Dni Otwarte w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury"

24-03-2017

Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które odbędą się w dniach 10 i 11 kwietnia 2017 r.

Celem spotkania jest ułatwienie Wnioskodawcom dotarcia do kluczowych informacji
na temat przygotowywanych przez nich projektów, skonsultowanie kwestii niejasnych czy zadanie pytań dotyczących Programu. Podczas spotkania swoją pomocą będą Państwu służyć pracownicy MKiDN.

Do udziału w Dniach Otwartych zapraszamy przedstawicieli:

Uczestnicy proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do dnia
29 marca 2017 r. na adres dfe@mkidn(dot)gov(dot)pl.

Udział w Dniach Otwartych jest bezpłatny. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń oraz kwalifikowalność projektu (oceniona na podstawie formularza zgłoszeniowego – zwracamy uwagę na kwalifikowalność beneficjentów i typów planowanych zadań – zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO IiŚ). Ilość miejsc jest ograniczona.

Informacje nt. miejsca, terminu i godziny spotkania zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną.powrót