasady te stały się znane ogółowi ludności (art. 47/48/127/144 wspólny dla czterech konwencji genewskich.

Akademia Obrony Narodowej jest jedną z nielicznych uczelni wyższych w kraju która od wielu lat prowadzi systematyczne studia w zakresie MPH. W strukturach AON funkcjonuje Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego prowadzona przez ppłk. dr hab. Andrzeja Ciupińskiego która posiada duży dorobek naukowy dotyczący przedmiotowej problematyki.

Udział Ministerstwa Kultury w konferencji wynika między innymi z faktu, że ochrona dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego jest częścią międzynarodowego prawa humanitarnego.

W art. 25 konwencji haskiej z 1954 r. o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego "Wysokie umawiające się strony zobowiązują się rozpowszechniać w swoich kręgach tekst konwencji i jej Regulaminu Wykonawczego możliwie najszerzej, zarówno w czasie pokoju jak i w czasie konfliktu zbrojnego. Zobowiązują się w szczególności włączyć ich nauczanie do programów szkolenia wojskowego, a w miarę możliwości również cywilnego, tak aby zasady ich mogły być znane całej ludności, a zwłaszcza siłom zbrojnym i personelowi przydzielonemu do ochrony dóbr kulturalnych.

O obowiązku upowszechnia zasad ochrony dóbr kultury stanowi również art. 30 Drugiego Protokołu do Konwencji Haskiej z 1954 r.

Szczególna rola w tworzeniu oraz upowszechnianiu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przypada Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża. Polski Komitet Narodowy Czerwonego Krzyża aktywnie włącza się do realizacji międzynarodowych i krajowych przedsięwzięć w tym zakresie.


Program międzynarodowego sympozjum naukowego

UPOWSZECHNIANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO W PAŃSTWACH EUROPY ŚRODKOWEJ

Upowszechnianie zasad ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego

 • płk Krzysztof Sałaciński: Polskie doświadczenia w upowszechnianiu zasad ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego;
 • Davorin Kereković (Chorwacja): Praktyka stosowania nowych technologii w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym po okresie wojny.
 • ppłk Dariusz Drewniacki: Międzynarodowe Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Krakowie jako forma upowszechniania MPH;
 • ppłk Ryszard Bzinkowski: Ochrona dóbr kultury jednym z podstawowych problemów bezpieczeństwa narodowegorealizacja zadań w tym zakresie w siłach zbrojnych;
 • dr Elżbieta Mikos-Skuza: Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w upowszechnianiu zasad ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego.


Ochrona ludności w konfliktach zbrojnych

 • mjr dr Marek Gąska (Polska): Rola AON w upowszechnianiu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych;
 • płk Bruno Janssens (Belgia): Why and How to Teach the LOAC?
 • dr hab. Jan Czaja (Polska): Niektóre tendencje w rozwoju prawa międzynarodowego w zakresie konfliktów zbrojnych i prawa przeciwwojennego;
 • Michal Rusnak (Słowacja): Education of Officers in the Field of International Law;
 • mjr dr Paweł Żarkowski (Polska): Problematyka prawa wojennego w Wojsku Polskim. Upowszechnianie i implementacja;
 • ppłk dr hab. Andrzej Ciupiński (Polska): Rola doradców prawnych dowódców w zakresie edukacji prawnej;
 • dr Marek Pavka (Republika Czeska): Implementation the LOAC in the UN Peacekeeping Missions;
 • ppłk dr Henryk Binkowski : Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego w wojsku w kontekście umacniania bezpieczeństwa Polski;
 • kmdr mgr inż. Piotr Gawliczek : Koncepcja Innere Führung, a upowszechnianie świadomości prawnej w odniesieniu do konfliktów zbrojnych.
 • Miroslav Pineą (Czechy): Implementation of article 83 of the Additional Protocol I to the Geneva Conventions in the Army of the Czech Republic.
 • dr Jerzy Stańczyk: Prawo międzynarodoweaspekty interwencji humanitarnej w Kosowie;
 • Łukasz Willman: Misja UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego we współczesnym świecie;
 • płk Gyla Hauzinger, dr Attila Gyor (Węgry): Dissemination of LOAC and Protection of Cultural Properties;
 • ppłk mgr inż. Tadeusz Kubaczyk: Ochrona dóbr kultury w wybranych państwachczłonkach sojuszu połnocnoatlantyckiego;
 • Zdenek Kriż (Republika Czeska): Civil-military relations in Chech Republic in the years 1989-1992 in the context of international humanirtarian law;
 • prof. Leonard Łukaszuk : International Humanitarian Law of Armed Conflict as an Integrated Part of the Contemporary International Law;
 • ppłk dr Wiesław Śmiałek: Ochrona dóbr kultury w traktatach o przyjaznej współpracy i dobrym sąsiedztwie;
 • płk Jurij A. Ponimatczenko, płk Andrij A. Kozykin (Ukraina):Upowszechnianie prawa humanitarnego i ochrona dóbr kultury w armii ukraińskiej.