Działania MKiDN

07-12-2018

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

#PracadlaPolski

Rozbudowa sieci muzeów w Polsce, tworzenie nowych instytucji kultury, wzmocnienie kilkunastu regionalnych instytucji kultury (współprowadzenie), skutecznie prowadzona polityka historyczna, efektywne działania restytucyjne, więcej środków budżetowych na kulturę - to tylko część najważniejszych dokonań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Udział środków na kulturę w budżecie państwa

W ostatnich trzech latach wydatki na kulturę z budżetu państwa wzrosły o ponad 20% i zauważalnie przekroczyły próg 1% budżetu. W roku 2018 na kulturę przeznaczono z budżetu państwa ponad 4,3 mld zł. W roku 2019 kwota ta zostanie zwiększona o ok. 600 mln zł.

Rozbudowa sieci muzeów w Polsce

Jednym z priorytetów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wzmacnianie tożsamości narodowej poprzez rozwój działalności muzealniczej. Realizując ten cel przeprowadzono kilkadziesiąt nowych projektów:

 

Powołanie nowych instytucji

Instytucje kulturalne i naukowe powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odgrywają niezwykle istotną rolę w ochronie dziedzictwa kulturowego i budowaniu tożsamości narodowej.

Inauguracja czasopisma kulturalnego „NAPIS”

W grudniu 2018 r. ukaże się finansowany przez MKiDN „Kwartalnik Kulturalny NAPIS. Liryka. Epika. Dramat”. Docelowo wydawcą kwartalnika będzie Instytut Literatury.  „Kwartalnik Kulturalny NAPIS” to nowoczesne czasopismo poświęcone pogłębianiu wiedzy o literaturze współczesnej. Kwartalnik zajmie się również działalnością wydawniczą (pod jego szyldem wydawane będą antologie i monografie literackie), będzie prowadził portal literacki, warsztaty i spotkania. Ważnym elementem strategii działania magazynu będzie bezpłatne dostarczanie publikacji (kwartalnika oraz biblioteki NAPISU) do bibliotek szkolnych oraz uczelnianych. Celem działania kwartalnika NAPIS ma być kształtowanie czytelnika zorientowanego w twórczości współczesnej, posiadającego własne zdanie na temat najnowszych wydarzeń literackich, a także zjawisk i wydarzeń z zakresu kultury i sztuki.

Współprowadzenie samorządowych instytucji kultury

Odpowiedzialność państwa za rozwój polskiej kultury rozwija się również na szczeblu lokalnym. Minister Kultury systematycznie poszerza zakres współprowadzenia samorządowych instytucji kultury, dzięki czemu ich potencjał kulturotwórczy znacznie się wzmocnił. Na nowe współprowadzenia MKiDN przeznacza rocznie ponad 20 mln zł.

Programy Ministra   

Jednym z głównych narzędzi służących wspieraniu działań kulturalnych są Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to system grantowy, za pomocą którego MKiDN wspiera inicjatywy kulturalne o szerokim zakresie jest systematycznie rozwijany. W 2017 r. przeznaczono na jego realizację ponad 353 mln zł. Powstało 10 nowych programów, w których umożliwiono wsparcie finansowe inicjatywy na rzecz najmłodszych. W roku 2018 na 32 programy przeznaczone zostały środki w wysokości 383 mln zł

 Nowe Programy:

 1. Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą
 2. Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju
 3. Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci
 4. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
 5. Badanie polskich strat wojennych
 6. Rozwój sektorów kreatywnych
 7. Kultura cyfrowa
 8. Muzyczny ślad
 9. Partnerstwo dla książki

Kontynuowane Programy Ministra realizowane w 2018 r.:

 1. Muzyka
 2. Teatr i Taniec
 3. Sztuki wizualne
 4. Film
 5. Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
 6. Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 7. Zamówienia kompozytorskie
 8. Kolekcje muzealne
 9. Promocja czytelnictwa
 10. Czasopisma
 11. Edukacja kulturalna
 12. Edukacja artystyczna
 13. Wspieranie działań muzealnych
 14. Kultura ludowa i tradycyjna
 15. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
 16. Ochrona zabytków archeologicznych
 17. Infrastruktura kultury
 18. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
 19. Infrastruktura domów kultury
 20. Kultura dostępna
 21. Kultura cyfrowa
 22. Ochrona zabytków
 23. Literatura

Restytucja Dóbr Kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stale monitoruje międzynarodowy rynek dzieł sztuki w poszukiwaniu polskich strat wojennych, weryfikuje zdigitalizowane zbiory publiczne za granicą oraz korzysta z wielu innych możliwości w zakresie odzyskiwania utraconych dóbr kultury. Obecnie Wydział Restytucji Dóbr Kultury działający w ramach Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych prowadzi blisko 80 postępowań restytucyjnych w kraju i za granicą.

W ciągu 3 ostatnich lat MKiDN odzyskało m.in. obrazy: „Zimę w małym miasteczku” (1872 r.) Maksymiliana Gierymskiego; „Wzburzone morze z okrętami” (około 1630 r.) Simona de Vliegera; „Ulicę z ruiną zamku" (k. XIX wieku) Roberta Śliwińskiego, XVIII-wieczne meble w stylu chińskim z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, kolekcję ponad 300 obiektów etnograficznych z Getyngi (obecnie w Muzeum Etnograficznym i Archeologicznym w Łodzi).  

W 2018 r. sukcesem zakończyła się restytucja następujących obiektów:

 

Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa”

Nadrzędnym celem przyjętego przez rząd w maju 2017 roku Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest zachęcenie jak największej liczby Polaków do wspólnego świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W spełnieniu tego celu mają pomóc trzy priorytety dotacyjne na realizację projektów związanych z obchodami w społecznościach lokalnych, na poziomie gmin, powiatów i województw. Budżet programu to ponad 200 mln złotych.

 

Pomniki Historii

„100 Pomników Historii na 100 lecie odzyskania niepodległości” to projekt zainicjowany przez MKiDN w 2016 roku, w toku opracowywania założeń Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Lista Pomników Historii, prowadzona od 1994 roku, liczyła wówczas około 60 wpisów, ale brakowało na niej tak fundamentalnych dla polskiej kultury i tożsamości obiektów jak chociażby Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz Zespół Katedralny w Katowicach, Kopiec Kościuszki w Krakowie, Zamek Biskupi w Lidzbarku Warmińskim czy Opactwo OO. Benedyktynów w Tyńcu. W wyniku konsultacji pomiędzy MKiDN a Kancelarią Prezydenta uznano, że rozszerzenie listy Pomników Historii do symbolicznej liczby stu będzie odpowiednim uhonorowaniem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ciągu dwóch lat Narodowy Instytut Dziedzictwa, we współpracy z opiekunami obiektów zabytkowych, wojewódzkimi konserwatorami zabytków, Radą Ochrony Zabytków i MKiDN przygotował 46 kompletnych dokumentacji, które umożliwiły Prezydentowi RP wpisanie nowych miejsc na listę Pomników Historii. Od 10 grudnia 2018 r. lista Pomników Historii liczy 105 wpisów.

 

Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego

 

Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

Kluczowe działania w obszarze ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w latach 2015-2018:

 

Opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej
 

MKiDN realizuje istotną część zadań zlikwidowanej na mocy ustawy z 29 kwietnia 2016 r. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, m.in. w zakresie ochrony miejsc pamięci narodowej oraz grobów i cmentarzy wojennych poza granicami kraju. W latach 2016 – 2018 m.in.:

Nowe konkursy i festiwale muzyczne

Środki europejskie dla kultury

Dzięki zaangażowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nastąpiło przyspieszenie rozdysponowania funduszy strukturalnych w ramach VIII osi priorytetowej Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończonych zostało 5 naborów,
w ramach których dofinansowanie otrzymało 141 projektów na całkowitą kwotę 2,6 mld zł, w tym 1,8 mld zł dofinansowania z EFRR.

Nabory, które wstępnie planowane były do realizacji w latach 2016-2019,  przeprowadzono do 2017 r. Przyspieszenie wydatkowania środków wynikało z realizacji wytycznych przyjętych przez Rząd RP
w "Planie działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów Umowy Partnerstwa 2014 -2020”.

Beneficjenci bardzo wysoko ocenili współpracę z MKiDN w tym zakresie– tak wynika z raportu „Współpraca z opiekunami projektów realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020” przygotowanego przez Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich. W podziale na poszczególne instytucje aż 75% ankietowanych beneficjentów wskazało, iż współpraca z MKiDN była na poziomie „powyżej oczekiwań”. 100 proc. beneficjentów oceniło, że nie ma żadnych problemów we współpracy z MKIDN. 

Termomodernizacja szkół artystycznych

500 mln zł ze środków europejskich pozyskało MKiDN na modernizację energetyczną 139 placówek publicznych szkół artystycznych w całej Polsce, głównie w małych i średnich miejscowościach. Środki przeznaczono na prace remontowe przy 187 starych, zniszczonych, drogich w utrzymaniu budynkach. Jest to zupełnie nowe, unikatowe w skali kraju zamierzenie inwestycyjne, realizowane w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020).

Działalność wyższych uczelni artystycznych

W 2017 roku zwiększono o 32 mln zł  budżet na zakupy inwestycyjne związane z działalnością filmową. Środki otrzymało 18 uczelni artystycznych, w tym 21 mln zł trafiło PWSFTviT w Łodzi na zadanie „Wyposażenie PWSFTviT w Łodzi w sprzęt niezbędny do produkcji filmowej, w tym wyposażenie Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów”.

 

Rozwój sektorów kreatywnych

Ogólnopolska Konferencja Kultury – poprawa sytuacji bytowej ludzi kultury

Aktywność na forum UNESCO:

Najważniejsze zmiany w prawie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotował szereg zmian do istniejących regulacji oraz nowe projekty przewidujące rozwiązania dla twórców i przedsiębiorców działających w sektorze kultury. Wśród najważniejszych można wskazać:


Do pobrania:

#PracadlaPolski Działania MKiDNpowrót