Kolejne środki europejskie dla kultury

16-10-2015

Główne cele rozwoju Unii Europejskiej do roku 2020 zostały oparte na kilku kluczowych elementach, w tym edukacji, efektywności energetycznej i innowacji. Odpowiedzią na to stały się podejmowane działania MKiDN, dzięki którym pojawiły się zupełnie nowe możliwości finansowania sektora kultury ze środków europejskich.

1.  TERMOMODERNIZACJA UCZELNI ARTYSTYCZNYCH

MKiDN jest inicjatorem projektu termomodernizacji uczelni artystycznych. Uczelnie artystyczne pełnią rolę ośrodków dydaktycznych, kulturotwórczych i naukowych. Celem ich działalności jest stałe podnoszenie jakości kształcenia, propagowanie działań i wydarzeń artystycznych oraz wspieranie i prowadzenie badań naukowych. Aby te cele mogły być realizowane, potrzebne są pomieszczenia dostosowane do najnowszych standardów użytkowych.

Założeniem projektu termomodernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, co przełoży się na wymierne korzyści finansowe. Zaoszczędzone środki będą mogły zostać przeznaczone na poszerzenie działalności edukacyjno-badawczo-kulturowej. Projekt ma poprawić również estetykę i funkcjonalność budynków, z których codziennie korzystają tysiące studentów, przez co obiekty te staną się wizytówkami miast. Proces termomodernizacji uczelni został podzielony na dwa etapy i zaplanowany do realizacji w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013, 2014-2020),  dwóch edycji Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (2007-2013 oraz 2014-2020). Pierwszy etap (przygotowań) jest obecnie realizowany, drugi inwestycyjny ma rozpocząć się w 2016 roku  Prognozowana wartość całkowita inwestycji (I i II etap) wynosi 70 mln zł.

W dniu 14.10.2015 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności (działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”) projektu pt. „Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji”.  Projekt, przygotowany z sukcesem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  obejmuje 28 budynków i jest realizowany w partnerstwie z 12 uczelniami:

- Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,

- Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu,

- Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,

- Akademią Muzyczną w Krakowie,

- Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,

- Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,

- Akademią Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi,

- Akademią Sztuki w Szczecinie,

- Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie,

- Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi,

- Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,

- Uniwersytetem Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Wartość dofinansowania UE pierwszego etapu wynosi prawie 2 mln zł.

2.  TERMOMODERNIZACJA PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

MKiDN jest pomysłodawcą i współrealizatorem projektu systemowego termomodernizacji szkół artystycznych. Z wypracowanej przez MKiDN koncepcji projektu skorzystały inne instytucje centralne (ministerstwa i jednostki budżetowe) ubiegające się o wsparcie z obszaru efektywności energetycznej budynków publicznych. Celem całego zamierzenia inwestycyjnego zaprogramowanego na dwa etapy, dwie perspektywy finansowe UE (2007-2013, 2014-2020), dwie edycje Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” jest wsparcie efektywności energetycznej infrastruktury szkół artystycznych, zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii (oszczędność energii), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków.  Realizacja projektu (między innymi poprzez docieplenie 300 tys. metrów kwadratowych elementów konstrukcyjnych, wymianę 23 tys. okien,  21 tys. grzejników, 7 tys. metrów bieżących kanałów i rur wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 161 tys. metrów bieżących kabli i przewodów elektrycznych, 20 tys. opraw oświetleniowych, kilkadziesiąt nowych kotłów i pomp ciepła) pozwoli na znaczące zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, polepszenie ich stanu i estetyki aw efekcie – poprawę warunków nauczania. Zaoszczędzone środki będą mogły zostać przeznaczone poprawę m.in. instrumentarium szkół oraz rozwój działalności kulturalnej. Prognozowana wartość całkowita inwestycji (I i II etap) wynosi  370 mln zł. Inwestycja ta jest jedynym projektem z obszaru edukacji, wpisanym jako kluczowa, duża inwestycja do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, zaakceptowanego przez Komisję Europejską.

Obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej z sukcesem kończą realizację pierwszego etapu (przygotowanie dokumentacji) dla projektu, który otrzymał wsparcie ze środków UE - Funduszu Spójności w kwocie 17,5 mln zł w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.  

W inwestycji bierze udział 155 szkół artystycznych z terenu całej Polski, tj. 60% wszystkich szkół prowadzonych przez MKiDN (szkoły muzyczne, szkoły plastyczne, szkoły baletowe, szkoły pomaturalne), projektem objętych jest 215 obiektów. W dniu 7 października br. odbyła się zorganizowana przez Centrum Edukacji Artystycznej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konferencja podsumowująca realizację I etapu, tj. przygotowania dokumentacji. Udział w niej wzięli dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie, eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

3. DIGITALIZACJIA I UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW KULTURY

W nowej perspektywie finansowej UE dzięki  staraniom  MKiDN poszerzają się możliwości finansowania digitalizacji, przez co znacznie zwiększy się otwarty i bezpłatny dostęp do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.  Sukcesem w tym obszarze jest wydzielenie w ramach krajowego Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków unijnych poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury z alokacją  101,4 mln euro (429 mln zł). Celem realizacji poddziałania jest digitalizacja zasobów kultury, zwiększenie ich dostępności, poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania. Beneficjentami  środków poddziałania są między innymi państwowe instytucje kultury, krajowi nadawcy radiowi i telewizyjni oraz partnerstwa projektowe. Obecnie trwa nabór wniosków, który prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wnioski należy składać w terminie do 29 stycznia 2016 r.

4. KRAJOWE INTELIGENTNE SPECJALIZACJIE W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY

W wyniku działań MKiDN, Ministerstwo Gospodarki dołączyło do listy 18 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), specjalizację 19 Inteligentne technologie kreacyjne obejmujące obszary multimediów, wzornictwa oraz gier komputerowych. KIS obejmują obszary o największym potencjale dla rozwoju, innowacyjne, które posiadają  zdolność budowania przewag konkurencyjnych na rynku europejskim i światowym oraz  marki Polska. Podmioty działające w obszarach zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje  mają możliwość ubiegania się o wsparcie działalności B+R w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020” (POIR).   

W wyniku pierwszego konkursu w ramach poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR rekomendację dofinansowania ze środków UE w ramach specjalizacji Inteligentne technologie kreacyjne otrzymały dwa pierwsze projekty. Jest to projekt Telewizji Polskiej S.A. - Pilotażowa instalacja rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych w technologii 4, 8 i 16K oraz Finn Sp. z o.o. -  System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści.powrót