Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
logo

Prezydencja

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku Polska sprawowała Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej czytaj więcej>>

Rada Unii Europejskiej
W każdym posiedzeniu Rady uczestniczy jeden minister z każdego państwa członkowskiego w zależności od omawianej tematyki. Głównym zadaniem Rady jest przyjmowanie, wraz z Parlamentem, aktów prawa UE.

Prezydencja
Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej obejmuje Prezydencję, aby przez pół roku przewodniczyć pracom Rady Unii Europejskiej.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej sprawowała Polska.

Sprawowanie Prezydencji wiąże się z obowiązkiem sprawnego organizowania i prowadzenia prac Rady UE, nadawania impulsu procesowi podejmowania decyzji i pracom legislacyjnym. Państwo sprawujące Prezydencję staje się gospodarzem wielu unijnych wydarzeń, jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii, dba o jej rozwój, integrację i bezpieczeństwo, odgrywając kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej, przy czym po zmianach wprowadzonych Traktatem z Lizbony Prezydencja reprezentuje w ograniczonym stopniu UE na zewnątrz, w relacjach z państwami trzecimi oraz na forum organizacji międzynarodowych.

Trio Prezydencji
Kolejność sprawowania Prezydencji przez państwa członkowskie UE jest z góry ustalona decyzją Rady. Okres sześciu miesięcy jest jednak przeważnie zbyt krótki, aby państwo sprawujące Prezydencję mogło skutecznie zrealizować założone cele swojego Przewodnictwa.

W tej sytuacji powstała koncepcja Prezydencji grupowej (Trio), w której trzy kraje sprawujące po sobie Przewodnictwo koordynują między sobą główne cele, jakie chciałyby zrealizować w dłuższym okresie, to znaczy 18 miesięcy trzech kolejnych Prezydencji. Polska, rozpoczynająca Prezydencję w lipcu 2011 r., była pierwszym państwem „naszego” Trio, w skład którego weszły również Dania i Cypr.

Podwójne zadanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W związku z objęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowało podwójne zadanie:

  • odpowiadało za przygotowanie i prowadzenie Prezydencji w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i praw autorskich,
  • koordynowało krajowy i zagraniczny program kulturalny polskiej Prezydencji.

Działania merytoryczne w zakresie kompetencji MKiDN

Na potrzeby Prezydencji do realizacji działań merytorycznych został wyznaczony tzw. Korpus Prezydencji, w którego skład z ramienia MKiDN weszło15 osób. Korpus Prezydencji w MKiDN obsługiwał trzy grupy robocze w dwóch formacjach Rady UE.

Formacja Rady Unii Europejskiej

Grupa robocza

Obszar

Departament MKiDN odpowiedzialny za grupy

Przewodniczący grupy podczas polskiej Prezydencji

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

Komitet ds. Kultury Rady UE

Kultura

Departament Współpracy z Zagranicą

Karolina Zielińska

 

Grupa Robocza ds. Audiowizualnych

Sprawy Audiowizualne

 

 

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Aleksandra Przegalińska

 

Rada ds. Konkurencyjności

Grupa Robocza ds. Własności Intelektualnej (podgrupy ds. prawa autorskiego i egzekwowania praw własności intelektualnej)

Prawa Autorskie Dariusz Urbański


Przewodniczenie przez Prezydencję posiedzeniom grupy roboczej Rady Unii Europejskiej (szczebel urzędników) wiązało się nie tylko z technicznym prowadzeniem obrad (przewodniczeniem), ale także z informowaniem delegacji na temat ważnych wydarzeń (konferencje, prace na innych forach) oraz – a właściwie przede wszystkim – z prowadzeniem negocjacji nad dokumentami przedstawionymi przez Prezydencję lub Komisję Europejską, tak aby móc przedłożyć już uzgodnione dokumenty pod obrady Rady UE (szczebel ministrów). Negocjacje odbywały się podczas kolejnych spotkań grup oraz za pośrednictwem stanowisk pisemnych, a rolą Prezydencji było katalizowanie procesu dochodzenia do kompromisu.

Szczegółowe informacje na temat priorytetów MKiDN w ramach prac poszczególnych grup roboczych Rady Unii Europejskiej publikujemy w zakładce Priorytety.

Wydarzenia

W czasie polskiej Prezydencji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oprócz codziennej pracy związanej z przygotowaniem i prowadzeniem grup roboczych zorganizowało kilka istotnych wydarzeń, m.in.:

  • konferencję „Wschodni Wymiar Mobilności” (Warszawa, 6-7 lipca 2011 r.), wspólnie z MEN, MSiT, MNiSW oraz Komisją Europejską, na temat Partnerstwa Wschodniego – więcej w zakładce Wydarzenia oraz na stronie internetowej konferencji www.eap-mobility.pl,
  • konferencję ekspercką „Kompetencje w kulturze” (Warszawa, 18-20 lipca 2011 r.), poświęconą priorytetom MKiDN w obszarze kultury, spraw audiowizualnych i praw autorskich – więcej w zakładce Wydarzenia oraz na stronie internetowej konferencji www.competencesinculture.pl,
  • Europejski Kongres Kultury (Wrocław, 8-11 września 2011 r.), który był zarazem punktem kulminacyjnym programu kulturalnego polskiej Prezydencji i okazją do pogłębionej refleksji o kulturze. Podczas odbyło się także nieformalne spotkanie ministrów ds. kultury i audiowizualnych – więcej o Kongresie w zakładce Europejski Kongres Kultury (menu w lewej kolumnie) oraz na stronie www.culturecongress.eu.

Oprócz tego odbyło się kilkanaście konferencji i spotkań eksperckich organizowanych przez instytucje kultury podległe MKiDN.

Koordynacja programu kulturalnego polskiej Prezydencji

Program kulturalny stanowi integralną część programu każdej Prezydencji i jest istotnym elementem jej sprawowania. Wydarzenia kulturalne kierowane są zarówno do szerokiej grupy odbiorców w kraju i zagranicą, jak również towarzyszą oficjalnym spotkaniom Prezydencji. Program kulturalny to wizytówka Prezydencji oraz okazja do budowania wizerunku i promocji kraju, który ją sprawuje.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, któremu została powierzona koordynacja tego zadania podczas polskiej Prezydencji, wyznaczyło dwie instytucje do przygotowania i realizacji programu kulturalnego.

Za koncepcję i realizację Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji odpowiadał Narodowy Instytut Audiowizualny.

Opracowanie i realizację Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji powierzono natomiast Instytutowi Adama Mickiewicza, który od lat zaangażowany jest w promowanie polskiej kultury za granicą.

Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych związanych z polską Prezydencją publikujemy w zakładkach Krajowy Program Kulturalny i Zagraniczny Program Kulturalny.

Dalsze informacje

Wszelkie dalsze informacje znajdują się w poszczególnych zakładkach, w tym także w zakładce Dokumenty i linki