Komunikat Komisji Europejskiej ws. promowania sektorów kultury i kreatywnych

26-09-2012

W dniu 26 września br. Komisja Europejska opublikowała Komunikat ws. promowania sektorów kultury i kreatywnych na rzecz wzrostu i miejsc pracy w UE.

Zdaniem Komisji, w Unii Europejskiej sektory te odpowiadają za wytworzenie od 3,3 do 4,5% PKB. Zatrudnionych jest w nich od 7 do 8,5 miliona osób. W czasach kryzysu, zatrudnienie w tych sektorach jest bardziej stabilne niż w pozostałych działach gospodarki. Są to także sektory o znaczącym udziale w zatrudnieniu młodych ludzi.

W szerszym wymiarze, sektory te są źródłem innowacji i generatorem innowacyjnych zmian w innych sektorach gospodarki. Sprzyjają rewitalizacji miast czy rozwojowi turystyki. Właściwe inwestowanie w te sektory to zdaniem Komisji także warunek dotrzymania kroku zagranicznej konkurencji w obszarze konkurencyjności  i atrakcyjności (soft power).

Pomimo wskazania na to znaczenie sektorów kultury i kreatywnych w UE, Komisja wylicza szereg czynników, które nie pozwalają na pełne rozwinięcie ich potencjału. Należą do nich: potrzeba dostosowania wynikająca z rewolucji cyfrowej i globalizacji, utrudnienia  w dostępie do finansowania, niedostosowanie polityk do rozdrobnienia przedsiębiorstw z tych sektorów i zacierających się granic pomiędzy poszczególnymi sektorami.

W Komunikacie Komisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia zintegrowanych, strategicznych kroków na rzecz pełnej mobilizacji potencjału sektorów kultury i kreatywnych.

Komunikat dostępny jest na stronie:

http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-sept2012.pdfpowrót