INFORMACJA ws. podróży służbowych pracowników Instytutu Adama Mickiewicza w 2013 roku

16-05-2016

W 2014 r. Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło w Instytucie Adama Mickiewicza kontrole w następującym zakresie:

  1. Podróży służbowych pracowników i członków kierownictwa jednostki w roku 2013 (kontrola w terminie 28 maja – 13 czerwca 2014 r.)
  1. Gospodarki finansowej Instytutu Adama Mickiewicza za 2013 r. (kontrola w terminie 28 lipca – 15 września 2014 r.)

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 30 stycznia 2015 r., wykazano, że „ujawnione nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim nieoszczędnego wydatkowania środków na podróże służbowe oraz transport, jak również celowość podróży służbowych i ich rozliczeń”.

  1. W 2013 r. Instytut Adama Mickiewicza poniósł koszty z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych, w tym pracowników IAM oraz podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych w łącznej kwocie 8.613.402,86 zł.
  1. W 2013 r. w IAM odnotowano 389 podroży służbowych, w tym 191 krajowych i 198 zagranicznych. Kierownictwo IAM odbyło 86 podróży służbowych (22 proc. łącznej liczby delegacji zrealizowanych przez pracowników IAM), w tym 55 – podróży służbowych odbył dyrektor IAM (28 krajowych i 27 zagranicznych), pozostałe - zastępcy dyrektora. Podróże służbowe kierownictwa w okresie objętym kontrolą trwały odpowiednio: 112 dni (w przypadku dyrektora), 36 i 17 dni, w przypadku jego zastępców.
  1. W wykazie podróży służbowych w roku 2013 znalazła się m.in. podróż dyrektora IAM, w której jako cel wskazano: „spotkania służbowe: Hong Kong - Australia - Singapur”. Czas pobytu w podróży wyniósł: Hongkong – 5 dni, Australia – 9 dni, Singapur – 5 dni. Najdłuższy pobyt miał miejsce w Australii pomimo braku zaplanowanych spotkań w momencie przygotowania programu pobytu. Na realizację projektu w Australii nie było zgody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
    Koszt podróży wyniósł 40.117,35 zł.

 

 

 powrót