Kolejne projekty dofinansowane w ramach POIiŚ

11-04-2017

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Sellin podpisuje umowę dotyczącą dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Sellin podpisuje umowę dotyczącą dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Sellin podpisuje umowę dotyczącą dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Sellin podpisuje umowę dotyczącą dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Sellin podpisuje umowę dotyczącą dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: wiceminister Jarosław Sellin podpisuje umowę dotyczącą dofinansowania w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyfot. Danuta Matloch

 

Kolejnych 8 projektów wyłonionych w konkursie dla regionów słabiej rozwiniętych otrzymało dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uroczyste podpisanie umów odbyło się 11 kwietnia 2017 r. z udziałem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina.

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Projekt realizowany przez krakowską filharmonię to: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego”. Przedsięwzięcie to z jednej strony obejmuje roboty budowlane oraz prace konserwatorskie i restauratorskie zabezpieczające przed zniszczeniem, prowadzone w obiekcie zabytkowym, z drugiej strony – stwarza warunki do rozwoju działalności związanej z kulturą. Całkowity koszt realizacji to 21,2 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie: 14,6 mln zł.

Archidiecezja Gnieźnieńska, Kościół Katolicki

Kolejny dofinansowany projekt to: „Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski”. Zaplanowano przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich, w tym prac przy zabytkach nieruchomych we wnętrzu katedry oraz zabytkach ruchomych pięciu kaplic katedry, tj.: w kaplicy św. Stanisława (in. Sufragańskiej), w kaplicy św. Jana Nepomucena (in. Doktorskiej), w kaplicy św. Walentego, w kaplicy Baranowskiego, w kaplicy Pana Jezusa. Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie prac dekarskich. Całkowity koszt realizacji wyniesie 12,5 mln zł, dofinansowanie unijne: 10,6 mln zł.

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Zakres projektu zgłoszonego przez Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu przewiduje: wykonanie prac budowlano-konserwatorskich zabytkowego gmachu, zakup trwałego wyposażenia i sprzętu oraz konserwację i digitalizację zbiorów kartograficznych i najcenniejszych starodruków, a także materiałów audiowizualnych. Projekt zakłada również pełne dostosowanie gmachu głównego Biblioteki Raczyńskich dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt realizacji przekracza 20,6 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie 14,2 mln zł

Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu

Projekt realizowany przez Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu to: „Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”. Przeprowadzone będą prace konserwatorskie reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu w celu efektywniejszego ich wykorzystania i rozszerzenia dotychczasowej działalności kulturalnej. Całkowity koszt realizacji to: 20,9 mln zł, dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie: 14,3 mln zł.

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Kolejny dofinansowany projekt to: „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach”. Zakłada budowę, dostawę, montaż oraz intonację organów w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej NOSPR. Całkowity koszt realizacji: 20,5 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie: 16,5 mln zł.

Opera Wrocławska

Ze środków unijnych realizowany będzie także projekt: „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego, Opery Wrocławskiej”. Realizacja projektu umożliwi dostosowanie zaplecza technicznego do obowiązujących standardów i norm, a także oczekiwań oraz potrzeb odbiorców oraz wzbogaci program Opery Wrocławskiej o nowe przedsięwzięcia artystyczne, m.in. spektakle familijne „Opera w południe”, Balet Opery Wrocławskiej „Na nowo” oraz warsztaty technologii scenicznych. Całkowity koszt realizacji to: 7,4 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie: 4,7 mln zł.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu będzie realizować projekt: „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki”. Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału i dziedzictwa kulturowego dorobku polskiej piosenki dla rozwoju i promocji sztuki współczesnej, poprzez stworzenie warunków do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej. W ramach projektu przewidziane jest utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz przebudowa i modernizacja Sali Klubowej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu wraz z zakupem sprzętu nagłośnieniowego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Narodowy Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Całkowity koszt realizacji to: 15,8 mln zł, dofinansowanie unijne wyniesie: 7,6 mln zł.powrót