Komunikat w sprawie wysokości dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

03-12-2018

W nawiązaniu do wypowiedzi z 28 listopada br. członka Rady Europejskiego Centrum Solidarności Jacka Taylora wprowadzających opinię publiczną w błąd jakoby minister kultury rzekomo zobowiązał się w umowie założycielskiej dotować ECS dotacją stałą, ostatnio w kwocie 7 mln zł, informujemy, że zgodnie z § 4 ust. 5 umowy z  dnia 8 listopada 2007 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności strony mogą podwyższyć wysokość dotacji w drodze aneksu do umowy.

Natomiast zgodnie z aneksem do umowy ze stycznia 2013 roku wprowadzającym między innymi zmianę § 4 ust. 3 umowy, zobowiązanie ministra pozostało na niezmienionym w stosunku do pierwotnej umowy poziomie 4 mln zł. Pod aneksem tym podpisał się również Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz ówczesny minister kultury Bogdan Zdrojewski.

W związku z tym przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem i zawartą umową, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy w 2019 roku na utrzymanie ECS 4 mln zł i nie ma żadnych innych zobowiązań finansowych wobec tej instytucji.

Poniżej przedstawiamy opinii publicznej zarówno umowę, jak i aneks w formie plików do pobrania:

Umowa z dnia 8 listopada 2007 r. o utworzeniu i prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Solidarności

Aneks do umowy ze stycznia 2013 roku

Zachęcamy również do zapoznania się z pełną treścią komunikatu w sprawie powrotu do podstawowej wysokości kwoty dotacji dla ECS z 26 października br. KOMUNIKATpowrót