Dokończenie budowy drogi wojewódzkiej w Warszawie będzie możliwe, dzięki decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków

30-06-2016

 

Magdalena Gawin - Generalny Konserwator Zabytków podpisała 22 czerwca decyzję o częściowym uchyleniu wpisu do rejestru zabytków dotyczącym fragmentów trzech działek przy zbiegu ulic Marsa i Żołnierskiej w Warszawie, umożliwiając tym samym dokończenie budowy drogi wojewódzkiej. Decyzja Minister Gawin została podjęta niezwłocznie po zapoznaniu się z pełną dokumentacją inwestycji, która została przesłana przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie (ZMID) dopiero 17 czerwca br.

 

Fragmenty działek- co do których uchylono decyzję o wpisie do rejestru- były niezbędne do wybudowania, zapewniającej płynność ruchu, estakady ulic Marsa i Żołnierskiej. Ma to strategiczne znaczenie, zarówno dla układu drogowego  obwodnicy miejskiej, jak i dla mieszkańców całej Warszawy, miejscowości podwarszawskich i ruchu tranzytowego.

Skreślenie części działek z rejestru zabytków nie było możliwe w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o co wnioskował Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie. Przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami stanowi bowiem, że skreślenie z rejestru zabytków jest możliwe, gdy obiekt uległ zniszczeniu w stopniu powodującym utratę jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej albo którego wartość będąca podstawą wydania decyzji o wpisie do rejestru nie została potwierdzona w nowych ustaleniach naukowych.

Minister Gawin uznała jednak, że w tej sprawie istnieją okoliczności uzasadniające wszczęcie z urzędu postępowania na podstawie przepisu art. 161 § 1 K.p.a., zgodnie z którym minister może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa.

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte przez Generalnego Konserwatora Zabytków  z urzędu 31 marca 2016 r.,  w związku z czym, zwrócono się do Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie z prośbą o dokumentację związaną z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji, opracowany w 2007 r. dla docelowych rozwiązań ciągu ulic Marsa-Żołnierska na odcinku węzeł Marsa – granica m.st. Warszawy, wpłynął do właściwego departamentu MKiDN 22 czerwca br. Po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją, biorąc pod znaczenie inwestycji i skutki, jakie jej zaniechanie może spowodować dla życia i zdrowia mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości, Minister Gawin niemal natychmiast podjęła decyzję o uchyleniu decyzji wpisującej do rejestru zabytków budynek przy ul. Marsa 61 wraz z otoczeniem, w części dotyczącej fragmentów trzech działek.

Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków dotyczy niewielkiego fragmentu otoczenia budynku pochodzącego z okresu dwudziestolecia międzywojennego, należącego do Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.powrót