esk-logo
W 2016 roku Wrocław, wspólnie z San Sebastián – Donostia, miastem hiszpańskim, będzie nosić tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Kryteria i cele programu

Kryteria i cele programu

Miasta przygotowujące program kulturalny, w ramach aplikacji do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury muszą mieć na względzie cele i kryteria określone w konkursie. Należy pamiętać, iż ESK to projekt unijny, a więc w tworzeniu programu kulturalnego kandydującym miastom muszą przyświecać idee europejskości i społeczeństwa obywatelskiego.

Kryteria obchodów Europejskiej Stolicy Kultury są ustalone w przepisach regulujących wyznaczanie miast do tego tytułu (decyzja 1622/2006/WE) i zostały podzielone na dwie kategorie: "Wymiar europejski” oraz "Miasto i obywatele". Program przedstawiony przez miasta kandydujące do tytułu musi spełniać wysokie wymogi dotyczące jakości artystycznej i kulturowej. Spełnienie kryteriów i celów programu jest jednym z warunków otrzymania nagrody im. Meliny Mercouri (Patrz: Etap III - monitorowanie).

W odniesieniu do "Wymiaru europejskiego" celem programu jest:

  1. wzmocnienie współpracy w każdym sektorze kultury między operatorami w dziedzinie kultury, artystami i miastami z danego państwa członkowskiego i innych państw członkowskich;
  2. podkreślenie bogactwa różnorodności kulturowej w Europie;
  3. uwypuklenie wspólnych aspektów kultury europejskiej;

W odniesieniu do "Miasta i obywateli" celem programu jest:

  1. wspieranie udziału mieszkańców danego miasta i jego okolic oraz zwiększenie zainteresowania miastem z ich strony oraz ze strony obywateli mieszkających za granicą;
  2. trwałość i stanowienie integralnej części długofalowego rozwoju kulturalnego i społecznego miasta.

Na skróty

 

broszura ESK

ESK 2016 Broszura informacyjna