Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
logo

Osiągnięcia

Osiągnięcia polskiej Prezydencji w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i praw autorskich. Podsumowanie

W trakcie polskiej Prezydencji przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewodniczyli pracom trzech grup roboczych Rady Unii Europejskiej: Komitetowi ds. Kultury, Grupie ds. Audiowizualnych oraz Grupie ds. Własności Intelektualnej.

W obszarze kultury najważniejszym osiągnięciem polskiej Prezydencji było przyjęcie 29 listopada 2011 r. Konkluzji Rady w sprawie kompetencji kulturowych i kreatywnych oraz ich roli w budowaniu kapitału intelektualnego Europy. Konkluzje ukazują rolę, jaką kompetencje te odgrywają w w pozyskiwaniu kompetencji kluczowych na rzecz uczenia się przez całe życie, przeciwdziałaniu przedwczesnemu opuszczaniu szkół, promowaniu zatrudnienia i wspieraniu innowacyjności. Wskazano także na kluczową rolę tworzenia i wspierania partnerstw kreatywnych pomiędzy sektorami kultury i edukacji, badań, czy biznesu. Ponadto, polska Prezydencja doprowadziła do końca prace związane z ustanowieniem Znaku Dziedzictwa Europejskiego, przyspieszając procedurę przyjęcia Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w tej sprawie, a także wypracowując praktyczne aspekty wyboru przez Radę członków europejskiego panelu ekspertów Znaku w postaci decyzji Rady. W trakcie Prezydencji została także przeprowadzona debata ministrów kultury na temat roli europejskich statystyk w obszarze kultury i konieczności wsparcia ich powstawania. Miało to miejsce podczas posiedzenia Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu 29 listopada 2011 r. W opinii ministrów uczestniczących w debacie niezwykle istotne jest stworzenie wspólnej metodologicznej ramy badań statystycznych w obszarze kultury. Polska Prezydencja przeprowadziła także szereg działań informacyjnych na temat współpracy w obszarze kultury z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim.

W obszarze spraw audiowizualnych polskiej Prezydencji udało się wynegocjować i doprowadzić do przyjęcia Konkluzji Rady ws. ochrony dzieci w świecie cyfrowym, które zwracają uwagę na konieczność upowszechniania wiedzy dzieci, rodziców, nauczycieli i opiekunów nt. bezpieczeństwa w sieci oraz budowania kompetencji cyfrowych. W dokumencie zalecono także stosowanie szeregu środków technicznych w celu skuteczniejszej ochrony dzieci przed treściami nielegalnymi i potencjalnie szkodliwymi.29 listopada 2011 r. Rada przyjęła także Decyzję ws. podpisania Europejskiej Konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym, która pozwoli Unii Europejskiej i Państwom Członkowskim na przystąpienie do Konwencji Rady Europy. Dzięki Konwencji możliwe będzie zwiększenie skuteczności ochrony przed piractwem płatnych usług telewizyjnych poza obszarem Unii Europejskiej. Na terenie UE kwestie te są uregulowane w ramach Dyrektywy 98/84/WE z 20 listopada 1998 r. Rady i Parlamentu Europejskiego oraz w implementujących ją przepisach krajowych. Podczas Nieformalnego Spotkania Ministrów Kultury i Spraw Audiowizualnych we Wrocławiu 9 września 2011 r. ministrowie dyskutowali o digitalizacji dorobku kulturowego oraz ochronie zasobów cyfrowych, w tym przyszłości portalu Europeana.

W obszarze własności intelektualnej polska Prezydencja rozpoczęła prace nad Dyrektywą ws. utworów osieroconych, która umożliwi digitalizację i udostępnienie na terytorium całej Unii utworów osieroconych znajdujących się w zasobach bibliotek i archiwów. 27 września 2011 r. podpisana została, po ponad dwuletnim okresie impasu, Dyrektywa ws. czasu ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych, na mocy której przedłużony został, z 50 do 70 lat, okres ochrony niektórych praw pokrewnych (praw artystów wykonawców i producentów fonogramów). Z kolei 19 grudnia przyjęta została Decyzja Rady upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji ws. Konwencji Rady Europy o ochronie praw organizacji nadawczych w celu zwiększenia skuteczności ochrony praw nadawców telewizyjnych i radiowych na poziomie międzynarodowym. W czasie polskiej Prezydencji uzgodniono także tekst Rozporządzenia ws. powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) zadań związanych z Europejskim Obserwatorium ds. Towarów Podrabianych i Piractwa a także osiągnięto porozumienie w negocjacjach (trilog) z Parlamentem Europejskim. Równolegle do prac prowadzonych w ramach Rady Unii Europejskiej, polska Prezydencja przygotowywała i uzgadniała stanowiska UE oraz reprezentowała ją wspólnie z Komisją Europejską na forum Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie.

Podczas Prezydencji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z instytucjami podległymi zorganizowało szereg konferencji i spotkań eksperckich w całym kraju. 6-7 lipca 2011 r. odbyła się w Warszawie konferencja „Wschodni Wymiar Mobilności” poświęcona kwestiom współpracy z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim w obszarze kultury, edukacji, nauki, młodzieży i sportu. Wydarzenie to zorganizowały wspólnie cztery polskie ministerstwa oraz Komisja Europejska. W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób, z czego połowa przyjechała z krajów PW. 18-20 lipca odbyła się konferencja ekspercka „Kompetencje w Kulturze” łącząca trzy filary - kulturę, sprawy audiowizualne i prawo autorskie. Głównym celem była dyskusja nad rolą kompetencji kulturowych rozumianych jako fundament dla umiejętności i postaw koniecznych w budowie nowoczesnego społeczeństwa: opartego na wiedzy, otwartego, zdolnego sprostać wyzwaniom współczesności i zapewnić konkurencyjność gospodarki europejskiej. W spotkaniu uczestniczyło 350 osób. 8-11 września we Wrocławiu odbył się Europejski Kongres Kultury, który stał się miejscem refleksji nad perspektywami i możliwymi scenariuszami rozwoju kultury europejskiej. Kongres dał szansę pokazania kultury jako jednego z najbardziej żywotnych i zróżnicowanych obszarów cywilizacyjnych. W jego ramach odbyło się także Nieformalne Spotkanie Ministrów Kultury i Spraw Audiowizualnych. 12-15 października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizowało w Lublinie Nieformalne spotkanie wyższych urzędników ministerstw kultury i urzędników odpowiadających za kulturę w ministerstwach spraw zagranicznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem spotkania była dyskusja na temat roli dyplomacji publicznej i kulturalnej w Unii Europejskiej, w tym o zadaniach i planach unijnych instytucji w polizbońskiej rzeczywistości. W spotkaniu udział wzięło ponad 90 osób z krajów UE, Partnerstwa Wschodniego oraz krajów kandydujących. Z kolei 8-9 grudnia w Warszawie odbyło się posiedzenie Europejskiego Obserwatorium do Spraw Towarów Podrabianych i Piractwa poświęcone wymianie doświadczeń państw członkowskich UE dotyczących metodologii badania zjawisk fałszerstwa i piractwa, prowadzenia kampanii społecznych oraz strategii krajowych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej. Posiedzenie zorganizowały wspólnie MKiDN, Komisja Europejska oraz OHIM - Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

W galerii znajdą Państwo zdjęcia dokumentujące omawiane wydarzenia.

Zapraszamy również do zapoznania się z podsumowaniem Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji oraz raportami oceniającymi polską prezydencję,  przygotowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym m. in. raportem o wizerunku prezydencji w mediach polskich.