Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

KONKURS ESK 2016

„Europejska Stolica Kultury 2016”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego działając na mocy Decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającej działanie Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019 (zwanej dalej Decyzją) oraz w myśl Uchwały nr 172/2009 Rady Ministrów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie koordynacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działaniu Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” zaprasza polskie miasta do udziału w konkursie o przyznanie tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”

„Europejska Stolica Kultury” to najbardziej rozpoznawalna inicjatywa Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Ma bogatą, ponad dwudziestoletnią tradycję. Jej początki sięgają 1985 r., kiedy to uchwałą ministrów kultury państw Wspólnoty Europejskiej zainaugurowano doroczne wybory „Europejskiego Miasta Kultury”. W 1999 roku, dzięki staraniom państw członkowskich, inicjatywie międzyrządowej nadano rangę działania wspólnotowego. Wraz z ustanowieniem Programu Kultura 2000, „Europejskie Miasta Kultury” przekształcono w „Europejskie Stolice Kultury”, potwierdzając wolę i zaangażowanie europejskich środowisk związanych z kulturą w tworzenie warunków dla rozwoju współpracy kulturalnej miast i regionów.

Obecny format obchodów „Europejskich Stolic Kultury” zapewnia państwom członkowskim równorzędne prawo do zaprezentowania kandydatury do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury”, zgodnie z przyjętą sekwencją, w myśl której każdego roku jedno „nowe” i jedno „stare” państwo Unii dzielą ten tytuł. W 2016 roku honory kulturalnej stolicy zjednoczonej Europy będzie pełniło wybrane polskie miasto na równi z miastem hiszpańskim.

Celem wyboru „Europejskiej Stolicy Kultury” jest wzmocnienie współpracy w dziedzinie kultury oraz promowanie trwałego dialogu kultur na szczeblu europejskim. Projekty obchodów powinny uwydatniać wspólnotę i różnorodność kultur Europy oraz wkład w nią wniesiony przez wszystkich mieszkańców danego miasta. Szczytne założenia inicjatywy mają stanowić zachętę dla ustanowienia stałej współpracy europejskich środowisk artystycznych, sprzyjać wymianie kulturalnej i szerokiemu uczestnictwu w projektach kulturalnych.

Celem konkursu jest wyłonienie w procedurze selekcyjnej jednego polskiego miasta, które zostanie nominowane do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Formalnej nominacji miasta na „Europejską Stolicę Kultury” dokona Rada Unii Europejskiej.

Kandydaci do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016” powinni zgłosić swój udział w konkursie, zgodnie z następującą procedurą:

I. Zgłoszenie udziału w konkursie

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie odbywa się poprzez sporządzenie i przesłanie przez zainteresowane miasto wniosku, który powinien zawierać:

 • kartę zgłoszenia udziału w konkursie „Europejska Stolica Kultury 2016”;
 • Formularz kandydatury do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” (zwany dalej „Formularzem”), który jest załącznikiem do niniejszego zaproszenia. W fazie selekcji wstępnej odpowiedzi na niektóre z pytań zawartych w Formularzu są fakultatywne, jednak w fazie selekcji ostatecznej wymagane jest przedstawienie odpowiedzi na wszystkie pytania;

Do wniosku można dołączyć dokumentację uzupełniającą, która może służyć poszerzeniu i dopełnieniu odpowiedzi zawartych w Formularzu;

1. Program kulturalny

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez zainteresowane miasta propozycji programu obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Program powinien spełniać przedstawione niżej założenia i kryteria.

1.1. Założenia programu kulturalnego:

Program powinien być:

 • stworzony specjalnie na potrzeby roku „Europejskiej Stolicy Kultury”, podkreślając wartość dodaną w wymiarze europejskim.
 • zgodny z polityką kulturalną państwa i z regionalnymi strategiami kulturalnymi.

Czas trwania programu wynosi jeden rok. W uzasadnionym przypadku wyznaczone miasto może wybrać skrócony okres.

Miasta mogą podjąć decyzję o zaangażowaniu do swojego programu sąsiednich regionów.

1.2. Kryteria programu kulturalnego:

Program kulturalny musi spełniać kryteria, odpowiadające dwóm kategoriom: „Wymiar europejski” oraz „Miasto i obywatele”.

W odniesieniu do „Wymiaru europejskiego” celem programu jest:

 1. wzmocnienie współpracy w każdym sektorze kultury między operatorami w dziedzinie kultury, artystami i miastami z Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
 2. podkreślenie bogactwa różnorodności kulturowej w Europie;
 3. uwypuklenie wspólnych aspektów kultury europejskiej;

W odniesieniu do „Miasta i obywateli” celem programu jest:

a) wspieranie udziału mieszkańców danego miasta i jego okolic oraz zwiększenie zainteresowania miastem z ich strony oraz ze strony obywateli mieszkających za granicą

b) trwałość i stanowienie integralnej części długofalowego rozwoju kulturalnego i społecznego miasta.

2. Złożenie wniosku

Wniosek kandydata musi zostać sporządzony w formie drukowanej w 10 egzemplarzach w języku polskim oraz 20 egzemplarzach w języku angielskim.

Wniosek, wraz z załączoną płytą CD, zawierającą kopię tych dokumentów powinien być wysłany, nie później niż do dnia 30 sierpnia 2010 roku listem poleconym na adres:

Departament Współpracy z Zagranicą
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00 – 071 Warszawa

Z dopiskiem ”Europejska Stolica Kultury”

Wniosek może również zostać złożony osobiście i zarejestrowany w Kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O terminowości złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data rejestracji w Kancelarii Ministerstwa. Wnioski nadesłane po upływie powyższego terminu, bądź nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

Wnioski poprawnie złożone zostaną zgłoszone do wiadomości Komisji Europejskiej.

II. Przebieg konkursu

 1. Wnioski kandydatów oceniane są przez specjalnie do tego powołaną Komisję Selekcyjną w dwóch etapach: selekcji wstępnej oraz selekcji końcowej. Tryb powoływania składu, zadania oraz sposób i tryb działania Komisji Selekcyjnej określa Regulamin Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 2. Po zakończeniu selekcji końcowej, na podstawie sprawozdania Komisji Selekcyjnej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nominuje jedno miasto do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury”. Swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem, notyfikuje odpowiednim instytucjom europejskim nie później niż na cztery lata przed rozpoczęciem obchodów.
 3. Komisja Europejska przekazuje Radzie UE zalecenia dotyczące wyboru jednego polskiego miasta w oparciu o opinię Parlamentu Europejskiego.
 4. Rada UE wyznacza miasto do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” na rok 2016.

III. Nagroda

Na podstawie sprawozdania Komisji Monitorująco-Doradczej składającej się z siedmiu ekspertów reprezentujących instytucje UE, Komisja Europejska przyznaje wyznaczonemu miastu nagrodę pieniężną im. Meliny Mercouri.

Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez miasto kryteriów ustalonych w Decyzji oraz zaleceń Komisji Selekcyjnej i Komisji Monitorująco-Doradczej.

IV. Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje, w tym „Poradnik dla miast” ubiegających się o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury”, dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc413_en.htm oraz na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

V. Załączniki

 1. Uchwała nr 172/2009 Rady Ministrów z dnia 2 października 2009 r. w sprawie koordynacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działaniu Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury”;
 2. Zarządzenie nr 23 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”;
 3. Regulamin Organizacyjny Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”;
 4. Formularz kandydatury do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury” (w języku polskim i angielskim);
 5. Karta zgłoszenia udziału w konkursie „Europejska Stolica Kultury 2016”

Informacje o konkursie

W październiku 2006 roku Parlament Europejski oraz Rada UE wydały decyzję, zgodnie z którą w 2016 r. jedno polskie miasto wraz z wybranym miastem hiszpańskim będzie nosiło zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. O wyborze, które z polskich miast zdobędzie miano ESK rozstrzygnie wieloetapowy konkurs.

Kandydujące miasta będą oceniane przez 13 osobowe grono ekspertów wyłonionych z ramienia Komisji Europejskiej, Parlament Europejski, Rady Unii Europejskiej, Komitetu Regionów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MKiDN odpowiada za przeprowadzenie konkursu w Polsce.

Konkurs zostanie ogłoszony jesienią 2009 roku i będzie obejmował 3 etapy:

 • Etap I – preselekcja
 • Etap II – selekcja końcowa
 • Etap III – monitorowanie

Więcej informacji w zasadach konkursu.

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna