Inauguracja prac nad nową ustawą o mediach publicznych

18-06-2008

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podczas spotkania inaugurującego prace nad nową ustawą o mediach publicznych przedstawił harmonogram działań.

Przygotowaniem dokumentu zajmie się pięcioosobowy zespół ekspertów, którym pokieruje wybitny medioznawcza profesor Tadeusz Kowalski. W jego skład weszli ponadto: profesor Stanisław Jędrzejewski, Robert Kroplewski, dr hab. Bogusław Nierenberg oraz dr Jędrzej Skrzypczak.

Wstępne założenia ustawy będą gotowe do końca lipca.

Minister kultury zapowiedział, że nowa ustawa o mediach publicznych będzie powstawała również przy udziale środowisk twórczych i dziennikarzy. W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział m.in. przewodnicząca sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwona Śledzińska-Katarasińska, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbieta Kruk, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbara Borys-Damięcka, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, prezes Polskiej Akademii Filmowej Agnieszka Holland oraz Krzysztof Zanussi.

Minister Bogdan Zdrojewski zapewnił, że opinia publiczna będzie systematycznie informowana o przebiegu i efektach prac.

Profesor Tadeusz Kowalski, Przewodniczący
Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Autor około stu publikacji krajowych i zagranicznych poświeconych prasie, radiu, telewizji oraz filmowi, wśród nich między innymi: "Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce" czy "Media na rynku". Członek komisji ds. reformy radia i telewizji i przygotowania ustawy o radiofonii i telewizji w 1990 roku. W latach 2003 i 2005 wybrany do Rady Nadzorczej TVP, od 2006 roku wiceprezes Rady Programowej TVP. Był również ekspertem Rady Europy w zespołach do spraw koncentracji i pluralizmu mediów, a także w zespole do spraw nowych technologii i wartości demokratycznych. Członek Association For Education In Journalism And Mass Communication (AEJMC).

Profesor Stanisław Jędrzejewski
Absolwent Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i studiów MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Od 1990 do 1993 r. był Dyrektorem Programowym Polskiego Radia a następnie w latach 1994-98 - członkiem Zarządu Polskiego Radia S.A. Przez 12 lat wiceprzewodniczył Komisji Radiowej EBU. W latach 2003-2005 był Dyrektorem Programu I Polskiego Radia, a w 2005 r. - członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest autorem książek i artykułów mówiących m.in. o socjologii mediów. W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kieruje Katedrą Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia a w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jest członkiem Międzynarodowej Sieci Badań nad Radiem IREN i wiceprzewodniczącym Sekcji Badań nad Radiem ECREA (European Communication Research and Education Association) oraz Rady Międzynarodowej periodyku "Radio Journal".

Robert Kroplewski
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, uzyskując m.in. specjalizację z prawa autorskiego, prawa prasowego, prawa radiofonii i telewizji, prawa konkurencji, prawa komputerowego. Radca prawny, praktyke prowadzi od 1993 r. Koncentruje się na sprawach dotyczących inwestycji w obszarze technologii i wynalazczości, własności intelektualnej, a także na sprawach konkurencji oraz sieci teleinformatycznych, w tym prawa telekomunikacyjnego. Jest arbitrem w Sądzie Polubownym do spraw domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Informatyzacji oraz arbitrem takiego sądu przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W latach 2004-2006. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawnego w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

Dr hab. Bogusław Nierenberg
Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Autor czterech monografii naukowych m.in. "Wybrane problemy badania skuteczności reklamy", czy "Reklama jako element procesu komunikacji". Dorobek badawczy obejmuje zagadnienia dotyczące procesów komunikacyjnych na rynku, funkcjonowania przedsiębiorstw medialnych na rynku, mediów publicznych oraz reklamy. Bogusław Nierenberg był twórcą i pierwszym szefem Ośrodka TVP w Opolu, finansowanego ze środków publicznych (abonamentu), dotacji samorządów Opolszczyzny oraz środków komercyjnych (reklamy). W latach 2000-2002 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Radia Opole SA, a latach 2002-2006 był prezesem zarządu i redaktorem naczelnym tegoż Radia. Posiada także ponad trzydziestoletnie doświadczenie dziennikarskie pracy w mediach elektronicznych.

Dr Jędrzej Skrzypczak


powrót