Gaude Polonia

21-07-2011

Zakończenie X edycji Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się 21. lipca br. w siedzibie resortu. Pamiątkowe dyplomy 48. stypendystom wręczyła wiceminister kultury Monika Smoleń. W uroczystości uczestniczyli Ambasador Ukrainy Markijan Malskyj i dyrektor Narodowego Centrum Kultury Krzysztof Dudek.

Gaude Polonia

Wiceminister kultury Monika Smoleń, Ambasador Ukrainy Markijan Malskyj i dyrektor NCK Krzysztof Dudek wraz ze stypendystami programu „Gaude Polonia” 2011.

Stypendium na rok 2011 otrzymało 48 osób: 2 z Armenii, 4 z Białorusi, 3 z Kazachstanu, 2 z Rosji oraz 37 z Ukrainy.

Program „ Gaude Polonia” jest przeznaczony dla młodych twórców z Europy Środkowo-Wschodniej (do 40., w wyjątkowych przypadkach do 45. roku życia). O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce (od 1 lutego do 31 lipca każdego roku) mogą się ubie­gać re­pre­zen­tanci na­stę­pu­ją­cych dzie­dzi­n: film, fotografia, konserwacja dzieł sztuki, literatura/przekład, muzealnictwo, muzyka, sztuki wizualne, teatr oraz historia i krytyka sztuki, teatru, filmu. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Pobyt w naszym kraju ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji.

Koordynatorem programu stypendialnego "Gaude Polonia" jest Narodowe Centrum Kultury.powrót

Warto przeczytać