Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce

23-12-2016

W dniu 22 grudnia 2016 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Pana Kazimierza Kujdę)  oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Prof. dra hab. Piotra Glińskiego) na realizację projektu w ramach poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”. Beneficjentem projektu jest MKiDN zaś Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych jest Centrum Edukacji Artystycznej.

Celem całościowego zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie efektywności energetycznej
i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego w Polsce oraz zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii (oszczędność energii), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji ujętych w projekcie budynków. Realizacja inwestycji (poprzez wdrożenie wyników przygotowanej dokumentacji) ma przyczynić się do osiągnięcia wysokich parametrów termoizolacyjności i wykorzystaniem technologii odzysku ciepła. Wsparcie w ramach projektu skierowane będzie na kompleksową modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, również z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Projekt realizowany będzie w 114 placówkach szkolnictwa artystycznego prowadzonych przez Ministra KiDN w 156 obiektach. Są to obiekty rozmieszczone na terenie całego kraju. Wśród nich wyróżniamy budynki, w których funkcjonują: 99 szkół muzycznych, 8 szkół plastycznych, 1 szkoła baletowa, 1 zespół szkół artystycznych, 5 burs. Projekt rzeczowo obejmuje m.in.: roboty dociepleniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż i modernizację wentylacji oraz klimatyzacji, budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidację dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w części modernizowanych energetycznie budynków, instalację systemów zarządzania energią.

Projekt w pełni odpowiada na wyzwania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Polsce, w tym przyczynia się do ograniczenia niskiej emisji oraz spełnia kryterium dla projektów głębokiej termomodernizacji - zakłada zmniejszenie zużycia energii końcowej w budynkach objętych interwencja na poziomie ponad 60%.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2021.

Wartość całkowita projektu wynosi 377 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie UE (w ramach Funduszu Spójności) 303 450 000,00 zł.powrót