Minister Piotr Gliński

20.07.2016 r., godz. 11.00 Uroczyste zakończenie XV edycji programu stypendialnego „Gaude Polonia”. Dyplomy stypendystom wręczy wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Pro­gram Sty­pen­dial­ny Mi­ni­stra Kul­tu­ry "Gaude Po­lo­nia" prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 40 roku życia, w wy­jąt­ko­wych wy­pad­kach do 45 roku życia) twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej, w pierw­szej ko­lej­no­ści z Bia­ło­ru­si i Ukra­iny. Pro­gram służy bu­do­wa­niu płasz­czy­zny zro­zu­mie­nia i do­brych kon­tak­tów na grun­cie współ­pra­cy kul­tu­ral­nej po­mię­dzy Pol­ską, a jej bli­ski­mi są­sia­da­mi. Pobyt w Pol­sce ma umoż­li­wić sty­pen­dy­stom po­zna­nie współ­cze­snej kul­tu­ry pol­skiej oraz do­sko­na­le­nie warsz­ta­tu twór­cze­go pod opie­ką uzna­nych twór­ców oraz in­sty­tu­cji w naj­więk­szych i naj­waż­niej­szych ośrod­kach kul­tu­ry pol­skiej.

O zakwalifikowaniu do programu decydują: dotychczasowe osiągnięcia artystyczne lub zawodowe kandydata, jakość jego prac oraz projekt zaproponowany do realizacji w Polsce. Pobyt stypendystów w Polsce trwa od 1 lutego do 31 lipca.

Koordynatorem programu stypendialnego "Gaude Polonia" jest Narodowe Centrum Kultury.powrót