Minister Bogdan Zdrojewski powołał Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni

13-06-2014

W Bochni utworzony został Zespół Państwowych Szkół Muzycznych. Zarządzenie w tej sprawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał 11 czerwca br. Placówka rozpocznie kształcenie 1 września br.

W skład nowo utworzonej placówki weszła funkcjonująca już Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa oraz - powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem z 29 maja br. - Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Bochni. Zespół mieścić się będzie w dotychczasowej siedzibie PSM I stopnia przy Placu Gen. Leopolda Okulickiego 1.

Decyzja o utworzeniu PSM II stopnia, a następnie powołaniu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby związane z edukacją muzyczną lokalnej społeczności oraz sygnały władz powiatu bocheńskiego. Obecnie trwają czynności, które zmierzają do przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2014/2015 i rozpoczęcia kształcenia w nowej organizacji od 1 września br.

MKiDN jest organem prowadzącym dla 215 szkół muzycznych.  Od 2008 do 2013 r. resort przeznaczył na szkoły muzyczne I i II stopnia tylko w ramach Programów Ministra niemal 80 mln zł. Szkoły regularnie są też wspierane przez specjalistyczną jednostkę nadzoru – Centrum Edukacji Artystycznej (w latach 2008-2013 zrealizowano inwestycje za niemal 132 mln zł).

Na rozwój placówek znaczący wpływ mają także fundusze UE. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2007-2014) dofinansowaniem zostało objętych 19 szkół, wartość projektów przekroczyła 380 mln zł. Wśród placówek objętych inwestycjami znalazły się między innymi: szkoła w Bielsku-Białej - Sala koncertowa i jej wyposażenie w PSM w Bielsku-Białej (wartość projektu 17 mln zł.), szkoła w Białymstoku - Rozbudowa i Przebudowa PSM im. I. Paderewskiego w Białymstoku – Etap II (wartość projektu niemal 16 mln zł.) szkoła w Sosnowcu - Budowa Sali Koncertowej przy PSM w Sosnowcu (wartość projektu ponad 30 mln zł.), szkoła w Krakowie - II Etap budowy PSM im. M. Karłowiczaw Krakowie (wartość projektu niemal 24 mln zł), szkoły w Radomiu - Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznychprzy ul. Grzecznarowskiego 13 oraz Budowa PSM przy ulicy 25 Czerwca w Radomiu (wartość projektów ponad 52 mln zł.), szkoła w Suwałkach - Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie (wartość projektu ponad 24 mln zł.)

Jeszcze w tym roku rozpocznie się wieloletnią inwestycję w zakresie termomodernizacji szkół artystycznych. Projekt obejmie 156 szkół artystycznych (co stanowi ponad 60% szkół prowadzonych przez MKiDN), a planowana wartość inwestycji przekroczy 220 mln zł.powrót