Konkursy w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ na lata 2014-2020

10-02-2017

Dwa konkursy zostaną ogłoszone w tym roku w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pierwszy z konkursów adresowany jest do regionów słabiej rozwiniętych, drugi - do regionu lepiej rozwiniętego - czyli województwa mazowieckiego.

Ogłoszenie naborów w obu konkursach planowane jest 1 marca 2017 r. Nabory potrwają od 3 kwietnia 2017 r. do 4 maja 2017 r.

Konkurs dla regionów słabiej rozwiniętych

Alokacja na konkurs wyniesie 500 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rodzaje potencjalnych beneficjentów i typy projektów możliwych do dofinansowania w ramach konkursu będą analogiczne jak te obowiązujące w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 r.

Konkurs dla regionu lepiej rozwiniętego (woj. mazowieckiego)

Alokacja na konkurs to ok. 108 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (tj. cała pozostała do wykorzystania alokacja, co oznacza, że konkurs ten może być ostatnim dla woj. mazowieckiego w tej perspektywie finansowej).

Ważne: zmianie ulegnie zakres wsparcia w ramach konkursu dla województwa mazowieckiego. Katalog potencjalnych beneficjentów pozostanie niezmienny, ale jedynym kryterium demarkacji będzie minimalna wartość projektu powyżej 2 mln euro kosztów całkowitych. Oznacza to, że następujący potencjalni beneficjenci:

będą mogli ubiegać się o dofinansowanie we wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 typach projektów, jedynie pod warunkiem, że wartość całkowita projektu będzie większa niż 2 mln euro kosztów całkowitych.

Zmiana ta powoduje, iż  ww. potencjalni beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu niezależnie od tego, czy ich projekty:

  1. dotyczą obiektów wpisanych na Listę  Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

  b. mieszczą się w zakresie niżej wymienionych obszarów tematycznych:

  c. wynikają z Kontraktów Terytorialnych.

 powrót