Konferencja poświęcona realizacji Europejskich Mechanizmów Finansowych

07-02-2008

7 lutego br., w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu Priorytetu 3 "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego" Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jednocześnie podczas konferencji miała miejsce uroczysta inauguracja Funduszu Wymiany Kulturalnej - komponentu wspierającego współpracę bilateralną z Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w dziedzinie kultury. W konferencji wzięli udział m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski oraz minister kultury i spraw kościelnych Królestwa Norwegii Trond Giske. Wśród przybyłych osób byli też ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Knut Hauge i minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Minister Zdrojewski podkreślił konieczność utrzymania przez mecenat państwowy równowagi pomiędzy dziedzictwem przeszłości a tym, co jest tworzone dzisiaj. Cieszę się, że kraje tak odległe od siebie geograficznie stały się sobie tak bliskie - powiedział w kontekście współpracy kulturalnej Polski z państwami EOG. Podczas konferencji zostało dokonane podsumowanie wsparcia udzielonego Polsce w ramach 3 Osi priorytetowej "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego" MF EOG i NMF. Celem przedsięwzięć realizowanych w ramach powyższego priorytetu jest m.in. zachowanie i odbudowa europejskiego dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie narodowych produktów turystyki kulturowej w historycznych miastach Polski (w szczególności Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu).

W latach 2004-2008 odbyły się dwa nabory wniosków. W ramach I naboru jest realizowanych 14 projektów. W sprawie dofinansowania projektów z II naboru oczekujemy na decyzję Biura Mechanizmów Finansowych. Na liście rekomendowanej znalazło się 15 projektów (z czego 12 przewiduje realizację projektu z udziałem partnera zagranicznego).

Projekty realizowane w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej mają na celu wzmacnianie współpracy partnerskiej podmiotów polskich z podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegii, Islandii, Liechtensteinu) poprzez działalność w następujących obszarach: