List minister Małgorzaty Omilanowskiej do społeczności akademickiej

30-09-2014

Magnificencje Rektorzy,

Wysokie Senaty,

Szanowna Społeczności Akademicka

Uczelni Artystycznych

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2014/2015 proszę przyjąć serdeczne życzenia pomyślności w pracy artystycznej, dydaktycznej i naukowej.

Jestem głęboko przekonana, że ten rok będzie niezwykle istotny dla polskich uczelni, ponieważ inauguracja roku akademickiego zbiega się z wejściem w życie znowelizowanego prawa o szkolnictwie wyższym. Zawiera ono wiele nowych rozwiązań, które będą dobrze służyć dalszemu rozwojowi szkolnictwa. Szczególnie cieszę się z długo oczekiwanej przez akademickie środowisko artystyczne zmiany porządkującej nazewnictwo stopni naukowych. Dzięki niej kwalifikacje I lub II stopnia uzyskane przed dniem wejścia w życia obecnej ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stają się odpowiednio stopniami doktora sztuki lub doktora habilitowanego sztuki.

Mimo pogłębiającego się niżu demograficznego liczba kandydatów na studia w wyższym szkolnictwie artystycznym nie zmniejsza się. Jestem bardzo dumna, że
w wyższym szkolnictwie artystycznym 4,13 % stanowią studenci zagraniczni. Są to niezbite dowody na wysoki poziom i jakość kształcenia oraz ciekawą ofertę edukacyjną odpowiadającą oczekiwaniom osób zainteresowanych własnym rozwojem. Jest to także dowód mądrości młodego pokolenia umiejącego wybrać z niezwykle konkurencyjnego rynku edukacyjnego uczelnie z tradycjami i doskonałą, sprawdzoną kadrą pedagogiczną.

Pragnę wyrazić najwyższe uznanie dla wszystkich Pedagogów uczelni artystycznych. Państwa wiedza, doświadczenie są najlepszym wzorem i wsparciem dla młodych artystów.

W sposób szczególny zwracam się do studentów I roku. Rozpoczynacie wyjątkowy okres swojego życia. To, jak wykorzystacie okres studiów będzie rzutowało na Waszą przyszłość, dlatego też wszystkim studentom życzę wytrwałości w nauce oraz sukcesów artystycznych.

W dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego składam całej społeczności akademickiej życzenia sukcesów naukowych, artystycznych oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Małgorzata Omilanowska

Warszawa, 1 października 2014 r.powrót