logo

Warszawa - 17.10.2001

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Stanowisko Uczestników Ogólnopolskiej Konferencji “Bezpieczeństwo dóbr kultury – nowe idee i technologie”, Warszawa, 15-17 października 2001 roku.

W dniach 15-17.10 2001 roku pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się ogólnopolska konferencja na temat “Bezpieczeństwo dóbr kultury- nowe idee i technologie.

Główne tematy Konferencji:

 • ocena i klasyfikacja zagrożeń dziedzictwa kulturowego
 • przeciwdziałanie przestępczości i terroryzmowi
 • analiza stanu prawnego
 • nowe technologie i ich finansowanie
 • prewencja i szkolenia
 • programy promujące ochronę dóbr kultury
 • wypracowanie modelu współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dóbr kultury.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji państwowej, w tym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, ministerstwa środowiska, skarbu państwa, edukacji, gospodarki, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, agencji rządowych, władz samorządowych, organizacji społecznych, dyrektorzy narodowych instytucji kultury, bibliotekarze, archiwiści, muzealnicy, wojewódzcy i diecezjalni konserwatorzy zabytków oraz reprezentanci firm zajmujących się ochroną techniczną i fizyczną zbiorów.

Obrady plenarne odbyły się w Bibliotece Narodowej w Warszawie, a dyskusja w poniższych grupach problemowych w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach:

 1. Nowe idee w ochronie i bezpieczeństwie dóbr kultury.
 2. Krajobraz kulturowy i naturalny – zagrożenia i nowe wyzwania.
 3. Ochrona dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.

W obliczu narastających zagrożeń dziedzictwa kultury na skutek destrukcyjnych działań sił natury i człowieka, świadomi trudności finansowych państwa, ale także konieczności spojrzenia w przyszłość, uznając nowe idee i technologie jako niezbędny element bezpieczeństwa dóbr kultury, uczestnicy Konferencji uznają za konieczne podjęcie prac nad kompleksowym, wieloletnim międzyresortowym programem Bezpieczeństwo dóbr kultury. Program powinien obejmować w szczególności : przeciwdziałanie przestępczości, ochronę przed pożarami, nowymi zagrożeniami krajobrazu kulturowego, ochronę dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń (katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych).

W ramach programu powinny być przygotowane:

 • zmiany obowiązujących przepisów prawnych i nowe uregulowania w zakresie bezpieczeństwa dóbr kultury,
 • wspólne programy szkoleniowe i zintegrowane ćwiczenia na różnych poziomach administracji publicznej,
 • nowe elementy współpracy i wymiany doświadczeń miedzy resortami
 • założenia wdrażania nowych idei, rozwiązań technologicznych i technicznych
 • propozycje działań edukacyjnych służących kształtowaniu społecznego przekonania o konieczności wzmocnienia ochrony dziedzictwa
 • wnioski z doświadczeń i rozwiązań międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa dóbr kultury

Uczestnicy Konferencji uznali za niezwykle ważne następujące działania zwiększające bezpieczeństwo dóbr kultury:

 1. Objęcie szczególną opieką najcenniejszych dóbr kultury znajdujących się na liście światowego dziedzictwa, pomników historii, wchodzących w skład narodowych zasobów - bibliotecznego i archiwalnego, cennych obiektów ruchomych i nieruchomych, obszarów krajobrazu kulturowo–przyrodniczego znajdujących się na terenie poszczególnych województw.
 2. Uwzględnienie problematyki bezpieczeństwa dóbr kultury w projektowanych ustawach dotyczących stanów nadzwyczajnych, gotowości cywilnej i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz powinnościach obronnych.
 3. Zacieśnienie współpracy między wojewódzkimi konserwatorami zabytków a osobami odpowiedzialnymi za ten obszar kultury w strukturach największych kościołów i wyznań w zakresie, oceny zasobu, jego stanu i dokumentacji, zabezpieczenia obiektów i zbiorów, działań prewencyjnych i szkoleniowych, a w szczególności wspólnych szkoleń, seminariów i konferencji.
 4. Egzekwowanie wykonania planów ochrony na wszystkich szczeblach organizacyjnych i uwzględnianie problematyki ochrony krajobrazu kulturowego w strategiach rozwoju na szczeblu krajowym i regionalnym oraz planowaniu przestrzennym jako priorytetów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
 5. Wypracowanie kryteriów i systemów wdrażania ubezpieczeń dóbr kultury.
 6. Opracowanie modelu i systemu rejestrowania, udostępniana oraz ochrony danych o dobrach kultury kościelnych i prywatnych.
 7. Inicjowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych form organizacji, technologii i obiegu informacji w zakresie rejestrowania i dokumentowania strat w dobrach kultury.
 8. Zintegrowanie systemu ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych oraz działalności służb ochrony zabytków i ochrony przyrody jako nowego elementu bezpieczeństwa.
 9. Zacieśnienie współpracy z organizacjami społecznymi, zawodowymi i wolontariatem z wykorzystaniem ich potencjału na rzecz poprawy ochrony dóbr kultury.
 10. Podjęcie starań, aby Centrum kształcenia osób cywilnych i wojskowych w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń w Krakowie pełniło również funkcję głównego ośrodka informacji o przedsięwzięciach w zakresie bezpieczeństwa dóbr kultury w kraju i poza jego granicami.
 11. Wykorzystanie wszystkich dostępnych technik i technologii komunikacji w tym telewizji, radia i internetu jako niezbędnych środków w zakresie działań prewencyjnych, operacyjnych i opracowanie programów edukacyjnych w ochronie dóbr kultury i promocji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego.
 12. Dbałość o to, aby wprowadzenie nowych technologii w zapewnieniu bezpieczeństwa dóbr kultury służyło i ułatwiało dostęp do tych dóbr oraz rozszerzało możliwości korzystania z nich.
 13. Utworzenie w strukturach służb publicznych ( Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służb Celnych i Straży Granicznej) komórek organizacyjnych bądź stanowisk wyspecjalizowanych w bezpieczeństwie dóbr kultury.
 14. Wzmocnienie rangi prewencji w ochronie dóbr kultury poprzez dokumentację prowadzoną w Służbie Ochrony Zabytków, Ośrodku Dokumentacji Zabytków, Ośrodku Ochrony Zabytkowego Krajobrazu i Ośrodku Ochrony Zbiorów Publicznych.

Podjęcie starań o zapewnienie finansowania międzyresortowego programu Bezpieczeństwo dóbr kultury w oparciu o zapisy art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. “O finansach publicznych”, jako wieloletniego programu “ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego” będącego wspólnym dobrem obywateli RP.

Uczestnicy Konferencji wyrażają serdeczne podziękowanie organizatorom konferencji a w szczególności Biuru Spraw Obronnych MKiDN, Bibliotece Narodowej i Domowi Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Uczestnicy Konferencji przedkładają niniejsze Stanowisko Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestnicy Konferencji proponują stanowisko Konferencji szeroko upowszechnić.

Warszawa 17 października 2001, Biblioteka Narodowa.