Komunikat w sprawie dialogu eksperckiego na temat reformy mediów w Polsce między Polskim Rządem a Radą Europy

09-06-2016

W ramach dialogu eksperckiego z rządem polskim Rada Europy powierzyła pani Evie Solomon, która specjalizuje się w dziedzinie prawa medialnego, oraz panu Jean-François Furnémontowi, pracującemu dla firmy konsultingowej Wagner-Hatfield, byłemu przewodniczącemu  EPRA (Europejskiej platformy ciał regulujących), zadanie przygotowania ekspertyzy w sprawie projektu dużej ustawy medialnej, która dotyczy polskich mediów publicznych, obecnie „będącej przedmiotem dyskusji w sejmie”.

Ekspertyza zawiera ocenę zgodności ustawy ze standardami Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi i wolności mediów publicznych.

Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland skomentował ekspertyzę w sposób następujący: „To dobry znak, że Polska współpracuje z Radą Europy w tej ważnej kwestii.  Mam nadzieję, że dialog ten będzie kontynuowany, dzięki czemu uda się zachować zgodność polskiej ustawy medialnej ze standardami europejskimi”.

Projekt zawiera różne propozycje, które wymagają szczegółowego przedyskutowania i oceny.  Nowy system medialny musi działać efektywnie, bez nieuzasadnionej ingerencji politycznej i z poszanowaniem standardów europejskich.

Eksperci Rady Europy stwierdzili, że poprawy wymagają następujące kwestie:

1.  Zarządzanie: procedura wyboru i powoływania członków  Narodowej Rady Mediów  powinna być przejrzysta i uregulowana prawnie oraz powinna zapewniać, aby osoby powołane do jej składu posiadały odpowiednie kwalifikacje, były niezależne od wpływów politycznych i reprezentowały różne grupy społeczeństwa;

2.  Treść i misja publiczna: szereg przepisów nowej ustawy dotyczy treści przekazu medialnego i może spowodować ograniczenie pluralizmu i niezależności redakcyjnej. Kontrola redaktorska powinna leżeć w gestii dyrektorów naczelnych. Treści publikowane przez media publiczne muszą odzwierciedlać zróżnicowanie polskiego społeczeństwa i powinny mieć bezstronny i zrównoważony charakter.

3.  Ochrona dziennikarzy: należy zrezygnować z obecnej propozycji zbiorowych zwolnień dziennikarzy średniego szczebla.

4.  System opłat audiowizualnych: należy wprowadzić pewniejszy system finansowania, przy czym jego reformy powinny być prowadzone w sposób bardziej proporcjonalny, w oparciu o precyzyjniejsze zapisy dotyczące egzekwowania opłat i oceny adekwatności finansowania do zakresu zadań i misji. Zaleca się przeprowadzenie pełnej oceny skutków proponowanego rozwiązania.

17 maja odbyło się konstruktywne spotkanie między ekspertami Rady Europy a wiceministrem kultury i dziedzictwa narodowego Krzysztofem Czabańskim, odpowiedzialnym za reformę mediów publicznych. Podczas spotkania szczegółowo omówiono kwestie podniesione w ekspertyzie, z uwzględnieniem możliwych zmian w projekcie ustawy.

Ekspertyza w sprawie projektu dużej ustawy medialnej

 

 powrót