logo

Kraków - 16.05.2011

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Stanowisko Uczestników Międzynarodowych Warsztatów na temat „Ochrona dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń”, Kraków, 14-16 maja 2001 roku.

KOMUNIKAT KOŃCOWY

Uczestników Międzynarodowych Warsztatów na temat „Ochrona dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń” Kraków 14-16 maja 2001 r.

Z inicjatywy Polskiego Komitetu Doradczego do Spraw Ochrony Dóbr Kultury w razie konfliktu zbrojnego odbyło się w Krakowie, w dniach 14-16 maja 2001 r. Międzynarodowe Warsztaty poświęcone analizie doświadczeń w przeciwdziałaniu zagrożeniom dóbr kultury, podjęciu prób integrowania działań różnych służb publicznych oraz określeniu wspólnej strategii państw Europy Środkowo-Wschodniej dla ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.

W Międzynarodowych Warsztatach uczestniczyli przedstawiciele służb: ochrony dziedzictwa kulturowego, ratowniczych i zarządzania kryzysowego oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury z trzynastu krajów Europy Środkowo- Wschodniej: Austrii, Białorusi, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Słowacji, Szwecji, Ukrainy i Węgier.

Organizacje międzynarodowe były reprezentowane przez: UNESCO, ICOMOS, INTERPOL oraz NATO.

W wyniku obrad plenarnych, dyskusji w grupach roboczych oraz zajęć praktycznych uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów wskazali na korzyści wynikające z podjętej próby zintegrowanego podejścia różnych służb w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla dóbr kultury jak również z wymiany doświadczeń w tym zakresie.

Uczestnicy Warsztatów potwierdzają jednocześnie, że realizacji powyższego celu służyć powinno Centrum Szkolenia Specjalistów z zakresu ochrony dóbr kultury dla państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestnicy przyjmują następujące stanowisko:

  1. Zalecają szerszą wymianę międzynarodową opracowań i materiałów specjalistycznych oraz informacji o organizacyjnych, technicznych i technologicznych pracach z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.
  2. Wypowiadają się za szeroką popularyzacja we własnych społeczeństwach tematyki z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń oraz zwiększeniem współpracy w tym zakresie.
  3. Wskazują na potrzebę szerszego współdziałania międzynarodowego szczególnie na terenach przygranicznych w zakresie przygotowania spójnego modelu współpracy różnych organów i służb państwowych oraz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla dóbr kultury.
  4. Z satysfakcją przyjmują fakt formalnego otwarcia Międzynarodowego Centrum Szkolenia Specjalistów w zakresie ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.
  5. Uznają konieczność powołania międzynarodowej rady programowej Centrum złożonej z przedstawicieli państw uczestniczących w Warsztatach.
  6. Organizatorzy Warsztatów zwrócą się do władz UNESCO o objęcie patronatem Centrum w zakresie szkoleń i popularyzacji ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i regionie.
  7. Międzynarodowe Centrum Szkolenia działające przy Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie stanowi ważne ogniwo w międzynarodowym systemie kształcenia specjalistów a także wymiany doświadczeń oraz koordynacji działań na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie ochrony dóbr kultury.

Uczestnicy zwrócili się z prośbą do organizatorów o opublikowanie materiałów z Warsztatów w językach: polskim, angielskim, rosyjskim i szerokie ich rozpowszechnienie.
Niniejszy komunikat został przyjęty przez uczestników Międzynarodowych Warsztatów w dniu 16. 05. 2001 roku w Krakowie.