Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

20-06-2011

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 125 ,poz. 709) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu I Porozumienia

Zadania i obowiązki Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zostały określone w art. 11 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408).

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada wykształcenie wyższe;
 4. posiada znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, w tym w sprawach dotyczących działalności Centrum;
 5. posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach;
 6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia powinny zawierać:

 1. dane osobowe kandydata:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany,
  3. adres korespondencyjny;
 2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania Centrum i realizacji jego zadań;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o zajmowanych stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach;
 4. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo polskie kandydata;
 5. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;
 6. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, w tym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach;
 7. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;
 8. oświadczenie, że kandydat:
  1. korzysta z pełni praw publicznych,
  2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. nie był ukarany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),
  4. dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów;
 9. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum.

Tryb przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia jest uregulowany przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Polsko-Rosyjskiego Centrum Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 125 ,poz. 709).

W celu zgłoszenia kandydatury na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia należy przesłać albo złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia”, na adres: Departament Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, w terminie do dnia 5 lipca 2011 r.. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.powrót