22. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

28-11-2013

5 - 8 grudnia 2013 – 22. Wrocławskie Targi Dobrych Książek

W 2013 roku Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek zmie­nia­ją nazwę na Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek. Wy­da­rze­nie od­by­wa się co roku w pierw­szej de­ka­dzie grud­nia. Jest to jedna z trzech (obok Tar­gów Książ­ki w Kra­ko­wie i War­szaw­skich Tar­gów Książ­ki) li­czą­cych się i wy­so­ko o­ce­nianych im­prez kra­jo­wych o cha­rak­te­rze kier­ma­szo­wo-pro­mocyj­nym, któ­rej za­daniem jest pro­pa­gowanie li­te­ra­tu­ry o wy­so­kich wa­lo­rach li­te­rac­kich oraz ar­ty­stycz­nych i ty­po­gra­ficz­nych.

Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek zro­dzi­ły się z o­gól­nopol­skiej im­prezy – Spot­kań Wy­daw­ców Do­brej Książ­ki – która od­by­wała się w du­żych mia­stach za­rów­no na po­łu­dniu, jak i pół­no­cy kraju, m.in. w Gdań­sku, Kra­ko­wie, War­szawie czy Wro­cławiu. Im­pre­za ta prze­trwa­ła je­dy­nie w sto­li­cy Dol­ne­go Ślą­ska. Pierw­szym or­ga­ni­zatorem Spot­kań we Wro­cławiu było Wy­daw­nic­two Za­kładu Na­ro­dowe­go im. Os­so­liń­skich, na­stęp­nie Wy­daw­nic­two Dol­noślą­skie. Zmie­nia­li się or­ga­ni­zatorzy oraz miej­sce Spot­kań. Po­cząt­kowo był to bu­dy­nek Opery Wro­cławskiej, póź­niej wro­cław­ski Ra­tusz. Kiedy za­prze­stano or­ga­ni­zować Spot­ka­nia Wy­daw­ców Do­brej Książ­ki, Wro­cław u­sa­mo­dziel­nił swoją e­dy­cję, zmie­nia­jąc nazwę na Wro­cławskie Pro­mocje Do­brych Ksią­żek, a od 2013 roku na Wro­cławskie Targi Do­brych Ksią­żek.

czytaj więcejpowrót