Kultura się liczy

21-11-2009

Minister Kultury Bogdan Zdrojewski podkreślił, że jednym z jego najważniejszych celów jest edukacja kulturalna. Szef resortu kultury był gospodarzem panelu „Kultura się liczy” który odbył się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konferencji „Od transformacji do modernizacji”, podsumowującej dwa lata rządu PO – PSL.

W panelu uczestniczyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń, eksperci ministerstwa dr Zina Jarmoszuk i prof. Wiktor Jędrzejec oraz dyrektor Instytutu Ksiązki Grzegorz Gauden, wiceprezes Stowarzyszenia Katedra Kultury Małgorzata Litwinowicz-Droździe, dyrektor Ośrodka Działań dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia” Anna Michalak, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury prof. Jacek Purchla, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke oraz redaktor Jacek Żakowki. Moderatorem panelu była Iwona Radziszewska.

Dyskusja, w której uczestniczyli m.in. szefowie najważniejszych departamentów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciele środowisk twórczych i dziennikarze, koncentrowała się wokół problemów związanych z zarządzaniem instytucjami kultury i ich rolą oraz wokół relacji pomiędzy tymi instytucjami w kontekście budowania kapitału społecznego. Jedną z istotnych przeszkód stojących na drodze do sprawnych relacji pomiędzy instytucjami kultury a beneficjentami ich działań jest problem wykluczonych z uczestnictwa w kulturze, a więc mieszkańców obszarów upośledzonych pod względem technologicznym, ekonomicznym i przestrzennym. Zadaniem priorytetowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest usunięcie barier i stworzenie mechanizmów, które usprawnią dostęp do kultury. Zgodnie z tymi priorytetami minister kultury i dziedzictwa narodowego uruchomił program KULTURA+. Najważniejsze elementy programu to: „Biblioteka+”, która służy zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu wszystkim bibliotekom gminnym; „Domy kultury+” polegające na przekształceniu domów kultury w gminne multimedialne pracownie kultury oraz „Dygitalizacja” – tworzenie kopii cyfrowych z analogowych zasobów archiwów, bibliotek i muzeów.

- Równie istotnym aspektem działalności resortu kultury jest ułatwienie kształcenia przyszłych świadomych odbiorców kultury, które przyczyni się do dynamicznego rozwoju społecznego i pod tym względem jest inwestycją bezcenną – podkreślił dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN prof. Wiktor Jędrzejec. 12 marca 2008 roku z inicjatywy podpisane zostało wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej porozumienie o współpracy, w myśl którego do szkół wracają obowiązkowe zajęcia z plastyki i muzyki.

Jednym z pytań, jakie padły w trakcie panelu było to, w jakim stopniu infrastruktura kultury determinuje poziom kształcenia i samą edukację kulturalną? Dyrektor Ośrodka Działań dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia” Anna Michalak zwróciła uwagę na poziom i jakość kształcenia animatorów kultury oraz zjawisko edukacji międzypokoleniowej, gdzie młodzież uczy starszych np. umiejętności posługiwania się nowymi mediami jak np. Internet. Istotne znaczenie edukacji artystycznej znalazło odzwierciedlenie w szeregu podejmowanych inicjatyw, wśród których wymienić należy także Fonotekę i Filmotekę szkolną, nowe kierunki na uczelniach, uruchomienie strony internetowej dla dzieci: www.kula.gov.pl oraz skierowanie dużej części środków finansowych na inwestycje związane ze szkolnictwem artystycznym.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń podkreśliła wiodącą rolę resortu kultury w wykorzystaniu środków europejskich na cele związane z rewaloryzacją i konserwacją zabytków, tworzeniem nowych centrów kultury i sztuki oraz rozwój infrastruktury ośrodków edukacji artystycznej. Zwróciła także uwagę, że kultura nie jest obszarem wołającym wciąż o pieniądze, ale przynoszącym zyski. O nowoczesnych mechanizmach promocji kultury i marketingu, umożliwiających generowanie zysków mówił także dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn. Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury prof. Jacek Purchla apelował o ochronę dziedzictwa kulturowego dla samej jego wartości. Zwracał też uwagę na wykorzystanie jego potencjału jako czynnika rozwoju miast i regionów. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke zwrócił uwagę, że turystyka kulturowa jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu w Polsce.

Podsumowując zarówno dyskusję, jak i półmetek swojej kadencji minister Bogdan Zdrojewski przywołał postulaty Kongresu Kultury Polskiej oraz podkreślił, że prace KKP nie zakończyły się w momencie zamknięcia obrad. Wszystkie wnioski zostały spisane i wnikliwie przeanalizowane. Prace nad nimi rozpoczęły powołane przez ministra kultury zespoły eksperckie. Jest ich dziewięć i zajmują się takimi obszarami, jak: Finanse-Zarządzanie-Legislacja, Inwestycje, Digitalizacja, Media i Polityka Audiowizualna, Edukacja-Animacja-Uczestnictwo, Kultura+, Promocja Zagraniczna czy Ochrona Dziedzictwa. Na przygotowanie wniosków i rekomendacji koniecznych reform lub wyznaczenia kierunku polityki kulturalnej zespoły mają czas do końca listopada. Po zatwierdzeniu przez Ministra zostaną one przedstawione premierowi, a następnie sejmowej i senackiej komisji kultury wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych (pakiet deregulacyjny i proregulacyjny). W pierwszym kwartale przyszłego roku w Sejmie jest planowana debata na temat stanu polskiej kultury.powrót