logo

Kraków 2011

Polski Narodowy Komitet Błękitnej Tarczy

Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr Kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku”, Kraków, 12 – 14 października 2011 r.

W dniach 12-14 października 2011 r. w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja "Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku"  organizowana przez Szkołę Aspirantów PSP, Komendę Główną PSP we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz Małopolskim Oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

PATRONAT HONOROWY NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

 • Pan Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Pan Stanisław Kracik - Wojewoda Małopolski
 • Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Pan Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • Pan Andrzej Siekanka - Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

 PATRONAT MEDIALNY:

 •  „Przegląd Pożarniczy”
 • "Ochrona Przeciwpożarowa"
 •  „Przegląd Obrony Cywilnej”

Program Konferencji:

12 października (środa)

Przybycie uczestników do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie (Rynek Główny 25) – do godz. 1430

 • 1430 -1530 - lunch
 • 1530-1550 - otwarcie Konferencji: Prof. dr hab. Jacek Purchla - Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, nadbryg. Piotr Kwiatkowski - Zastępca Komendanta Głównego PSP, st. bryg. Bogusław Kogut - Komendant SA PSP
 • 1550-1850 – SESJA I:  Dziś i jutro w ochronie dóbr kultury (Międzynarodowe Centrum Kultury)  MODERATORZY: dr inż. Robert Wolański, mgr inż. Andrzej Siekanka 
 • 1550-1610 Prof. dr hab. Jacek Purchla, „System ochrony zabytków w procesie zmiany – próba diagnozy”
 • 1610-1630 Mr Jo Van Hove, “W jaki sposób wykorzystać nowoczesną technologię do promocji dziedzictwa szerokiemu gronu odbiorców”
 • 1630-1650 Prof. dr hab. Jan Ostrowski „Bezpieczeństwo zbiorów i osób podczas prowadzenia prac remontowych i inwestycyjnych na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki”
 • 1650-1705 PRZERWA KAWOWA
 • 1705-1725 Krzysztof Sałaciński, „Nowe instrumenty prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń w świetle przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych”
 • 1725-1745 Piotr Wojtaszewski, „Podstawowe problemy ochrony przeciwpożarowej w obiektach zabytkowych w kontekście wymagań przepisów przeciwpożarowych”
 • 1745-1805 Piotr Ogrodzki, „Problemy projektowania i instalowania systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach” 
 • 1805-1825 ks. Jacek Urban, „Historia i współczesność królewskiej katedry na Wawelu”
 • 1825-1840 Paweł Jarosz - wprowadzenie do ćwiczeń na Wawelu
 • 1840 Pytania, dyskusja  
 • 1850-1910 – otwarcie wystawy „Malarstwo Eugeniusza Gerlacha” (Międzynarodowe Centrum Kultury)

13 października (czwartek)

 • 930-1230 – SESJA II: Nowoczesna technologia w ochronie dóbr kultury    ćwiczenia (Muzeum Archidiecezjalne na Wzgórzu Wawelskim)  MODERATORZY: bryg. Paweł Jarosz, st. kpt. Waldemar Grzesiak - Pożar w Muzeum Archikatedralnym, ewakuacja osób i dóbr kultury, zabezpieczenie kondygnacji nadziemnych i podziemnych przed stratami pożarowymi i popożarowymi, współpraca służb ratowniczych z właścicielami oraz zarządcami obiektu
 • Po ćwiczeniach: wycieczka połączona ze zwiedzaniem Katedry na Wawelu -  przewodniczy ks. Prałat Zdzisław Sochacki - Proboszcz Katedry Wawelskiej, Kanonik Kapituły Metropolitalnej.
 • Po przejeździe do SA PSP (os. Zgody 18)  wystawa sprzętu ratowniczo-gaśniczego będącego w dyspozycji SA PSP (Plac Wewnętrzny), dla chętnych zapoznanie z salami wykładowymi w SA PSP.
 • 1430-1730 – SESJA III: Bezpieczeństwo obiektów zabytkowych (wykłady w SA PSP) MODERATORZY: mgr Piotr Ogrodzki, bryg. mgr inż. Waldemar Maliński 
 • 1430-1455 Rafał Węgiel, „Stan ochrony obiektów zabytkowych przed kradzieżą i włamaniem na przykładzie województwa małopolskiego. Analiza działań Małopolskiej Policji po kradzieży napisu z bramy Muzeum w Oświęcimiu”
 • 1455-1515 Witold Krawczyk, „Ochrona nieruchomych obiektów zabytkowych w resorcie obrony narodowej w świetle  obowiązujących przepisów”
 • 1515-1535 Paweł Pajorski, „Poziom specjalistycznego przygotowania zawodowego grup dyspozycyjnych koncesjonowanych podmiotów gospodarczych realizujących zadania ochrony transportów dzieł sztuki”
 • 1535-1600 Tomasz Wiśniewski, „Pożar zabytkowego obiektu Pałacu Hardtów w Wąsowie w dniu 19 lutego 2011 r. – case study”
 • 1600-1620 – PRZERWA
 • 1620 -1645 Przedstawiciel KW PSP w Krakowie, „Pożar klasztoru w Alwerni - case study”
 • 1645-1710 Dr Stanisław Powęska „Specyfika realizacji zadań w obszarze spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w obiekcie zabytkowym na przykładzie Muzeum Pałacu w Wilanowie”
 • 1710-1730 Andrzej Pozierak, „Rola i zadania rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, współpraca inwestora i projektanta z rzeczoznawcą. Doświadczenia w pracy rzeczoznawcy w zakresie obiektów zabytkowych”
 • 1730 -1740 Andrzej Siekanka, „Działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa”
 • 1740 Pytania, dyskusja

14 października (piątek)

 • 930-1230 – SESJA IV:   Ochrona dóbr kulturyjak chronić skutecznie - wyzwania XXI wieku (wykłady w SA PSP)   MODERATORZY: bryg. mgr inż. Waldemar Maliński, st. bryg. mgr inż. Piotr Wojtaszewski  
 • 930-955 Piotr Wojtaszewski, „Wymagania prawne dotyczące technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach zabytkowych”
 • 955-1025 Ewa Potrzebnicka, „Ochrona zbiorów bibliotecznych na wypadek zagrożeń i strategie w tej dziedzinie”
 • 1025-1050 Witold Krawczyk, „Użytkowanie przez wojsko nieruchomych obiektów zabytkowych oraz formy i zasady ich ochrony w okresie pokoju, sytuacjach kryzysowych oraz na wypadek konfliktu zbrojnego”
 • 1050-1105 PRZERWA
 • 1105-1130 Antoni Wolny, „Chronić i nie niszczyć – zastosowanie nowej technologii – mgła wodna z gaśnic w ochronie przeciwpożarowej dóbr kultury”
 • 1130-1155 Józef Seweryn, „Mgła wodna - wysoka skuteczność i małe straty popożarowe”
 • 1155-1220 Arkadiusz Milka, „Systemy wykrywania wycieków stosowane w obiektach zabytkowych”
 • 1220 Pytania, dyskusja
 • 1230 – przyjęcie Komunikatu Końcowego, zakończenie Konferencji


KOMUNIKAT KOŃCOWY

Uczestników Konferencji Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - wyzwania XXI wieku” Kraków, 12 – 14 października 2011 r.

W dniach 12-14 października 2011 r. odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Międzynarodowa Konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku”.

Patronatem Konferencję objęli:

 • Pan Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • Pan Stanisław Kracik - Wojewoda Małopolski
 • Pan Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Pan Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
 • Pan Andrzej Siekanka - Prezes Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa

W Konferencji uczestniczyli pracownicy zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego z instytucji kultury, bibliotek, muzeów, administracji konserwatorskiej oraz przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej w terenie, Wojska Polskiego, a także administracji centralnej. Byli obecni również przedstawiciele pionów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i ochronę dziedzictwa kulturowego na wypadek szczególnych zagrożeń.

Podczas obrad plenarnych, dyskusji oraz zajęć praktycznych uczestnicy Konferencji wskazali na potrzebę upowszechniania szkolenia i edukacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa na wypadek szczególnych zagrożeń. Uczestnicy Konferencji wyrażają przekonanie, że realizacji powyższego służy działalność Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i funkcjonującego w ramach struktury Szkoły Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Centrum w ciągu 15 lat swej działalności zdobyło bogate doświadczenie szkoleniowe i organizacyjne dotyczące szkolenia teoretycznego i organizacji ćwiczeń praktycznych. Dysponuje ono odpowiednią bazą szkoleniową i kadrą dydaktyczną, usytuowane jest w pobliżu najcenniejszych obiektów kultury Krakowa.

Uczestnicy, mając na względzie powyższe, przyjmują stanowisko:

 1. Widzą potrzebę kontynuacji przedsięwzięć szkoleniowych, informacyjnych i edukacyjnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego przed nadzwyczajnymi zagrożeniami z wykorzystaniem wszystkich form, metod z uwzględnieniem nowoczesnych technologii i rozwiązań stosowanych w państwach europejskich.
 2. Wskazują na potrzebę organizacji przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury szkoleń w zakresie przygotowania, organizacji i realizacji ćwiczeń dotyczących ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych.
 3. Wypowiadają się za szeroką popularyzacją tematyki z zakresu ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich poziomów edukacji, a także za zwiększeniem współpracy w tym zakresie między instytucjami kultury, służbami ratowniczymi i służbami ochrony.
 4. Widzą potrzebę integracji działań w obszarze dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem norm i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego i realizacji zadań obronnych. 
 5. Dziękują prelegentom za interesujące wystąpienia w ramach Konferencji.
 6. Zwracają się z prośbą do Organizatorów Konferencji o publikację materiałów konferencyjnych i przekazanie ich szerokiemu gronu osób związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.
 7. Zalecają szerszą promocję tematyki ochrony dóbr kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wymianę opracowań i materiałów specjalistycznych, a także informacji o organizacyjnych, technicznych i technologicznych pracach z zakresu ochrony dóbr kultury w razie szczególnych zagrożeń.

Uczestnicy Konferencji składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie Konferencji.

Niniejszy komunikat został przyjęty przez uczestników Międzynarodowej Konferencji  „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wyzwania XXI wieku” w dniu 14 października 2011 roku w Krakowie.

W trakcie Konferencji odbyło się kolejne Posiedzenie działającej przy Komendancie Głównym PSP Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami.