logo

Konferencja Turyn, 23-24.07.2004

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy (ICBS) oraz Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy Turyn 23-24 lipca 2004 rok

W dniach 23-24 lipca 2004 r. w Turynie odbyło się pierwsze wspólne spotkanie kierownictwa Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy (ICBS) oraz przedstawicieli Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy.

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy był reprezentowany przez płk Dariusza Drewniackiego, z-cę dyrektora Biura Spraw Obronnych. Celem spotkania było wypracowanie merytorycznych i organizacyjnych zasad funkcjonowania narodowych komitetów oraz Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy, jak również określenie zasad wzajemnych relacji i współpracy pomiędzy dwoma strukturami. Powyższe ustalenia będą stanowić podstawę do opracowania planu działania dla ICBS na lata 2004-2006.

Jednym z punktów programu spotkania była sesja poświęcona ratowaniu  dziedzictwa kulturowego Iraku w trakcie której płk Dariusz Drewniacki przedstawił wykład na temat: "Ochrona dziedzictwa kulturowego Iraku w ramach polskiej misji stabilizacyjnej. Zadania zrealizowane przez Polskę".

W czasie obrad plenarnych został również przedstawiony raport z działalności Polskiego Narodowego Komitetu Błękitnej Tarczy za okres 2002-2004. Efektem spotkania jest opracowanie i przyjęcie dwóch dokumentów dotyczących zasad funkcjonowania narodowych komitetów oraz Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy.

Na zakończenie spotkania została przyjęta przez jego uczestników Deklaracja w której zamieszczono słowa uznania dla Polskiego Ministerstwa Kultury za udział w przygotowanie sesji poświęconej sprawom Iraku oraz podziękowania dla rządu polskiego za jego wkład w ratowanie dziedzictwa kulturowego Iraku.    

Postanowienia ze spotkania Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy oraz Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy 23-24 lipca 2004 roku

DEKLARACJA Z TURYNU

Postanowienia ze spotkania Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy oraz Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy 23-24 lipca 2004 roku

Członkowie Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy (ICA, ICOM, ICOMOS, IFLA), przedstawiciele Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy: Belgii, Republiki Czeskiej, Francji, Włoch, Macedonii, Madagaskaru, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii i Irlandii, Wenezueli oraz przedstawiciele organizacji: Funduszu Pomocy dla Zagrożonych Zabytków, Dziedzictwo Kulturowe bez Granic, na spotkaniu w Turynie, Włochy, z okazji pierwszego międzynarodowego spotkania Międzynarodowego i Narodowych Komitetów Błękitnej Tarczy,

 1. Mając na względzie prawo i odpowiedzialność każdego państwa do ochrony swego dziedzictwa kulturowego, oraz odnosząc się do Uniwersalnej Deklaracji dotyczącej Różnorodności Kulturowej, jednogłośnie przyjętej przez UNESCO w 2001 roku, wspierając projekt tworzenia międzynarodowej konwencji dotyczącej różnorodności kulturowej, jak zalecono na 32 Konferencji Generalnej oraz potwierdzając deklarację UNESCO z 2003 r. dotyczącą Zamierzonego Niszczenia Dziedzictwa Kulturowego,
 2. Przywołując Konwencję o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego przyjętą w Hadze w 1954 roku oraz Protokół II z 1999 roku, który wszedł w życie 9 marca 2004 roku,
 3. Przywołując fundamentalne cele Międzynarodowego Komitetu Błękitnej Tarczy oraz jej Karty przyjętej w Strasburgu 14 kwietnia 2004 roku,
 4. Wyrażając głęboką troskę z powodu destrukcyjnych skutków wojny oraz naturalnych katastrof niszczących zarówno ruchome jak i nieruchome zabytki:
  1. zalecają rządom, które jeszcze nie podpisały i ratyfikowały Konwencji haskiej z 1954 roku o ochronie dóbr kulturalnych na wypadek konfliktu zbrojnego, Pierwszego Protokołu oraz Protokołu II z 1999 roku, aby to uczyniły,
  2.  
   1. Zalecają aby Narody Zjednoczone i inne międzynarodowe organizacje włączyły się w ochronę ruchomych i nieruchomych zabytków oraz ważnych dla narodu dokumentów przed zniszczeniem oraz włączyły tę problematykę do mandatu ich misji pokojowych,
   2. zachęcają rządy narodowe do ochrony ruchomych i nieruchomych zabytków przed zniszczenia i włączenie tego obowiązku do ich mandatu operacji humanitarnych,
  3. zalecają, aby rządy i odpowiednie organizacje Narodów Zjednoczonych działały w kierunku zapobiegania kradzieży, niszczenia dziedzictwa kulturowego oraz nielegalnego handlu zabytkami,
  4. podkreślają znaczenie przygotowań na wypadek zagrożeń, odpowiedniego reagowania i odbudowy po zniszczeniach oraz zalecają aby profesjonaliści z zakresu ochrony zabytków zintegrowali swoje działania z innymi podmiotami w ramach ich programów pomocy oraz,
  5. zalecają aby narodowe komitety ICA, ICOM, ICOMOS oraz IFLA tworzyły Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy, tam gdzie takie komitety jeszcze nie istnieją oraz proszą narodowe rządy o wsparcie dla tych komitetów oraz działań dla ochrony ruchomych i nieruchomych zabytków na wypadek katastrof oraz konfliktu zbrojnego,
  6. potwierdzają wolę czterech członków założycieli ICBS, żeby wzmocnić Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy jako istotny i efektywny podmiot.

WYRAZY PODZIĘKOWANIA

Uczestnicy pierwszego międzynarodowego spotkania międzynarodowego oraz narodowych komitetów Błękitnej Tarczy przekazują podziękowania dla:

2.1 UNESCO za wspierający udział w spotkaniu,

2.2 Miastu Turyn, Prowincji Turyn za ich hojny patronat i gościnność,

2.3 Centrum Badań Archeologicznych w Turynie za organizację specjalnej sesji na temat ochrony dziedzictwa kulturowego w Iraku oraz Włoskiemu Ministerstwu Kultury, Oddziałowi Karabinierów w Ministerstwie Kultury, Polskiemu Ministerstwu Kultury za ich istotny wkład w jej przygotowanie,

2.4 Włoskim oraz polskim władzom za ich poświęcenie i wysiłki na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego Iraku, jak to zaprezentowano w czasie specjalnej sesji,

2.5 Archiwum Państwowemu oraz Muzeom w Turynie za gościnę i profesjonalne przygotowanie sesji roboczych oraz,

2.6 włoskiemu komitetowi narodowemu ICOM oraz Centrum Archeologii w Turynie za skuteczną organizację spotkania.