esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Etap I – preselekcja, czyli selekcja wstępna

Etap I – preselekcja, czyli selekcja wstępna

  1. Państwo członkowskie publikuje zaproszenie do udziału w konkursie sześć lat przed rozpoczęciem obchodów. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako koordynator udziału Polski w działaniu Wspólnoty Europejska Stolica Kultury ogłosi w IV kwartale 2009 roku zaproszenie do składania wniosków aplikacyjnych w ramach ESK 2016.

  2. Miasta aplikujące do konkursu będą miały 10 miesięcy na przygotowanie wniosku. Aplikacja powinna zawierać zarys programu, który miasto planuje realizować. Termin składania wniosków w I etapie wyznacza się najpóźniej na dziesięć miesięcy po opublikowaniu zaproszenia, w związku z czym jesienią 2010 roku nabór wniosków zostanie zamknięty.

  3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoła mieszaną Komisję Selekcyjną złożoną z trzynastu członków (siedmiu mianowanych przez instytucje europejskie, a sześciu przez państwo członkowskie), których zadaniem będzie dokonanie oceny przedstawionych wniosków.

    Instytucje europejskie mianują siedmiu ekspertów „europejskich na okres trzech lat, a co roku wymieniana jest tylko część składu grupy ekspertów (2 + 2 + 3). Po dwóch z nich nominowanych jest przez Parlament Europejski, Radę UE, oraz przez Komisję i jeden przez Komitet Regionów. Oceniają oni złożone przez miasta wnioski na równi z ekspertami „krajowym” w każdym z dwóch zainteresowanych państw członkowskich - w 2016 roku Polsce i Hiszpanii

    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego mianuje ekspertów „krajowych” w porozumieniu z Komisją Europejską, a po przedstawieniu nominacji przez instytucje europejskie, ustanawia całość składu Komisji. Komisja z kolei, wybiera przewodniczącego spośród ekspertów „europejskich”.

  4. Ocena wniosków przedłożonych przez miasta pretendujące do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 odbędzie się podczas zwołanych specjalnie w tym celu posiedzeń Komisji Selekcyjnej.

  5. Komisja Selekcyjna podczas selekcji wstępnej ustala tzw. krótką listę miast zakwalifikowanych do następnego etapu, sporządza sprawozdanie dotyczące przedłożonych przez miasta wniosków oraz formułuje zalecenia dla kandydatów umieszczonych na krótkiej liście.

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna