Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce

01-08-2018

INFORMACJE OGÓLNE

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”

Poddziałanie 1.3.1: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”

Beneficjent: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koszty całkowite: 501,4 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 409 mln PLN

Wkład krajowy: 92 mln PLN

Zakres: 139 szkół artystycznych w całym kraju (187 budynków), co stanowi ok. 60% placówek szkolnictwa artystycznego podległych MKiDN

Podpisanie umowy o dofinansowanie: 22.12.2016 roku, pomiędzy MKiDN (Beneficjentem), a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW - Instytucją Wdrażającą). Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności: 12.05.2017 r.

Projekt pt. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” realizowany jest w ramach poddziałania 1.3.1: „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Funduszy i Spraw Europejskich we współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej. Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo energii, a Instytucją Wdrażającą projekt: Narodowy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Wniosek oraz wymagane załączniki dla projektu (w tym studium wykonalności, wymagane analizy i in.) zostały przygotowane przez Departament Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN we współpracy ekspertami Europejskiej Inicjatywy JASPERS. Projekt uzyskał pozytywną ocenę NFOŚiGW, Ministerstwa Energii i pozytywną rekomendację JASPERS. Projekt w procedurze dla tzw. „dużego projektu” (wartość powyżej 50 mln euro) został skierowany do Komisji Europejskiej w trybie art. 100 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR w celu uzyskania potwierdzenia finansowania UE. Projekt realizowany jest jako projekt pozakonkursowy (tzw. zidentyfikowany).

W sierpniu 2017 r. projekt otrzymał pozytywną decyzję Komisji Europejskiej.  Cytowana w komunikacie KE komisarz ds. polityki regionalnej Corina Cretu powiedziała, że projekt jest „oznaką naszego [Polski] zaangażowania, zarówno w ochronę dziedzictwa kulturowego w państwach członkowskich UE, jak i w konieczną transformację energetyki w Europie, zgodnie z celami Unii Energetycznej”. Decyzję tą należy traktować jako niezwykły sukces MKiDN (pomysłodawcy, autora i beneficjenta  projektu).

Projekt stanowi drugi etap dużego, kompleksowego założenia inwestycyjnego zaprojektowanego i przygotowanego przez MKiDN. Składa się ono z:

  • I etapu – zakończony z sukcesem w 2015 roku - przygotowanie dokumentacji techniczno-budowalno-kosztorysowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych (sfinansowany ze środków UE będących w dyspozycji NFOŚiGW i prawidłowo rozliczony w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” POIiŚ 2007-2013),
  • II etapu – niniejszy projekt - właściwa realizacja robót – „duży” projekt systemowy.

Jest to pionierskie, jedyne tego rodzaju zamierzenie inwestycyjne w Polsce i w Europie, zaprogramowane w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020), obejmujące kompleksowo podsektor publiczny.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej (oszczędności energii poprzez zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia) oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację 187 budynków szkolnictwa artystycznego (139 placówek, w tym 121 szkół muzycznych, 10 szkół plastycznych, 1 szkoła baletowa, 1 zespół szkół artystycznych, 6 burs). Stanowi to ok. 60% placówek podległych MKiDN. Projekt rzeczowo obejmuje m.in.: docieplenie elementów konstrukcyjnych, wymianę okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowę systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów, pomp ciepła, itd. Projekt przyczyni się także do poprawy warunków w jakich uczą się dzieci i młodzież (głównie w małych i średnich miastach) m.in dlatego, że budynki uczestniczące w projekcie zyskają również nowe walory estetyczne i użytkowe.

Zakładany w projekcie wskaźnik energooszczędności wyliczony na podstawie audytów energetycznych wynosi ponad 60,4%.  Projekt obejmuje powierzchnię 252,6 m2 szkół, dotyczyć będzie ponad 31 tys. nauczycieli i uczniów szkół.

W wyniku realizacji projektu termomodernizacji 187 budynków dla 139 szkół artystycznych w 2021 roku nastąpi:

- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 4 540 MWh/rok

- zmniejszenie zużycia energii cieplnej o  148 428 GJ/rok

- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w wysokości 3,61 MW

co przełoży się na znaczne oszczędności kosztów utrzymania i eksploatacji budynków.

ZASIĘG GEOGRAFICZNY PROJEKTU

Projekt w podziale na poszczególne województwa, został wpisany do Kontraktów Terytorialnych praktycznie wszystkich regionów (14), co oznacza, że został uznany wspólnie przez Rząd i samorządy za niezwykle ważny dla rozwoju województw.

Wykaz wszystkich placówek objętych wsparciem

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Od  początku realizacji Projektu do dnia 31.06.2018 roku, podpisano 82 umowy z wykonawcami robót budowlanych, na kwotę 343,8 mln PLN, w tym koszty kwalifikowane 333,4 mln PLN. Do 31.12.2018 r. planujemy podpisać kolejnych 16 umów z wykonawcami na szacunkową wartość brutto  42,2 mln PLN co daje ogółem wartość brutto: 386,1 mln PLN. Oznacza to, że do połowy roku 2018 zakończono prace termomodernizacyjne i oddano do użytku 22% budynków objętych projektem, w kolejnych 21% trwają zaawansowane prace remontowe. 

Spośród 82 podpisanych umów z wykonawcami prac termomodernizacyjnych budynków szkół artystycznych, wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r prace zakończono w 31 szkołach .

Tabela: Wykaz placówek z zakończoną termomodernizacją budynku

Lp.

 

Nazwa placówki

 

Miejscowość

 

Województwo

 

1.

 PBSA w Szczecinie

 Szczecin

 zachodniopomorskie

2.

 ZSP w Koszalinie

 Koszalin

 zachodniopomorskie

3.

 SM I i II stopnia w Szczecinku

 Szczecinek

 zachodniopomorskie

4.

 PSM I stopnia w Malborku

 Malbork

 pomorskie

5.

 PSM I stopnia w Starogardzie Gdańskim

 Starogard Gdański

 pomorskie

6.

 LP Szczecin

 Szczecin

 zachodniopomorskie

7.

 PSM I stopnia w Lubinie 

 Lubin

 dolnośląskie

8.

 PSM I stopnia w Kole

 Koło

 wielkopolskie

9.

 PSM I stopnia w Pleszewie

 Pleszew

 wielkopolskie

10.

 PSM I stopnia w Gubinie

 Gubin

 lubuskie

11.

 PSM I stopnia w Słubicach  

 Słubice

 lubuskie

12.

 PSM I stopnia w Jeleniej Górze

 Jelenia Góra

 dolnośląskie

13.

 PSM I stopnia w Dzierżoniowie

 Dzierżoniów

 dolnośląskie

14.

 PSM I stopnia w Świdnicy

 Świdnica

 dolnośląskie

15.

 PBSA we Wrocławiu

 Wrocław

 dolnośląskie

16.

 SM I stopnia w Głogowie

 Głogów

 dolnośląskie

17.

 PSM I stopnia w Krapkowicach

 Krapkowice

 opolskie

18.

 PSM I stopnia w Prudniku

 Prudnik

 opolskie

19.

 PSM I stopnia w Strzelcach Opolskich

 Strzelce Opolskie

 opolskie

20.

 PSM I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Ostrowiec Świętokrzyski

 świętokrzyskie

21.

 PSM w Limanowej

 Limanowa

 małopolskie

22.

 PSM I stopnia w Nowym Targu

 Nowy Targ

 małopolskie

23.

 PSM I stopnia w Gorlicach

 Gorlice

 małopolskie

24.

 PSM I stopnia w Łańcucie

 Łańcut

 podkarpackie

25.

 PSM I i II stopnia w Stalowej Woli

 Stalowa Wola

 podkarpackie

26.

 BSA w Lublinie

 Lublin

 lubelskie

27.

 PSM I stopnia w Brzezinach  

 Brzeziny

 łódzkie

28.

 PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim

 Lidzbark Warmiński

 warmińsko-mazurskie

29.

 PSM I stopnia nr 2 w Warszawie

 Warszawa

 mazowieckie

30.

 PSM I i II stopnia w Żyrardowie

 Żyrardów

 mazowieckie

31.

PSM I i II stopnia w Łomży

 Łomża 

mazowieckie


Certyfikacja środków w ramach projektu.
Od początku wdrażania projektu do 30 czerwca 2018 r. MKiDN przekazało do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o płatność na kwotę ponad 132 mln PLN, tym samym realizując nałożony na nas przez Instytucję Pośredniczącą poziom certyfikacji. Do końca roku planujemy przekazać do certyfikacji wnioski na kwotę 58 mln PLN. Na moment obecny projekt wdrażany jest zgodnie z zapisami umowy i przyjętym harmonogramem.

STAN REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 29 MAJA 2017 R.

Przedsięwzięcie obejmuje 139 szkolnych placówek artystycznych (187 starych, zniszczonych, generujących wysokie koszty utrzymania budynków).

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego.  Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów (dzieci i młodzieży) i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny
i użytkowy budynków.

Realizacja rzeczowa projektu będzie polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych, wymianie okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie nowych kotłów, pomp ciepła, itd.

Całkowite koszty projektu: 501,4 mln PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 409 mln PLN

Do pobrania:

Lista placówek objętych projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”

 

Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

 

Wszelkich dodatkowych informacji nt. projektu udziela:

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
tel.: +48 (22) 69 25 410
Fax: +48(22) 69 25 440

@: dfe@mkidn(dot)gov(dot)plpowrót