Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
logo

Grupa Robocza ds. Audiowizualnych

Tematy główne:

 • Ochrona i dostęp do dziedzictwa audiowizualnego i filmowego
 • Ochrona małoletnich w środowisku cyfrowym
 • Kontynuacja programu MEDIA 2007-2013
 • Cyfryzacja kin europejskich

 

Ochrona i dostęp do dziedzictwa audiowizualnego i filmowego

OPIS PRIORYTETU:
Pierwszym z priorytetów Polskiej prezydencji w obszarze polityki audiowizualnej będą zagadnienia digitalizacji i ochrony dziedzictwa audiowizualnego i kinematograficznego w kontekście rozwoju unijnej biblioteki cyfrowej Europeana. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Europejskiej Agendzie Cyfrowej, konieczne jest zwiększenie środków publicznych na finansowanie digitalizacji, celem umożliwienia dostępności w Internecie europejskiego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza audiowizualnego i filmowego. W związku z tym, że digitalizacja i dostęp do dużej części dziedzictwa kulturowego Europy uzależniony jest od ulepszenia systemu udostępniania praw autorskich, priorytet ten połączony jest ściśle z pracami Grupy ds. Własności Intelektualnej nad regulacjami dotyczącymi dzieł osieroconych i zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

PLANOWANE DZIAŁANIA PREZYDENCJI POLSKIEJ:

 • Przyjęcie Konkluzji Rady na podstawie Komunikatu Komisji w sprawie digitalizacji dorobku kulturowego oraz ochrony zasobów cyfrowych.
 • Organizacja konferencji eksperckiej poświęconej m.in. potencjałowi archiwów cyfrowych oraz standardom digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Europie z uwzględnieniem aspektów prawnych oraz udostępnianiu zasobów born digital (Warszawa, 18-20 lipca 2011).


Ochrona małoletnich w środowisku cyfrowym

OPIS PRIORYTETU:
Wraz z dynamicznym rozwojem mediów cyfrowych UE dostrzegła potrzebę stworzenia przepisów prawa, które odnoszą się do konkretnych sytuacji związanych z tym procesem. Przepisy Dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, w której w art. 44 stwierdzają, iż „Dostępność szkodliwych treści w audiowizualnych usługach medialnych nadal budzi niepokój prawodawców, przedsiębiorstw branżowych i rodziców. Pojawią się również nowe problemy, związane m.in. z nowymi platformami i nowymi produktami.

Dlatego niezbędne jest wprowadzenie przepisów służących ochronie fizycznego, umysłowego i moralnego rozwoju małoletnich oraz ochronie godności ludzkiej we wszystkich audiowizualnych usługach medialnych, w tym także w audiowizualnych przekazach handlowych. Zalecenie Komisji z 2006 do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie ochrony konsumentów, w szczególności osób małoletnich, w kwestii korzystania z gier wideo wzywa Państwa Członkowskie zainteresowane podmioty do oceny możliwych negatywnych i pozytywnych skutków gier wideo, zwłaszcza ich wpływu na zdrowie. Na drugi kwartał 2011 roku zapowiedziana został raport z wykonania Zalecenia Komisji.

Program Safer Internet

W 1997 roku Rada ds. Telekomunikacji przyjęła rezolucję w sprawie szkodliwych lub nielegalnych treści w Internecie. W styczniu 1999 roku Parlament i Rada Europejska zaakceptowały Plan działania w zakresie promocji bezpiecznego korzystania Internetu poprzez walkę ze szkodliwymi lub nielegalnymi treściami w globalnych sieciach. Na mocy tego dokumentu uruchomiony został program Safer Internet Action Plan (SIAP), promujący bezpieczne korzystanie z Internetu oraz nowych technologii, włączając w to nową generację telefonów komórkowych, gry on-line, chaty i komunikatory. Obecnie rozpoczęła się czwarta edycja Programu (2009-2012). Jednym z głównych celów programu Safer Internet jest podnoszenie świadomości wszystkich użytkowników Internetu w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z Sieci.

PLANOWANE DZIAŁANIA PREZYDENCJI POLSKIEJ:

 • Przyjęcie Konkluzji Rady na podstawie Zalecenia Komisji w sprawie ochrony małoletnich w środowisku cyfrowym.

 

Kontynuacja programu MEDIA 2007-2013

OPIS PRIORYTETU:
Program MEDIA jest programem upraszczającym dotychczasowe interwencje Wspólnoty w europejskim sektorze audiowizualnym. Jego celem jest wsparcie rozwoju europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz wzmocnienie europejskiej różnorodności kulturowej. Skierowany jest do niezależnych producentów, dystrybutorów, organizatorów festiwali filmowych i targów branżowych, centrów szkoleniowych, szkół filmowych, kin promujących filmy europejskie oraz projekty mające na celu zachowanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego. Zgodnie z Decyzją (nr 1718/2006/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady, Komisja Europejska przedstawi Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie okresowe oceniające wyniki oraz aspekty jakościowe i ilościowe dotyczące realizacji programu MEDIA 2007 oraz Komunikat w sprawie kontynuacji niniejszego programu.

PLANOWANE DZIAŁANIA PREZYDENCJI POLSKIEJ:

 • Debata inicjująca przyjęcie przez Radę ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury Decyzji w sprawie kontynuacji Programu MEDIA.
 • Europejski Kongres Kultury (8-11 września 2011 roku) – inicjująca dyskusja panelowa - przyszłość Programu MEDIA.
 • Możliwa dyskusja podczas Rady Ministrów Kultury i Spraw Audiowizualnych (18-19 listopada 2011) w sprawie kontynuacji Programu MEDIA.


Cyfryzacja kin europejskich

OPIS PRIORYTETU:
Kolejnym priorytetem Prezydencji polskiej będzie rozwój kina cyfrowego w Europie. Obejmuje ona m.in. wsparcie publicznego dla sektora kinowego, zagadnienia wyposażenie kin w projektory cyfrowe wraz z oprogramowaniem i instalacjami dodatkowymi, przeprowadzenie kompleksowych szkoleń dla prowadzących kina i kinooperatorów, a także zbieranie zamówień na repertuar dla kin. Cyfryzacja kin europejskich okazała się procesem wolniejszym niż przewidywano ze względu na kwestie techniczne i ekonomiczne. Obecnie 1/3 z 33 tyś. kin europejskich (głównie małych i studyjnych) zagrożona jest zamknięciem z powodu wysokich kosztów sprzętu cyfrowego. Wspólnotowy program cyfryzacji ma za zadanie ocalić je przed zniknięciem z rynku.

PLANOWANE DZIAŁANIA PRZEYDENCJI POLSKIEJ:

 • Wymiana poglądów ws. promowania cyfryzacji kina europejskiego w oparciu o Zalecenie Komisji.


Inne planowane działania w obszarze audiowizualnym w roku 2011:

 • Zielona Księga w sprawie zasobów audiowizualnych online
 • Raport z implementacji dyrektywy AVMS przez Państwa Członkowskie
 • Raport ws. kompetencji w środowisku cyfrowym (media literacy)
 • Decyzja Rady dotycząca podpisania oraz zawarcia Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym