10 projektów z woj. mazowieckiego zyska dofinansowanie z POIiŚ

06-03-2017

Na zdjęciu: wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas podpisywania umów z beneficjentamifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas podpisywania umów z beneficjentamifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas podpisywania umów z beneficjentamifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas podpisywania umów z beneficjentamifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas podpisywania umów z beneficjentamifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas podpisywania umów z beneficjentamifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas podpisywania umów z beneficjentamifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas podpisywania umów z beneficjentamifot. Danuta Matloch

 

10 projektów, wyłonionych w konkursie dla woj. mazowieckiego, otrzyma dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uroczystość podpisania umów z beneficjentami odbyła się 6 marca 2017 r. z udziałem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie”. Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie ogrodom ich dawnego wyglądu, na miarę świetności samego Zamku czy Arkad Kubickiego. Cały obszar projektu objęty jest wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Inwestycja obejmuje rewitalizację zachowanej substancji zabytkowej i czytelnych do dziś w terenie podziałów oraz wykorzystanie historycznych materiałów źródłowych w procesie projektowania. W ramach projektu realizowane będą działania dotyczące zarówno instalacji technicznych, jak i szaty roślinnej. Całkowity koszt projektu przekracza 23 mln zł, dofinansowanie  wyniesie 15 mln zł. Prace mają potrwać do 2019 r.

Projekt zgłoszony przez Miasto Stołeczne Warszawa to „Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”. Otrzymane dofinansowanie przyczyni się do rozszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i turystycznej Muzeum Warszawy, przybliżenia historii i dziedzictwa kulturowego miasta oraz zwiększenia dostępności do zasobów kulturowych regionu. Całkowity koszt projektu to ponad 7 mln zł, dofinansowanie wyniesie 4,6 mln zł. Okres realizacji zakończy się jeszcze w tym roku.

Dofinansowanie, którego beneficjentem jest Biblioteka Publiczna M. St. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zostanie przeznaczone na realizację II etapu przebudowy gmachu biblioteki. Projekt dotyczy przebudowy budynku tzw. "Plomby" i prac konserwatorskich w zabytkowym budynku im. Stanisławów Kierbedziów. Po zakończeniu inwestycji wszystkie działy biblioteki usytuowane będą w jednym miejscu. Projekt zakłada także stworzenie przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia. Całkowity koszt projektu to 21 mln zł, dofinansowanie wyniesie 12,6 mln zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2019 r.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zgłosiło projektRestauracja i zabezpieczenie symbolu polskiego dziedzictwa kulturowego – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie”. Planowane jest wykonanie prac konserwatorskich oraz dokumentacyjnych i zabezpieczających w Galeriach Ogrodowych i Lapidarium na parterze pałacu, modernizacja sal wystawowych galerii ogrodowych na piętrze pałacu oraz konserwatorski remont dachu skrzydła północnego pałacu. Projekt zakłada również wykonanie prac remontowych i zabezpieczających w budynku oranżerii, konserwację czterech figur Herkulesów wraz z postumentami oraz wykonanie ich kopii, a także trójwymiarową dokumentację wybranej kolekcji zbiorów. Koszty całkowity projektu oszacowano na 14,5 mln zł, kwota dofinansowania to 8,9 mln zł. Prace zakończą się w 2019 r.

Kolejny dofinansowany projekt to „ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”. Otrzymane środki będą przeznaczone na prace remontowo-konserwatorskie w Białym Domku i w Wodozbiorze, jak również na działania rewitalizacyjne i modernizacyjne na terenie ogrodu w otoczeniu tych obiektów oraz na głównych trasach dojścia do nich. Ponadto, w ramach projektu, zmodernizowana zostanie ekspozycja w Białym Domku, w Wodozbiorze powstanie nowa wystawa, a na terenie ogrodu utworzone będą czytelnie plenerowe. W ramach prac rewitalizacyjnych w objętych projektem obiektach wprowadzone zostaną ponadstandardowe udogodnienia dla grup zagrożonych wykluczeniem, w tym dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planowany jest zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. Koszt całkowity inwestycji to 15 mln zł, dofinansowanie wyniesie 9,7 mln zł. Realizacja projektu potrwa do 2019 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie otrzyma dofinansowanie na realizację projektu:  „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej MNW”. Zakłada on stworzenie i udostępnienie szerokiej publiczności nowej ekspozycji sztuki starożytnej. Wystawa ta składać się będzie z najcenniejszych i najwartościowszych zabytków ruchomych ze zbiorów własnych MNW, uzupełnionych ważnymi dla programu merytorycznego depozytami krajowymi i zagranicznymi. Projekt będzie miał także na celu stworzenie atrakcyjnej i spełniającej potrzeby i oczekiwania współczesnej publiczności (w tym osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności) oferty edukacyjnej i turystycznej. Koszt całkowity projektu przekroczy 12 mln zł, dofinansowanie wyniesie 7,2 mln zł. Prace potrwają do 2019 r.

Muzeum Niepodległości w Warszawie w swoim projekcie zaplanowało „Dostosowanie Pałacu Przebednowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych”. Przeprowadzony ma być kompleksowy remont z elementami konserwatorskimi, a także przebudowa i nadanie nowoczesnych funkcjonalności zabytkowej siedzibie głównej Muzeum Niepodległości. Celem tych prac jest uatrakcyjnienie oferty kulturalno-edukacyjnej (zawierającej m. in. cztery wystawy stałe), skierowanej do szerokich grup odbiorców. Projekt pozwoli nadać zabytkowej zabudowie pałacu szereg funkcjonalności, jakie powinna posiadać nowoczesna instytucja muzealna. W wyniku inwestycji budynek ten będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt projektu to ponad 21 mln zł, dofinansowanie wyniesie 13,9 mln zł. Realizacja zakończy się w 2019 r.

Dofinansowany zostanie też projekt „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”. Główne założenia to: modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych poprzez  przeprowadzenie tam robót budowlanych oraz zakup wyposażenia. Efektem będzie poprawa jakości istniejących i wprowadzenie nowych funkcji bibliotecznych, których przeprowadzenie jest konieczne ze względu na rozwój technologiczny, rewolucję cyfrową oraz potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Koszt całkowity projektu to 21,5 mln zł, dofinansowania sięgnie 12,9 mln zł. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2020 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie otrzyma dofinansowanie na projekt „Pogotowie konserwatorskie - mobilne laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze”. Przedsięwzięcie to polega na uruchomieniu pierwszego w skali świata mobilnego laboratorium wyposażonego w sprzęt i aparaturę badawczą oraz działającego w oparciu o najnowocześniejsze technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technik laserowych, rentgenowskich i termowizyjnych, ukierunkowanych na realizacje nieniszczących badań bezstykowych. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i aparatura pomiarowo-badawcza. Ponadto mobilne laboratorium umożliwi stworzenie zaplecza dla usuwania skutków katastrof i klęsk żywiołowych oraz działań interwencyjnych konserwatorskich i badawczych wspierających programy władz państwowych i samorządowych. Inwestycja ta przyczyni się także do wdrażania nowych metod badań i innowacyjnych technologii do konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Całkowity koszt projektu to 12,7 mln zł, kwota dofinansowania wyniesie 8,3 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do 2018 r.

Kolejny z dofinansowanych projektów to „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”. Planowana jest przebudowa i modernizacja sal na poziomie +1 gmachu głównego UMFC w Warszawie wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej. W salach przebudowane będą m.in.: sceny, widownie oraz zaplecza dla artystów. Projekt zakłada też nowe instalacje profesjonalnego oświetlenia, sprzętu do rejestracji i emisji głosu i obrazu, ekranu wraz z rzutnikami do projekcji scenograficznych oraz nową aranżację wnętrz. Koszt całkowity projektu wyniesie 7,5 mln zł, a dofinansowanie sięgnie 4,7 mln zł. Jego realizacja zakończy się w 2020 r.

 

VIII osi priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” POIiŚ 2014-2020

Wsparcie w tym programie ukierunkowane jest na zachowanie dziedzictwa. Dotyczy prac związanych z konserwacją i renowacją obiektów zabytkowych. Dofinansowanie otrzymują projekty związane z konserwacją zabytków ruchomych, a zakres wsparcia obejmie także działania mające na celu ochronę i zachowanie zabytkowych parków i ogrodów.

W zakresie rozwoju zasobów kultury o dofinansowanie mogły ubiegać się przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie i remoncie niezabytkowej infrastruktury kultury i edukacji artystycznej z przeznaczeniem na cele kulturalne. W celu zwiększenia dostępu do zasobów kultury, możliwe są także inwestycje dotyczące przebudowy pomieszczeń z przeznaczeniem na magazyny studyjne i modernizacji wystaw stałych, jak też zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem. Dodatkowo, w ramach działania możliwe jest wsparcie zakupu wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. W ramach działania finansowany będzie także zakup aparatury specjalistycznej na cele działalności związanej z ochroną i zachowaniem dziedzictwa kulturowego i rozwojem zasobów kultury.

W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe jest wsparcie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje działalności stricte dydaktycznej.powrót