50 mln zł unijnego dofinansowania na rozwój siedziby Narodowego Instytutu Audiowizualnego

26-10-2012

Pełna adaptacja i modernizacja budynku użytkowego należącego do Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie – to założenia projektu, w ramach którego zostaną przyznane środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe (jego operatorem jest MKiDN). List intencyjny dotyczący dofinansowania projektu 26. października br. podpisali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz dyrektor NInA Michał Merczyński.

Podpisujemy dziś niezwykle ważną umowę, na którą pracowaliśmy ponad dwa lata. (...) To poważny skok jakościowy w projektowaniu przestrzeni materialnej, która jest przecież niezbędna do tego, aby taka instytucja jak Narodowy Instytut Audiowizualny mogła funkcjonować prawidłowo i wydajnie. (…) Budujemy instytut, który ma na celu nie tylko ratowanie wszystkiego, co zostaje wytworzone w przestrzeni artystycznej, ale także dystrybuowanie tego, dzielenie się dorobkiem, upowszechnianie go i edukowanie" - mówił szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski. Pokreślił, że podpisanie umowy i uzyskanie środków finansowych nie byłoby możliwe, gdyby nie zdobyte przez Instytut w trakcie ostatnich lat doświadczenie.

To jest naprawdę wielki dzień dla naszego Instytutu - mówił dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego Michał Merczyński.

fot. Danuta Matloch

Modernizacja siedziby Narodowego Instytutu Audiowizualnego, instytucji kultury spełniającej wyjątkową rolą w zakresie digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego, przyczyni się do powstania nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej prowadzenie i rozwój działalności kulturalnej, badawczej, archiwizacyjnej i edukacyjnej oraz wpłynie na wzrost dostępu do alternatywnych form obcowania z kulturą.

Fragment listu intencyjnego dotyczącego dofinansowania projektu pn. "Modernizacja budynku "A" Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie".

Dotychczas tzw. budynek „A” nie był w pełni wykorzystywany ze względu na jego stan techniczny i podział powierzchni, uniemożliwiający jego funkcjonalne zagospodarowanie. Po zakończeniu prac adaptacyjno-modernizacyjnych budynek dysponować będzie szeregiem sal edukacyjnych, badawczych, wystawowych i konferencyjnych, a także pracowni archiwistycznych i dokumentalistycznych, a przede wszystkim unikatową przestrzenią NInATEKI, która ma służyć jako miejsce udostępniania zbiorów zgromadzonych przez NInA.

Powstałe przestrzenie umożliwią Narodowemu Instytutowi Audiowizualnemu realizację pełnego zakresu jego zadań statutowych, w szczególności funkcję digitalizacyjną, udostępniania, edukacyjno-badawczą i kulturotwórczą oraz archiwum. NInA zyska własne zaplecze digitalizacyjne oraz badawcze, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie oraz zabezpieczenie cennego polskiego dziedzictwa audiowizualnego.

Własne zaplecze digitalizacyjne, szereg pracowni, laboratoriów badawczych oraz rekonstrukcyjnych, archiwum, przestrzenie wyposażone w nowoczesne rozwiązania multimedialne i odpowiednia infrastruktura sprawią, że NInA, jako państwowa instytucja użytku publicznego, będzie mógł znacząco rozszerzyć prowadzoną działalność kulturalną i edukacyjną.

Dzięki realizacji projektu Narodowy Instytut Audiowizualny stanie się nie tylko ośrodkiem digitalizacyjnym i centrum edukacji audiowizualnej, ale również otwartym archiwum zbiorów audiowizualnych oraz miejscem innowacji technologicznych, ukierunkowanych na nowoczesne projekty realizowane przez naukowców i twórców.

Prace remontowo-modernizacyjne mają potrwać do końca III kwartału 2014 roku. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 58,  2 mln zł, w tym dofinansowanie z EFRR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 49,  5 mln zł ( 85% wydatków zaliczanych do kosztów kwalifikowanych). Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego” zrealizowany będzie dzięki środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”.

W części nieobjętej środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego inwestycja będzie finansowana ze środków własnych Instytutu, pochodzących z dotacji MKiDN.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło podczas cyklicznego wydarzenia organizowanego przez NInA od momentu powołania Instytutu przez Ministra KiDN – Festiwalu Kultura 2.0. Kultura 2.0 rokrocznie jest centralnym punktem obchodów, ustanowionego przez UNESCO, Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego. Tematem przewodnim festiwalu Kultura 2.0 jest obywatel 2.0 i obywatelski wymiar kultury. Tegoroczna edycja jest ostatnim wydarzeniem, które odbywa się w siedzibie NInA przed remontem.

Projekt „Modernizacja budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Do tej pory do realizacji skierowano 64 projekty, których łączna wartość przekroczyła 3, 4 mld zł, a kwota dofinansowania - ponad 2 mld zł.

W wyniku nowego naboru wniosków kolejne 13 projektów uzyskało dofinansowanie w wysokości 176, 5 mln zł.  Wykaz wszystkich realizowanych projektów znajduje się na stronie: ww.poiis.mkidn.gov.pl

Narodowy Instytut Audiowizualny jest jednym z Centrów Kompetencji, które od 2009 r. - na mocy decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego - prowadzą zadania digitalizacyjne.

Wspieranie takich działań w instytucjach kultury jest jednym z najważniejszych działań MKiDN. W roku 2010, w ramach Programu Ministra „Zasoby cyfrowe”, na ten cel przeznaczono 20 mln zł.

Istotnym elementem finansowego wsparcia jest uruchomiony w roku 2011 Program Wieloletni KULTURA+. Budżet priorytetu „Digitalizacja” na lata 2011-2015 wynosi 120 mln zł.powrót