24 mln zł unijnego dofinansowania dla Łazienek Królewskich

05-09-2012

Podpisanie umowy dotyczącej projektu „Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” nastąpiło 5.09.br. w siedzibie MKiDN. Podpisy pod dokumentem złożyli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie Tadeusz Zielniewicz.  

Podpisanie umowyPodpisanie umowy

Podpisanie umowyPodpisanie umowy

Pałac na wodziePałac na wodzie

Projekt „Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” zakłada przeprowadzenie szeregu prac konserwatorsko-remontowych w Pałacu, Pawilonach i otoczeniu. W efekcie obiekt zostanie zabezpieczony przed niszczącym wpływem czynników środowiskowych. Usunięte zostaną zagrożenia konstrukcyjne wynikające ze starości i złego stanu wielu elementów budynku. Dzięki przeprowadzeniu gruntownych prac konserwatorskich Pałacu oraz jego otoczenia podniesie się jakość pracy, a także zwiększy atrakcyjność obiektu dla zwiedzających. W ramach rewitalizacji otoczenia Pałacu zostanie przywrócona historyczna nawierzchnia oraz ułatwiony dostęp do obiektu.

Projekt przewiduje również utworzenie Wirtualnego Muzeum – wortalu o Muzeum Łazienki Królewskie – jako narzędzia udostępniania wytwarzanych zasobów cyfrowych, związanych z dziedzictwem kulturowym Muzeum – ze szczególnym uwzględnieniem Pałacu na Wyspie. W ramach wortalu powstanie szereg produktów multimedialnych o charakterze naukowym, popularno-naukowym, informatycznym oraz edukacyjnym, których celem będzie przybliżenie użytkownikom dziedzictwa historycznego i kulturowego Łazienek Królewskich.

W projekcie położono nacisk na dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie umożliwi im pełniejsze korzystanie z programu kulturalnego Pałacu.

Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie przyczyni się do poniesienia atrakcyjności Muzeum, co wpłynie na zwiększenie liczby zwiedzających z kraju i zagranicy. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 36 519 150,20 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to  28 235 294,12 zł, w tym dofinansowanie z EFRR - 24 mln zł.

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe, którego operatorem jest MKiDN, do tej pory podpisano  63 umowy. Wartość  całkowita projektów to ponad 3,4 miliarda zł., a kwota dofinansowania z funduszy strukturalnych wynosi ponad 2 miliardy zł. Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: www.poiis.mkidn.gov.pl

 powrót