logo

Przystąpienie do międzynarodowego Programu BT

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Inauguracja funkcjonowania Polskiej Organizacji Błękitnej Tarczy


Z inicjatywy Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury 8 marca 2002 roku odbyło się w siedzibie Ministerstwa Kultury spotkanie kierownictw czterech organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele kierownictwa oraz komórek merytorycznych MK, Centrum Kształcenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury przy S.A. PSP w Krakowie.
Na podstawie przedstawionych informacji dotyczących dokonań i doświadczeń Polski w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń oraz inicjatyw związanych z powstawaniem Komitetów i programów narodowych “Błękitnej Tarczy”, uczestnicy spotkania wypracowali następujące stanowisko:

 1. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Polski Komitet Narodowy ICOM, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków wyrazili wolę współdziałania w celu wdrażania w warunkach polskich programu Błękitnej Tarczy,
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę na utworzenie w miastach : Warszawie, Krakowie, Toruniu punktów kontaktowo-informacyjnych mających na celu wdrażanie programu Błękitnej Tarczy w poszczególnych regionach. W wyżej wymienionych ośrodkach funkcję koordynatorów pełnić będą: dr Barbara Drewniewska-Idziak (Warszawa), Anna Michaś (Kraków), Alicja Strzelczyk(Toruń).
 3. Uczestnicy zaproponowali aby Biuro Spraw Obronnych MK pełniło funkcję punktu koordynującego wraz z adresem internetowym w zakresie wdrażania programu Błękitnej Tarczy.
 4. Zaakceptowano potrzebę organizacji we wrześniu 2002 r. w Warszawie, Krakowie i Toruniu spotkań w celu opracowania “regionalnych” programów współpracy w zakresie wdrażania programu ”Błękitnej Tarczy”.
 5. Wyrażono zgodę na zorganizowanie w listopadzie 2002 r. pod egidą Ministerstwa Kultury, ponownego spotkania organizacji z udziałem przedstawicieli :Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, Wojska Polskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz innych podmiotów zainteresowanych współdziałaniem w ochronie dóbr kultury w zagrożeniach, w celu dalszego doskonalenia form organizacyjnych i merytorycznych programu.

Stanowisko wymaga akceptacji statutowych władz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
W wyniku akceptacji powyższego stanowiska przez uczestników programu, przystąpienie Polski do programu “Błękitnej Tarczy” stało się faktem.
Efektem przeprowadzonego w dniu 4.06.2002 r. roboczego spotkania uczestników programu Błękitnej Tarczy było przyjęcie poniższego Protokołu Ustaleń :

PROTOKÓŁ USTALEŃ

ze spotkania uczestników programu “Błękitna Tarcza”- programu pogotowia, pomocy, doradztwa w zakresie ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń

Z inicjatywy Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Kultury 4.06.2002 r. w Bibliotece Narodowej Warszawie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli pięciu organizacji pozarządowych będących uczestnikami programu “Błękitna Tarcza”: Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz przedstawicieli departamentów MK; Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, Ochrony Zabytków oraz Dziedzictwa Narodowego.
Na program spotkania złożyły się następujące zagadnienia:

 1. Informacja na temat bieżącej działalności oraz przyszłych zamierzeń  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
 2. Omówienie Ogłoszenia w sprawie udzielania przez Ministra Kultury dotacji  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2003 r.,
 3. Dyskusja nad programem przedsięwzięć na 2003 rok w ramach “Błękitnej  Tarczy” w świetle Ogłoszenia Ministra Kultury,
 4. Nakreślenie planu przedsięwzięć dla programu “Błękitnej Tarczy” na rok  bieżący oraz 2003,
 5. Przyjęcie propozycji praktycznej realizacji pkt.2 Stanowiska z dn. 8.03.br.  w sprawie utworzenia ośrodków informacyjno-organizacyjnych  dla programu ”Błękitnej Tarczy”,
 6. informacja na temat programu “Kultura 2000” a możliwości współpracy  w ramach programu “Błękitnej Tarczy”,
 7. założenie strony internetowej dla programu “Błękitnej Tarczy”.


W świetle powyższego programu oraz przeprowadzonej dyskusji uczestnicy spotkania przyjęli do realizacji następujące ustalenia:

 1. W oparciu o Ogłoszenie Ministra Kultury z 2002 r. w sprawie udzielania przez Ministra Kultury dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej uczestnicy programu przedstawią według uznania do końca sierpnia br. do Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Kultury ewentualne wnioski na realizację w 2003 r. programów w zakresie wspierania przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych. Osoby koordynujące przygotowanie ewentualnych wniosków proszone są o zgłoszenie ich do BSO do końca czerwca br. tel./fax 0-22/ 828 16 96, 826 15 92, e- mail: ddrewniacki@mk(dot)gov(dot)plksalacinski@mk(dot)gov(dot)pl
 2. uczestnicy spotkania wyrazili wolę powołania zespołu koordynacyjnego którego zadaniem będzie podjęcie prac przygotowawczych w celu opracowania wniosku na realizację wspólnego przedsięwzięcia w roku 2004 w ramach programu “Kultura 2000”(informacje o osobach wyznaczonych do powyższego zespołu proszę przekazać do BSO do końca czerwca br., tel/fax.0-22/ 828 16 96, 826 15 92, e-mail:ddrewniacki@mk.gov.pl, ksalacinski@mk.gov.pl)
 3. określono zasady organizacji punktów kontaktowo-informacyjnych w trzech ośrodkach regionalnych : Krakowie, Toruniu i Warszawie .

Koordynatorzy punktów kontaktowych wyrazili również wolę w miarę posiadanych możliwości:

 1. uruchomienia punktów kontaktowych do końca sierpnia br.
 2. opracowania stosownej bazy danych uwzględniających specyfikę potrzeb i możliwości działania w obszarze poszczególnych punktów,
 3. zorganizowania w okresie wrzesień- październik br. spotkań inicjujących współpracę w ramach programu “Błękitnej Tarczy” z udziałem organizacji rządowych, pozarządowych oraz innymi podmiotów zajmującymi się bezpieczeństwem zbiorów.
 4. w celu szerszej promocji działalności poszczególnych uczestników programu oraz ułatwienia dostępu do środków pomocowych w ramach Unii Europejskiej jego strony rozważą możliwość przekazania do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej MK do końca czerwca br. materiałów informacyjnych w języku angielskim na temat ich działalności w ilości 14 egz. oraz 1 egz. do BSO.
 5. Uczestnicy spotkania z aprobatą odnieśli się do inicjatywy Biura Spraw Obronnych MK założenia strony internetowej dla programu “Błękitnej Tarczy”,
 6. Uczestnicy spotkania potwierdzili potrzebę zorganizowania w listopadzie 2002 r. pod egidą Ministerstwa Kultury spotkania organizacji pozarządowych (uczestników programu) z udziałem przedstawicieli : Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, Wojska Polskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz innych podmiotów zainteresowanych współdziałaniem w ochronie dóbr kultury w zagrożeniach, w celu dalszego doskonalenia form organizacyjnych i merytorycznych programu.