Medale "Gloria Artis" na otwarciu konferencji nt. Ormian polskich

19-09-2017

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch

Od wręczenia medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego rozpoczęła się 19 września 2017 r. w Senacie konferencja pt.„Ormianie polscy - siedem wieków istnienia”.

Celem konferencji zorganizowanej przez Senacką Komisję Kultury i Środków Przekazu przy współudziale Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie jest przypomnienie i udokumentowanie wkładu Ormian w tworzenie kultury i rozwój państwa polskiego. W roku 2017 mija 650 lat od chwili wystawienia pierwszego państwowego dokumentu dla Ormian, poddanych króla polskiego. Są oni jedną z najstarszych mniejszości, które wybrały i wybierają Polskę jako swoją nową ojczyznę.

„Siedem wieków wspólnego losu Ormian i Polaków na ziemiach polskich to niezwykle świadectwo – świadectwo współistnienia, tolerancji, świadectwo poszanowania nawzajem swoich tradycji i obyczajów. Współistnienie jest dzieleniem wspólnych doświadczeń, pisaniem wspólnej historii, braterstwem w czasach pokoju i wojny. Tym w istocie było nasze wspólne – Ormian i Polaków – siedem minionych stuleci. Nie bez przyczyny powstało i wciąż znane jest powiedzenie: Ormianin to podwójnie Polak” – powiedział podczas otwarcia konferencji wicepremier Piotr Gliński.

Podczas inauguracji konferencji minister kultury wręczył medale za zasługi na rzecz dziedzictwa polskiego, a także dziedzictwa ormiańskiego na ziemiach polskich. Srebrne Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali: prof. dr hab. Krzysztof Stopka i dr hab. Andrzej Zięba, Brązowy Medal - dostał ks. prałat Cezary Annusewicz.

„Mam przyjemność odznaczyć Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” trzy kluczowe dla ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego osoby. Prof. dr. hab. Krzysztof Stopka, człowiek o niezwykle bogatym i barwnym dorobku, jest między innymi przewodniczącym Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, a także przewodniczącym Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Dr. hab. Andrzej Zięba od wielu lat angażuje się w ochronę tradycji wieloetnicznej Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości ukraińskiej, ormiańskiej i łemkowskiej. Ks. prałat Cezary Annusewicz jest wieloletnim proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Gdańsku, a także proboszczem parafii ormiańskokatolickiej północnej, który swoim wieloletnim wysiłkiem doprowadził do odbudowy powierzonego mu Kościoła św. Piotra i Pawła – świątyni, początkiem sięgającej XIV w.” – mówił minister kultury.

Prof. Krzysztof Stopka jest dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius i kierownikiem Zakładu Historii Kultury w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni także  funkcje: przewodniczącego - Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności,  Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Komisji ds. Obrządku Ormiańskokatolickiego w Polsce przy Ordynariuszu dla Katolików Obrządku Ormiańskiego, wiceprzewodniczącego Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, wiceprezesa Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sekretarza Zarządu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego w Krakowie. Jest członkiem Komisji Historii Nauki PAU,  Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Stałej Konferencji Muzeów Krakowskich, Rady Nadzorczej Instytutu Lwowskiego - Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Historycznego,  Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz Association Internationale des Études Arméniennes. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma poświęconego dziejom Ormian polskich „Lehahayer”,  redaktor naczelny międzynarodowego rocznika „Opuscula Musealia”, członek komitetu redakcyjnego „Orientalia Christiana Cracoviensia”, rocznika poświęconego wschodnim Kościołom chrześcijańskim.

Dr hab. Andrzej Zięba - kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w Europie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1993 r. jest sekretarzem Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności i redaktorem serii „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej”. W latach 2000-2003 był zastępcą redaktora naczelnego „Polskiego Słownika Biograficznego” i kierownikiem Pracowni XIX i XX Wieku w Instytucie Historii PAN. Od 2015 r. przewodniczy Radzie Muzealnej Muzeum Ziemi Wiśnickiej (Zamku Wiśnicz). Współpracował z  czasopismami: „Studia Politologica Ucraino-Polona” (wspólny rocznik Polskiej Akademii Umiejętności i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), „Prace Etnograficzne” (zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Krakowskie Pismo Kresowe” (Księgarnia Akademicka, Kraków), „Lehahayer” (Uniwersytet Jagielloński), poświęconego dziejom Ormian polskich. Jest członkiem Komisji do Badań Diaspory Polskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Association Internationale des Études Arméniennes, Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Ks. prałat Cezary Annusewicz powołany został w 1995 r. na funkcję proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Gdańsku, a w 1999 r. - proboszcza parafii ormiańskokatolickiej północnej. Powierzona mu w 1995 r., zrujnowana od czasu II wojny światowej świątynia przy ul. Żabi Kruk została w pełni odbudowana (wszystkie trzy nawy, sklepienia, dach, otynkowanie wnętrza, wstawienie okien, głównych drzwi wejściowych, itp.). Wykonana została też pełna odbudowa ogrodzenia XVII-wiecznego cmentarza kościelnego z bramami; konserwacja wybranych oryginalnych płyt nagrobnych z ok. 60 zachowanych i znajdującej się we wnętrzu kościoła kaplicy Uphagenów z XVIII w. Uratowane też zostały od zniszczenia i odrestaurowane cenne zabytki - elementy wyposażenia kościoła, jak na przykład przedmioty przechowywane jako zbędne w innych gdańskich kościołach lub znalezione przez ks. Annusewicza na targu staroci. Ks. Annusewicz, dzięki wielkiej determinacji i ogromnemu poświęceniu zdołał samodzielnie pozyskać środki, zorganizować i dozorować prace związane z odbudową kościoła i restauracją elementów wyposażenia.

 powrót