Kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych

03-11-2011

Nowe wymogi kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół artystycznych określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 28 września br. Przepisy weszły w życie 3 listopada br.

Rozporządzenie dotyczy nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli. Wskazuje także przypadki, w których można zatrudnić osoby, które nie mają wyższego wykształcenia lub nie ukończyły zakładu kształcenia nauczycieli. Chodzi m.in. o szkoły plastyczne i muzyczne.

Nauczyciele, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowają kompetencje do zajmowania stanowiska. Dotyczy to również nauczycieli, którzy byli zwolnieni z wymagań kwalifikacyjnych na podstawie dotychczasowych przepisów.

3 listopada br. weszło także w życie rozporządzenie dotyczące sposobu oraz organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych z 4 października br. Określa ono tematykę konkursów oraz zasady organizowania olimpiad przedmiotowych i powoływania komisji oceniających. W roku szkolnym 2011/2012 konkursy będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.powrót