Gaude Polonia

18-07-2011

Uroczyste zakończenie X edycji Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z udziałem podsekretarz stanu Moniki Smoleń- odbędzie się 21. lipca br. o godz. 11.30 w siedzibie resortu. W tym roku z programu skorzystało 48 osób.

Program „ Gaude Polonia” jest przeznaczony dla młodych twórców z Europy Środkowo-Wschodniej. O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce (od 1 lutego do 31 lipca każdego roku) mogą się ubie­gać re­pre­zen­tanci na­stę­pu­ją­cych dzie­dzi­n: film, fotografia, konserwacja dzieł sztuki, literatura/przekład, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr oraz historia i krytyka sztuki, teatru, filmu. Stypendium na rok 2011 otrzymało 48 osób: 2 z Armenii, 4 z Białorusi, 3 z Kazachstanu, 2 z Rosji oraz 37 z Ukrainy.

Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Pobyt w naszym kraju ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji.

Regulamin Programu i formularze do pobrania znajdują się na stronie www.nck.plpowrót

Warto przeczytać