Nabór dla wojewodów w Programie Wieloletnim „Niepodległa”

12-09-2018

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów nowelizacji uchwały o Programie Wieloletnim „Niepodległa” na lata 2017-2022 rusza nabór uzupełniający na projekty własne wojewodów w Schemacie 2C Priorytetu 2 Programu. Do 14 września br. wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa”. Budżet programu w naborze uzupełniającym wynosi 1 000 000 PLN.

Na otrzymanie dotacji mają szansę projekty o charakterze regionalnym i lokalnym, odwołujące się do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i realizujące wyznaczone w programie cele, a zwłaszcza wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków i włączenie obywateli we współtworzenie obchodów.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKiDN jego wersji papierowej:

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy formularz wniosku należy przesłać lub dostarczyć do Biura Podawczego MKiDN w zamkniętej kopercie z adresem:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

I dopiskiem

Program Wieloletni „Niepodległa” Priorytet 2 Schemat 2C

Wypełniony formularz wniosku w formie elektronicznej – otwartej (dokument word) należy przesłać na adres: niepodlegla@mkidn(dot)gov(dot)pl

 

Kryteria naboru dla wnioskodawców

 

Okres kwalifikowalności wydatków

Od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do 31.12.2018 r.

 

Załączniki

 

Koordynator Programu

Koordynatorem Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 jest Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

 

Kontakt dla wnioskodawców

niepodlegla@mkidn(dot)gov(dot)pl

Monika Bartoszek, tel. 22 42 10 168

Joanna Krasnodębska tel. 22 42 10 584

Marcin Komosa tel. 22 42 10 367powrót