Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]
logo

Komitet ds. Kultury Rady UE

Tematy główne:

  • Kompetencje kulturowe – wkład kultury i kreatywności w rozwój kapitału intelektualnego Europy
  • Znak Dziedzictwa Europejskiego – decyzja Rady ws. powoływania przez Radę czterech członków europejskiego panelu ekspertów

 

Kompetencje kulturowe – wkład kultury i kreatywności w rozwój kapitału intelektualnego Europy

  • temat autorski silnie powiązany z priorytetem polskiej Prezydencji dot. budowania kapitału intelektualnego Europy oraz z agendą europejską,
  • składowe priorytetu: dyskusja na forum Komitetu ds. Kultury, ekspercka konferencja tematyczna „Kompetencje w Kulturze” (Warszawa, 18-20.07.2011), negocjacje dokumentu na forum Komitetu ds. Kultury,
  • cel: przyjęcie konkluzji Rady UE pt. „Kompetencje kulturowe – wkład kultury i kreatywności w rozwój kapitału intelektualnego Europy” na posiedzeniu w listopadzie 2011 r.


Opis tematu:

Kompetencje kulturowe kształtowane są m.in. poprzez edukację artystyczną i kulturalną oraz uczestnictwo w kulturze. Ich posiadanie stanowi o kapitale intelektualnym, którego elementami składowymi są: kapitał ludzki, strukturalny, społeczny i relacyjny.

Dyskusja, którą polska Prezydencja planuje przeprowadzić na forum Komitetu ds. Kultury, aby w jej następstwie przyjąć projekt konkluzji, będzie miała na celu ukazanie roli kompetencji kulturowych jednostek i społeczności w budowie kapitału intelektualnego Europy. Kapitał ten decyduje o jakości życia Europejczyków, a także o konkurencyjności i perspektywach rozwojowych Unii.

Kompetencje kulturowe rozumiane będą szeroko (przyjmuje się definicję stosowaną w dyskursie o kompetencjach kluczowych). Kompetencje kulturowe pozwalają nie tylko na pełnowymiarowe uczestnictwo w kulturze, ale także kształtują zdolność podejścia do świata w sposób otwarty, kreatywny, tolerancyjny, krytyczny i refleksyjny. Tak rozumiane kompetencje kulturowe wspierają (na wszystkich poziomach: jednostkowym, grup społecznych i społeczności) kapitał społeczny, blisko powiązany z takimi kwestiami, jak relacje społeczne, mechanizmy komunikacji, skłonność do współpracy, aktywność obywatelska, zaufanie społeczne. Kompetencje (między-)kulturowe wspierają także kapitał relacyjny. Kompetencje kulturowe wiążą się z postawą otwartości w sensie ciekawości świata, a więc skłonności do nauki i odkryć oraz umiejętności efektywnego funkcjonowania w środowisku zawodowym, co jest istotne w procesie budowy kapitału ludzkiego. Istotną kompetencją o silnych podstawach kulturowych jest także zmysł przedsiębiorczości. Budowa ww. postaw stanowi więc o wkładzie kultury w budowę kapitału intelektualnego Europy.

Jedną z płaszczyzn, poprzez które kompetencje kulturowe wzmacniają kapitał intelektualny są także innowacje społeczne. Ten mechanizm również zostanie ukazany w toku prac.

W pracach planowane jest także odniesienie się także do kwestii wspierania rozwoju przestrzeni eksperymentalnej, swobodnej twórczości, kreatywności i aktywnego uczestnictwa. Szeroko rozumiane kompetencje kulturowe, zrozumienie zjawisk społecznych i kulturowych rozwijane jest poprzez uczestnictwo w kulturze oraz edukację kulturową i artystyczną, zarówno formalną, pozaformalną, jak i nieformalną, Warunkiem powodzenia w tym kontekście jest więc współpraca wielu podmiotów, wśród nich trzeba wymienić m.in. artystów, instytucje kultury, szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe.

Jednym z celów debaty będzie zwiększenie świadomości w zakresie możliwości i potrzeby finansowania projektów kulturalnych z Europejskiego Funduszu Społecznego, który wspiera tworzenie miejsc pracy i szkolenia. Kompetencje kulturalne społeczeństw jako część kapitału intelektualnego wpływają bowiem pośrednio na konkurencyjność Europy.

 

Znak Dziedzictwa Europejskiego – decyzja Rady ws. powoływania przez Radę czterech członków europejskiego panelu ekspertów

  • temat wynikający z agendy europejskiej
  • cel: przyjęcie decyzji Rady UE w sprawie praktycznych i proceduralnych ustaleń w związku z powoływaniem przez Radę czterech członków Europejskiego Panelu Ekspertów na potrzeby działania „Znak Dziedzictwa Europejskiego” na posiedzeniu w listopadzie 2011 r.

Opis tematu:

Prezydencje hiszpańska, belgijska (2010 r.) i węgierska (2011) to czas intensywnych prac nad projektem decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ws. ustanowienia działania Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Spodziewane jest formalne zamknięcie procesu przyjmowania decyzji o ustanowieniu Znaku wczesną jesienią 2011 r.
Podstawę prawną nominacji członków europejskiego panelu ekspertów będzie stanowiła Decyzja Rady, wynegocjowana na forum Komitetu ds. Kultury.


Pozostałe istotne tematy:

  • Partnerstwo Wschodnie (promowanie mobilności, działania informacyjne Prezydencji i Komisji, realizacja konferencji „Wschodni Wymiar Mobilności” w dn. 6-7 lipca br. w Warszawie wspólnie z KE, MEN, MNiSW, MSiT)
  • Raport końcowy ESS-Net on cultural statistics (prezentacja, dyskusja na temat istniejących w krajach członkowskich i na poziomie UE statystyk kulturowych oraz potrzebach w zakresie ich rozwoju)