Artystyczne wakacje. Projekt dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią

29-06-2010

Projekt oferuje edukację artystyczną i różne formy terapii poprzez sztukę dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenów dotkniętych przez powódź. Instytut Teatralny stworzył bazę instruktorów z różnych dziedzin, np.: teatr, taniec, muzyka, śpiew, terapia poprzez sztukę – którzy będą pracować z grupami składającymi się z 10-15 dzieci. W planach jest także zorganizowanie objazdów spektakli po ośrodkach, w  których organizowany jest wypoczynek letni dla dzieci powodzian. Do Instytutu mogą zgłaszać się organizatorzy kolonii dla dzieci z terenów powodziowych.

Możliwość prowadzenia warsztatów w następujących dziedzinach:

Edumuzyka

WARSZTATY MUZYCZNE – EMISJA GŁOSU + CHÓR

  1. Potencjalne problemy emisyjno-interpretacyjne wynikające z partytury i sposoby ich pokonywania w pracy z chórem /praca z partyturami - wspólna analiza, ćwiczenia z konkretnymi problemami.
  2. Rozśpiewanie chóru – rutyna, miły przeżytek czy przemyślany trening przed wyczynem? Zajęcia w formie wykładowo-ćwiczeniowej
  3. Zagadnienia postawy oddechu, ataku głosu, rezonansu i rejestrów głosowych, artykulacji i dykcji jako źródła sukcesu lub porażki w pracy z chórem.
  4. Despotyzm, "papka" czy twórcza inspiracja? Dyrygent jako emisyjny wzór, przewodnik na szlaku muzycznych trudności, przyjaciel i MISTRZ na scenie.

Eduteatr

Warsztaty teatralne prowadzone przez instruktorów teatralnych współpracujących przy projektach edukacyjnych (m. in. Lato w Teatrze, Teatr i Szkoła) z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Zajęcia pozwolą zapoznać się uczestnikom z „alfabetem teatru” i będą obejmować: elementarne zadania aktorskie, zajęcia z improwizacji, pracę z ciałem i przestrzenią, ruch sceniczny oraz przygotowywanie małych form teatralnych.

 Edurytm

Zajęcia taneczne z podstaw tańca, choreografii i rytmiki pod okiem profesjonalistów tworzących realizowany przez Narodowe Centrum Kultury projekt Rytm. Re­ali­za­cja pro­gra­mu bę­dzie opie­ra­ła się na za­ję­ciach ta­necz­nych pro­wa­dzo­nych pod okiem cho­re­ogra­fów, przy współ­pra­cy muzyków prowadzących warsztaty muzyczne zakończone będę pokazem pracy.

Edukacja kulturalna

Warsztaty terapii poprzez sztukę

W ramach zajęć proponujemy elementy terapii poprzez sztukę pozwalające odreagować traumę po powodzi

Terapia za pomocą sztuk plastycznych Stosowane są różnorodne techniki plastyczne: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, collage, techniki łączone. Wybór formy jest równie ważny, jak i stworzone dzieło. Spontaniczne rysowanie pozwala nam na ekspresję naszych problemów, uczuć, lęków, pragnień - w bezpieczny sposób. Wyrażamy często rzeczy nieuświadomione i wcześniej ukryte. Rysowanie, malowanie, rzeźbienie pomaga nam bardziej skoncentrować się na wewnętrznych przeżyciach.

Muzykoterapia Jest to forma terapii, wykorzystująca muzykę i jej elementy jako środki ekspresji i komunikacji w procesie diagnozy, leczenia czy rozwoju osobowości człowieka.

Choreoterapia To terapia poprzez taniec i ruch, wykorzystująca ekspresję ruchową do wspomagania emocjonalnej i fizycznej integracji. Choreoterapię możemy podzielić na: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe i improwizacje ruchowe przy muzyce. Głównym celem choreoterapii jest odczucie przez osobę uczestniczącą w zajęciach swojej cielesności i rozwijanie samoświadomości.

Drama Dzięki odgrywaniu ról osoby uczestniczące w zajęciach artterapeutycznych zdobywają samowiedzę, rozwijają wyobraźnię i poczucie własnej wartości; odgrywanie ról pomaga im w uświadomieniu sobie własnych przekonań i uczuć, jak i pozwala wypróbować nowe sposoby zachowania.
 

Lato w teatrze

Rozszerzeniu ulega również program realizowany przez Instytut Teatralny, Lato w Teatrze, prowadzony w 20 teatrach w kraju. Uruchamiamy dodatkowe turnusy półkolonii dla dzieci z terenów powodziowych, m in. w Opolu i Andrychowie. Zajęcia prowadzone w ramach Lata w Teatrze to dwutygodniowe warsztaty artystyczne w grupach (grupa aktorska, kostiumowo-scenograficzna, muzyczna, promocyjno-dziennikarska i ewentualnie techniczna), kończące się dwukrotną prezentacją ich efektów w sali teatralnej i/lub w innym miejscu w przestrzeni danego miasta.
Więcej informacji na: www.latowteatrze.pl

Teatr Polska

W przygotowaniu są także objazdy spektakli dla dzieci w ramach rozszerzonego projektu Teatr Polska, które odbędą się w trakcie kolonii dla dzieci z terenów powodziowych. Projekt Teatr Polska, realizowany przez Instytut Teatralny, jest atrakcyjną ofertą dla środowisk pozbawionych kontaktu z profesjonalną twórczością teatralną. Teatry biorące udział w projekcie prezentują ciekawe przedstawienia szerszej publiczności i poznają nowego odbiorcę. Projekt stwarza również możliwość współpracy między teatrami a ośrodkami kultury.
Więcej informacji na: www.polska.e-teatr.pl

Budżet całego projektu wynosi ok. 1,5 mln złotych. Operatorem programu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Wszystkich niezbędnych informacji dotyczących zakresu oraz formy pomocy udziela: Magdalena Szpak mszpak@instytut-teatralny(dot)pl 022 501 70 33
 powrót