Zamówienia inne 2014

Informacje o zamówieniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

24-04-2014

Dot.: Ogłoszenia z dnia 10.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zakresu   finansowego trzech projektów z I naboru w ramach Programu PL09 Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełniące rolę Operatora Programu PL09 informuje, że w odpowiedzi na ww. ogłoszenie wpłynęły dwie oferty.
Jedna z ofert nie spełniła wymaganych kryteriów podanych w ogłoszeniu.

W związku z powyższym Operator Programu PL09 postanawia unieważnić zapytanie ofertowe.  Zgodnie z „Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych” – Operator Programu  w najbliższym czasie powtórzy procedurę wyboru wykonawcy na przeprowadzenie ww. kontroli.powrót