Jak MKiDN wspiera rozwój czytelnictwa w Polsce

23-02-2011

Trwają prace nad Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa 2011-2020. Ma on zahamować spadek czytelnictwa w Polsce. Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową na zlecenie MKiDN wynika, że jakikolwiek kontakt z dowolną książką (także poradnikiem, albumem czy książką umieszczoną w internecie) deklaruje zaledwie 44% Polaków. Aż 46% w ciągu ostatniego miesiąca nie przeczytało nie tylko książki, ale nawet dłuższego niż 3 strony artykułu czy opowiadania. Aby odwrócić tę niepokojącą tendencję, resort od dwóch lat realizuje wiele projektów, których celem jest podniesienie poziomu czytelnictwa.

W latach 2009-2010 prowadzono program małych grantów pod nazwą „Infrastruktura bibliotek”. Miał on podnieść standard bibliotek publicznych poprzez ich modernizację architektoniczną i zakup wyposażenia. Kosztem 7, 5 mln zł prace przeprowadzono w 465 placówkach.

Instytut Książki, na polecenie MKiDN i we współpracy z Biblioteką Narodową, stworzył nowy system katalogowy MAK+. Dzięki niemu możliwe jest wprowadzenie ujednoliconego i przejrzystego sposobu opisu publikacji oraz zbudowanie spójnego, ogólnopolskiego systemu katalogowego. Od 2008 r. do końca stycznia 2011 r. program zainstalowano w 230 bibliotekach.

W celu wsparcia internetyzacji MKiDN, MSWiA wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 2009 r. nawiązały współpracę z największym operatorem sieci telefonicznej w Polsce, Telekomunikacją Polską S.A. Podpisane porozumienie zakłada podłączenie gminnych bibliotek publicznych do szerokopasmowego internetu bez obciążania ich z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych oraz abonamentowych w czasie obowiązywania porozumienia.

Wzmocnienie potencjału gminnych bibliotek publicznych oraz ich przekształcenie w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury i ośrodki życia społecznego zakłada Wieloletni Program Rządowy KULTURA+, zainaugurowany w lutym b.r. Budżet zaplanowanego na lata 2011-2015 programu wynosi 516 mln zł, z czego na część „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” wydanych zostanie 150 mln zł.

Przewidziany na lata 2010-2013 program szkoleń dla bibliotekarzy obejmuje m.in. kursy z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi. W 2010 r. przeszkolono 972 bibliotekarzy, a całkowity budżet szkoleń wyniósł 3 mln zł. W tym roku będzie to 1, 5 mln zł.

Od 2007 roku prowadzone są Dyskusyjne Kluby Książki - wspólny projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich. W jego ramach średnio 1 mln zł rocznie przeznacza się na zakup książek oraz organizację spotkań autorskich z pisarzami i wykładów o literaturze. Obecnie w całej Polsce działają 793 DKK, skupiające około 6 tys. członków. Do młodszych czytelników adresowanych jest 219 klubów dla dzieci.

W ramach programów ministra realizowane są priorytety Literatura oraz Czasopisma. Celem tego pierwszego jest tworzenie warunków do rozwoju literatury, m.in. jej wydawanie oraz organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo. W tym roku wydanych na to zostanie 4 mln zł. Priorytet Czasopisma wspiera publikację wartościowych czasopism kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim. Tegoroczny budżet wynosi 2, 5 mln zł. Od kwiet­nia 2010 r. Instytut Książki jest wydawcą naj­star­szych i naj­bar­dziej zasłu­żo­nych pol­skich cza­so­pism kul­tu­ral­nych: „Nowych Książek”, „Twórczości”, „Literatury na Świe­cie”, „Dialogu”, „Ruchu Muzycznego”, „Odry”, „Nowej Polszy”, „Teatru” i „ Akcentu”. Rocznie przeznacza na to ok.6 mln zł.

MKiDN wspiera akcje kształtujące modę na czytanie.Jedną z inicjatyw resortu jestRepublika Książki- koalicja powołana w grudniu 2010 r. pod hasłem „Czytanie włącza". W jej skład weszli twórcy kultury wysokiej i popularnej, działacze organizacji pozarządowych, dziennikarze, wydawcy, księgarze, naukowcy oraz przedstawiciele świata mediów i biznesu. Celem projektu jest wspieranie i koordynacja wszystkich działań na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek tak, by dostęp do kultury i wiedzy był jak najszerszy. Na jego organizację wydano w ubiegłym roku 224 tys. zł. Resort kultury wspomaga też kampanię społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom”, prowadzoną od 2001 roku przez Fundację ABCXXI. Ma ona uświadomić rolę czytania w rozwoju emocjonalnym dziecka, jako najlepszej inwestycji w jego przyszłość. W ubiegłym roku dotacja wyniosła 355 tys. zł, w latach 2006-2009 przeznaczono na nią w sumie 1.372.000 zł.

Wzrost zainteresowania literaturą powinien przynieść Rok Czesława Miłosza 2011. Przygotowanie i realizacja jego obchodów odbywają się w ramach programu, który dysponuje budżetem 7 mln zł. Złożą się na to m.in. nowe wydania książkowe oraz poświęcone poecie wystawy, konferencje i dyskusje, organizowane w Polsce i za granicą. Najważniejszym punktem obchodów będzie druga edycja Festiwalu Miłosza, która odbędzie się w Krakowie od 9 do 15 maja 2011.powrót