logo

Misja

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Misją Polskiego Komitetu Narodowego Błękitnej tarczy jest upowszechnianie wiedzy na temat ochrony zabytków w zagrożeniu pośród specjalistów, decydentów, młodzieży, studentów, ogółu społeczeństwa; prowadzenie monitoringu dziedzictwa kulturowego; prewencja i zapobieganie degradacji wartości zabytkowych; opracowywanie metod ochrony dziedzictwa zagrożonego katastrofami, klęskami żywiołowymi i konfliktami zbrojnymi; kształcenie ekspertów w zakresie ochrony dóbr kultury w zagrożeniu; współpraca w zakresie wymiany informacji oraz wymiany specjalistów z innymi komitetami Błękitnej Tarczy, instytucjami i pokrewnymi organizacjami; wspomaganie instytucji rządowych i pozarządowych w zakresie ochrony zabytków w zagrożeniu; inspirowanie i organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń konferencji adresowanych do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców związanych z ochroną zabytków.