Działania MKiDN na rzecz ochrony zabytków

15-07-2013

W latach 2007–2013 na prace konserwatorskie przy zabytkach MKiDN przeznaczyło ponad 1,4 miliarda złotych. Pracom restauratorskim i adaptacjom zabytków do nowych funkcji kulturalnych poddano prawie 2600 obiektów.

W ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet Ochrona zabytków z budżetu MKiDN wydatkowano  562,9 mln zł. Dzięki udzielonemu przez resort dofinansowaniu w latach 2007–2013 na prace konserwatorskie beneficjenci wydatkowali kolejne 335 mln złotych. Założeniem systemu jest dofinansowywanie kompleksowych prac konserwatorskich oraz zabezpieczających  – głównie wyposażanie drewnianych obiektów w systemy sygnalizacji pożaru, a w szczególnych przypadkach w systemy gaśnicze ( kościoły i cerkwie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

Priorytet Ochrona zabytków w latach 2007–2013 to: ponad 12 tys. rozpatrzonych wniosków o udzielenie dotacji, 2,5 tys. zawartych umów o dotację, ponad 560 mln złotych przeznaczonych na prace konserwatorskie przy zabytkach, ok. 40 tys. przygotowanych i przesłanych pism i dokumentów,   tysiące ocalonych od zniszczenia i degradacji zabytków, nieodnawialnych zasobów dziedzictwa kulturowego.

Szczegóły w załączonej prezentacji:powrót