Fundusze europejskie dla szkół i uczelni artystycznych

02-09-2010

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina o możliwości aplikowania przez szkoły i uczelnie artystyczne o środki z funduszy europejskich, także w ramach innych programów niż PO Infrastruktura i Środowisko.  Środki te przeznaczone są m.in. na badania, poprawę jakości kształcenia czy rozwój kwalifikacji kadr. 

Ponadto, uczelnie artystyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013" (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

                             

Priorytet I: Badania i Rozwój nowoczesnej technologii

Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.2: Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowychw wyniku prac B+R

 

Nabór: 1.09.2010 – 29.10.2010

Cel konkursu:wyłonienie projektów, które w największej mierze przyczynią się do osiągnięcia celów PO IG, w tym przede wszystkim zdobywania oraz zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa.

W ramach Poddziałania 1.3.2 przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo -rozwojowych.

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.2 mogą ubiegać się:jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie, spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku.

Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu nr 2/2010 wynosi:  3 134 670 euro

Linki:

http://www.poig.opi.org.pl/Konkursy.html

Więcej informacji udziela:

Ośrodek Przetwarzania Informacji, Dział Wdrażania PO IG

al. Niepodległości 188 b, 00-608 Warszawa
Tel.: +48 22 570 14 00, Fax: +48 22 825 33 19
Kontakt e-mail: opi@opi.org.pl

 

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie  3.3.2: Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Nabór:aktualnie trwa nabór projektów w konkursie otwartym nr 6/3.3.2/POKL/2009 w ramach typu projektu pt. Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela.

W ramach Poddziałania 3.3.2 przewidziano możliwości dofinansowania w ramach przygotowania wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela; uruchomienia nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.2 mogą ubiegać się:wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Przewidziana alokacja środków w ramach konkursu nr 6/POKL/3.3.2/2009 wynosi:
306 088 511,00 PLN. Nabór jest ciągły.

Linki:

http://www.efs.men.gov.pl/wiadomosci/item/83-informacja-miesieczna-nt-realizacji-konkursu-otwartego-nr-6/pokl/332/2009-wg-stanu-na-dzien-30-czerwca-2010

 

Więcej informacji udziela:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Funduszy Strukturalnych
Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
Tel. (022) 34 74 881, Fax (022) 34 74 883
e-mail:sekretariatdfs@men(dot)gov(dot)pl

 

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.2: Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w Rozwoju gospodarczym

 

Konkurs 1

Podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie

 

Konkurs 2

Podnoszenie umiejętności pracowników systemu B+R (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej)

 

Nabór:Konkurs 1 - III kwartał 2010 r.

            Konkurs 2 - III kwartał 2010 r.

Celem działaniajest podnoszenie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi i zasad badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie oraz Podnoszenie umiejętności pracowników systemu B+R (np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej)

O dofinansowanie w ramach Działania 4.2 mogą ubiegać się:szkoła wyższa i/lub placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk i/lub jednostka badawczo-rozwojowa

Łączna alokacja środków wynosi: 60 000 000 PLN.

Link:

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/

 

Więcej informacji udziela:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji

ul. Hoża 20 lub Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53
Tel. (22) 50 17 904, Fax: (22) 50 17 985

http://www.mnisw.gov.pl

http://www.nauka.gov.pl

 

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego

Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Konkurs 4

Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią, wdrożenie modeli zarządzania uczelnią i jakością w uczelni

Nabór:  II kwartał 2011 r.

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 4.1.1. mogą ubiegać się:szkoła wyższa i/lub placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk i/lub jednostka badawczo-rozwojowa.

Przewidziana alokacja środków wynosi:100 000 000 PLN.

Link:

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/

 

Więcej informacji udziela:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji

ul. Hoża 20 lub Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53
Tel. (22) 50 17 904, Fax: (22) 50 17 985

http://www.mnisw.gov.pl

http://www.nauka.gov.pl

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

W ramach Poddziałania 9.1.2 można otrzymać dofinansowanie na programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Nabory:Priorytet IX ma komponent regionalny; każdy region ma własny harmonogram konkursów w ramach Poddziałania 9.1.2

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 mogą ubiegać się:wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Więcej informacji udziela:

Instytucja odpowiedzialna za wybór wniosków wskazana przez samorząd województwa.

 

"Program rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013"

Planowany zakres dofinansowania/finansowania, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych Polski i UE, trybów i zasad przydzielania środków finansowych w szczególności obejmuje:

1. Dofinansowanie inwestycji sieciowych i aparaturowych, ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych, uwzględniające ich znaczenie dla środowiska, z priorytetem dla inwestycji współfinansowanych z innych źródeł.

2. Utrzymanie łączności międzynarodowej oraz dofinansowanie utrzymania w gotowości sieci PIONIER (ogólnopolska sieć optyczna, służąca głównie ośrodkom akademickim do celów naukowych oraz do wytworzenia i testowania pilotowych usług społeczeństwa informacyjnego), MAN (duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN) i centrów KDM (czyli Komputerów Dużej Mocy)w formie SPUB (Specjalne urządzenia i programy badawcze - szczególny program badań będących częścią programu międzynarodowego albo unikatowe urządzenie lub miejsce badawcze o ogólnokrajowym znaczeniu).

3. Dofinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby zasobów sprzętowych centrów KDM i sieci PIONIER/MAN.

4. Dofinansowanie ośrodków KDM, jako centrów usług i obliczeń dużej mocy i składowania dużych zasobów danych, w tym serwisów typu biblioteki cyfrowe nauki, naukowych baz danych, infrastruktury gridowej oraz oprogramowania naukowo-badawczego. Dofinansowanie to może dotyczyć także jednostek MAN współpracujących z ośrodkami KDM w poszczególnych tematach.

5. Utrzymanie ciągłości powszechnego dostępu środowiska naukowego do zasobów cyfrowych nauki poprzez długofalowe dofinansowanie takich przedsięwzięć, jak zakup licencji na dostęp do pełnotekstowych baz czasopism, książek i danych, ze szczególnym naciskiem na dorobek polski, poprzez rozbudowę bibliotek cyfrowych publikacji naukowych (w tym dofinansowanie do 50% kosztów zakupu licencji baz danych i elektronicznych wydawnictw naukowych).

6. Wsparcie pozostałych zadań wymienionych w pkt.3 z zachowaniem priorytetów oraz efektywności ekonomicznej i rangi naukowej, w szczególności rozwoju dostępu do usług i serwisów, naukowych baz danych, projektów ułatwiających integrację nauki ze społeczeństwem.

Nabory:Wnioski o dofinansowanie specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej, można składać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Departamencie Systemów Informatycznych corocznie w terminie do 30 czerwca.

O dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013" mogą ubiegać się:jednostki naukowe i akademickie.

Linki:

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy-ministerstwa/programy-ministra/rozwoj-infrastruktury-informatycznej-nauki/

Więcej informacji udziela:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sekretariat Departamentu Systemów Informatycznych

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

Tel. (22) 52-92-240

e-mail: sekretariat(dot)din@mnisw(dot)gov(dot)pl

 

Program Współpraca

8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka

Planowane działania:

- wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność w społeczeństwie wiedzy - w tym innowacyjność, edukacja wraz z uczeniem się przez całe życie oraz rola wiedzy naukowej i dóbr niematerialnych; młodzież i polityka z nią związana;

- łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych w perspektywie europejskiej: ewolucja europejskich modeli społeczno-gospodarczych oraz spójności gospodarczej, społecznej i regionalnej w poszerzonej UE (z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska);

-  główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje - zmiany demograficzne i ich wpływ na rozwój miast; migracja i integracja; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, niepełnosprawności, zdrowia i jakości życia; ochrona konsumentów; przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zwalczanie dyskryminacji; przestępczość;

-  Europa w świecie - zmieniające się interakcje i stosunki międzykulturowe oraz współzależności pomiędzy regionami świata; praca na rzecz pokoju;

- obywatel w Unii Europejskiej - poczucie demokratycznej współodpowiedzialności i aktywnego uczestnictwa narodów Europy; demokratyczne rządy na wszystkich szczeblach oraz rola społeczeństwa obywatelskiego; badania na rzecz wspólnego zrozumienia między społeczeństwami Europy;

- wskaźniki społeczno-ekonomiczne i naukowe - ich wykorzystanie w polityce i jej wdrażaniu oraz monitorowaniu;

-  badania wybiegające w przyszłość (foresight) w zakresie głównych kwestii naukowych, technologicznych i związanych z nimi kwestii społeczno-gospodarczych.

Nabory:aktualnie trwają 4 nabory od 07.2010 - 02.2011

O dofinansowanie w ramach Programu Współpraca mogą ubiegać się:uniwersytety, ośrodki badawcze, międzynarodowe przedsiębiorstwa, MŚP, administracja publiczna.

Linki:

http://cordis.europa.eu/home_pl.html

Więcej informacji udziela:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej,
http://www.kpk.gov.pl/index.html

 

Program Capacities

1. Infrastruktury badawcze

Planowane działania:

- Optymalizacja wykorzystania i rozwój najlepszych infrastruktur badawczych istniejących w Europie oraz pomoc w utworzeniu nowych o ogólnoeuropejskim znaczeniu, we wszystkich dziedzinach nauki i techniki.

Nabory: aktualnie trwają 2 nabory od lipca do listopada 2010

O dofinansowanie w ramach Programu Capacities mogą ubiegać się:uniwersytety, ośrodki badawcze, międzynarodowe przedsiębiorstwa, MŚP, administracja publiczna.

Linki:

http://cordis.europa.eu/home_pl.html

Więcej informacji udziela:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej,
http://www.kpk.gov.pl/index.html

 

Program Capacities

4. Potencjał badawczy

Planowane działania:

-  ponadnarodowe, wzajemne oddelegowywanie personelu naukowobadawczego

między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; wsparcie dla wybranych

centrów doskonałości w celu umożliwienia im rekrutacji doświadczonych naukowców z innych krajów,

- pozyskiwanie i rozbudowa sprzętu badawczego oraz stworzenie warunków materialnych dla wykorzystania potencjału intelektualnego obecnego centrach doskonałości w regionach konwergencji,

- organizacja warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy; działania promujące, rozpowszechnianie i przekazywanie wyników badań,

- „mechanizmy oceniające”: ośrodek badawczy w regionach konwergencji będzie mógł uzyskać ocenę ogólnej jakości prowadzonych badań i poziomu infrastruktury badawczej dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów.

Nabory:aktualnie trwa konkurs od lipca do grudnia br., Temat:  Area: 4.1. Unlocking and developing the research potential of research entities established in the EU´s Convergence regions and Outermost regions – FP7-REGPOT-2011-1. 

O dofinansowanie w ramach Programu Capacities mogą ubiegać się:uniwersytety, ośrodki badawcze, międzynarodowe przedsiębiorstwa, MŚP, administracja publiczna.

Linki:

http://cordis.europa.eu/home_pl.html

Więcej informacji udziela:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej,
http://www.kpk.gov.pl/index.htmlpowrót