Gaude Polonia- wręczenie stypendiów

19-07-2012

48 laureatów XI edycji Programu Stypendialnego „Gaude Polonia” odebrało dyplomy z rąk Ministra Bogdana Zdrojewskiego, podczas uroczystości w siedzibie Ministerstwa.

Minister Bogdan Zdrojewski ze stypendystami Gaude Polonia 2012 . fot. Danuta Matloch
Minister Bogdan Zdrojewski ze stypendystami Gaude Polonia 2012 . fot. Danuta Matloch

"Dziękuję kadrze profesorskiej zaangażowanej w ten program, pochodzącej z wielu placówek - od Szkoły Wajdy, przez akademie muzyczne, po Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ale także - z innych instytucji. Ta praca to swoistego rodzaju inwestycja na przyszłość" – mówił podczas uroczystości  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Docenił również rolę indywidualnych opiekunów młodych stypendystów. "To już stała grupa, posiadająca duże doświadczenie, sprawnie poruszająca się w świecie bardzo różnych dziedzin: teatru, sztuk wizualnych, filmu i  muzyki" – podkreślał szef resortu kultury.  Gratulując stypendystom zaznaczył, że udział w programie "Gaude Polonia" daje im możliwość rozwoju i  poszerzania horyzontów. "Jestem przekonany, że dzięki możliwości odbycia tego stażu stajecie się ambasadorami - nie Polski, Ukrainy czy Chińskiej Republiki Ludowej, ale - ambasadorami sztuki. Trzymam kciuki za wasz talent, za efekty waszej pracy i dobre dla was oferty w przyszłości" – dodał minister.

Program „ Gaude Polonia” jest przeznaczony dla młodych twórców z Europy Środkowo-Wschodniej (do 40., w wyjątkowych przypadkach do 45. roku życia). O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce (od 1 lutego do 31 lipca każdego roku) mogą się ubie­gać re­pre­zen­tanci na­stę­pu­ją­cych dzie­dzi­n: film, fotografia, konserwacja dzieł sztuki, literatura/przekład, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr oraz historia i krytyka sztuki, teatru, filmu. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Pobyt w naszym kraju ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji.

Koordynatorem programu stypendialnego "Gaude Polonia" jest Narodowe Centrum Kultury.

Lista stypendystów XI edycji Programu Stypendialnego „Gaude Polonia”

 powrót