Modernizacja Muzeum Warszawy dofinansowana przez ministerstwo kultury

27-08-2014

Podpisanie umowy na modernizację Muzeum Warszawy. fot. K. Żuczek
Podpisanie umowy na modernizację Muzeum Warszawy. fot. K. Żuczek

Podpisanie umowy na modernizację Muzeum Warszawy. fot. K. Żuczek
Podpisanie umowy na modernizację Muzeum Warszawy. fot. K. Żuczek

Podpisanie umowy na modernizację Muzeum Warszawy. fot. K. Żuczek
Podpisanie umowy na modernizację Muzeum Warszawy. fot. K. Żuczek

 

Rewitalizacja i rewaloryzacja 11 zabytkowych kamienic na Rynku Starego Miasta w Warszawie- siedziby Muzeum Warszawy zostanie dofinansowana kwotą 10 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisała 27 sierpnia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz.

"Umowa dotyczy środków, które pozwolą na przeprowadzenie gruntownego remontu Muzeum Warszawy, placówki, która ma długą tradycję i przez lata pozostawała nieco w tyle w stosunku do innych inwestycji w dziedzinie kultury w Warszawie. W tej chwili jest szansa, że muzeum przyjmie postać nowoczesnego muzeum, otwartego na widza, przygotowanego do pełnienia zadań z zakresu ochrony zbiorów, jak i dobrego programu edukacyjnego zachęcającego do zapoznania się z historią tego niezwykłego miasta" - powiedziała tuż przed podpisaniem umowy minister kultury.

Inwestycja o wartości 43,6 mln zł, pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie będzie realizowana w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warszawski projekt jest jednym z trzech, które uzyskały dofinansowanie w procedurze odwoławczej w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

Celem głównym projektu jest ochrona  polskiego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie go dla przyszłych pokoleń. W jego ramach, 11 zabytkowych kamienic zostanie uratowanych przed degradacją i zniszczeniem. Obrazy, grafiki oraz cenne srebra poddane zostaną konserwacji i digitalizacji. Muzeum planuje także stworzenie nowoczesnej infrastruktury dla pracowni digitalizacji aby stworzyć cyfrowe odwzorowania najwartościowszych zabytków ruchomych, które dzięki nowym technologiom komunikacyjnym zostaną udostępnione większej ilości odbiorców. Realizacja projektu umożliwi rozszerzenie oferty programowej Muzeum zarówno w zakresie kulturowym jak i edukacyjnym, m.in. poprzez stworzenie  nowoczesnej przestrzeni do realizacji wystaw czasowych.

Planowane jest także zorganizowanie (wraz z partnerem projektu – Islenski baerinn ehf / Turf House z Islandii) wspólnej wystawy czasowej pod patronatem Ambasady Islandii w Polsce, połączonej  z prezentacją multimedialną zabytków Islandii. Jednocześnie w części wystawy dotyczącej legend warszawskich będzie możliwość czasowej prezentacji słynnych sag i legend wikingów islandzkich z rozszerzeniem o lekcje edukacyjne dotyczące legend obu narodów.

Muzeum Warszawy (wcześniej Muzeum Historyczne m.st. Warszawy) przedstawia dzieje Warszawy od zarania do chwili obecnej, co jest bezpośrednio związane z zamieszkującymi ją mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz ochroną ich dziedzictwa kulturowego. Kamienice, które są przedmiotem projektu zamieszkiwane były przez reprezentantów wielu narodów i wyznań, często zasymilowanych ze stolicą np. Włochów, Niemców, Węgrów, Szkotów, Czechów, Ormian. Planowane wystawy stałe przybliżać będą tematykę wieloetniczności i wielokulturowości stolicy.

W 2012 r. zakończony został projekt renowacji piwnic staromiejskich pod kamienicami Muzeum Warszawy, który również współfinansowany był (3,5 mln €) w ramach Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W obecnej perspektywie finansowej realizowane są jeszcze 4 projekty na terenie Warszawy:

Warszawskie inwestycje wspierane są również ze środków XI Priorytetu POIiŚ, którego operatorem jest MKiDN. Unijne dotacje uzyskało 11 projektów: Budowa Centrum Nauki Kopernik (207 mln zł), Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskim w Zamku Ostrogskich ( 36,1 mln zł), Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej ( 17,3 mln zł), Rewitalizacja i digitalizacja XVII-to wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w Wilanowie - etap III (21,6 mln zł), Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (20 mln zł), Budowa nowego budynku oraz rozbudowa istniejącego Akademii Sztuk Pięknych (65,5 mln zł), Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (15,1 mln zł), Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (16,5 mln zł), Konserwacja i remont Pałacu na Wyspie wraz z otoczeniem w Muzeum Łazienki Królewskie (24 mln zł), Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej - Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina (8,5 mln zł ).

Już pod koniec października planowane jest uroczyste otwarcie Muzeum Warszawskiej Pragi dofinansowane kwotą 12,1 mln zł.

MECHANIZM FINANSOWY EOG ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Do roku 2009 na projekty z zakresu kultury, Polska uzyskała prawie 400 mln zł, z czego w ramach:

Zrealizowano 34 projekty, które dotyczą ważnych dla polskiej kultury i mających ponadregionalny zasięg obiektów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Są to m.in. kompleksowe inwestycje dotyczące zabytków ujętych na Liście światowego dziedzictwa UNESCO (np. fortyfikacje Zamościa, Sukiennice w Krakowie, piwnice staromiejskie w Warszawie) czy projekty dotyczące Pomników Historii Prezydenta RP (np. Muzeum – Pałac w Wilanowie). Środki pochodzące z Mechanizmów Finansowych wsparły również budowę nowoczesnej infrastruktury (np. utworzenie Europejskiego Centrum Bajki) oraz renowację i digitalizację zabytkowych księgozbiorów (cieszyńskie dziedzictwo piśmiennicze).

Zrealizowano 72 projekty ze sfery kultury w ramach 4 obszarów priorytetowych: muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, dziedzictwa kulturowego oraz literatury i archiwów. Dofinansowanie uzyskać mogły projekty realizowane wspólnie z instytucjami z Państw – Darczyńców, dotyczące organizacji wydarzeń artystycznych, współpracy oraz wymiany artystów, współpracy szkół i uczelni artystycznych, współpracy ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, a także współpracy międzyinstytucjonalnej instytucji kultury i archiwów. W ramach zrealizowanych projektów łącznie odbyło się ponad 700 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ponad 2,2 tys. artystów, a liczba widzów przekroczyła 500 tys. Projekty realizowane były na terenie Polski oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W ramach nowej perspektywy finansowej (do roku 2016) Polska dysponuje alokacją przeszło 351 mln zł, z czego:

Informację o programie można znaleźć na stronie internetowej: www.eog2016.mkidn.gov.plpowrót