Informacja o naborze kandydatów na ekspertów

11-01-2016

Informacja  o naborze kandydatów na ekspertów do oceny projektów w ramach  VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Instytucja Pośrednicząca, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) w kryteriach oceny formalnej, merytorycznej I i II stopnia przyjętych przez Komitet Monitorujący POIiŚ.

Za prowadzenie wykazu kandydatów na ekspertów odpowiada Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (IZ POIiŚ).

Szczegółowe informacje i dokumenty są dostępne na stronie POIiŚ.powrót